• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

đại 8

 1. Thandieu2

  Đại 8: Bài 4: Phương trình tích

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3. BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Tính chất cơ bản của phép nhân: Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì tích đó bằng 0. Ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0 2. Dạng tổng quát của phương trình tích và cách...
 2. Thandieu2

  Đại 8: Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 3: BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b = 0 I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Các bước biến đổi cơ bản đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0 Bước 1: Quy đồng mẫu hai vế và bỏ mẫu (nếu có0 Bước 2: Khai triển và bỏ dấu ngoặc (nếu có) Bước 3: Chuyển vế các hạng tử (Các hạng...
 3. Thandieu2

  Đại 8. Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3. BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế: Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu của hạng tử đó VD: \[a + b = c \Leftrightarrow a = c -...
 4. Thandieu2

  Đại 8: Chương 3. Bài 1: Mở đầu về phương trình

  ĐẠI SỐ 8. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BÀI 1: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương trình một ẩn - Giả sử A(x) là một biểu thức chứa một biến x. Nếu thay x bởi một giá trj x = x0 rồi thực hiện phép tính trong biểu thức thì giá trị A(x0) được gọi là giá trị của biểu...
 5. Thandieu2

  Hình 8: Ôn tập chương 4 - Ôn tập cuối năm

  HÌNH HỌC 8: CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU ÔN TẬP CHƯƠNG 4 - ÔN TẬP CUỐI NĂM A - Phần đại số1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 2. a) Thực hiện phép chia : b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với mọi giá trị của x. 3. Chứng minh...
 6. Thandieu2

  Hệ thống bài giảng Toán 8

  HỆ THỐNG LÍ THUYẾT VÀ BÀI GIẢNG TOÁN 8 PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Bài 2: Nhân đa thức với đa thức Bài 3.4.5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Bài 7: Phân...
 7. Thandieu2

  Đại 8: Ôn tập chương 2

  ĐẠI SỐ 8: ÔN TẬP CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BẢNG TÓM TẮT KIẾN THỨC I. Khái niệm về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số: 1. - Phân thức đại số là biểu thức có dạng \[\frac{A}{B}\], với A;B là những đa thức và B khác đa thức 0. 2. - Hai phân thức bằng nhau: \[\frac{A}{B} =...
 8. Thandieu2

  Đại 8: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 9: BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Biểu thức hữu tỉ - Một biểu thức hữu tỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân. - Một đa thức còn được gọi là một biểu thức...
 9. Thandieu2

  Đại 8: Bài 8: Phép chia phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 8: PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phân thức nghịch đảo: Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Cụ thể: Cho \[\frac{A}{B}\] là phân thức khác 0 thì: \[\frac{B}{A}\] là phân thức nghịc đảo của phân...
 10. Thandieu2

  Đại 8: Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức đại số ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được. \[\frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}\] 2. Các tính chất...
 11. Thandieu2

  Đại 8: Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 6: PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phân thức đối: Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 Tổng quát: Phân thức đối của phân thức \[\frac{A}{B}\] là phân thức \[-(-\frac{A}{B})=\frac{A}{B}\] Ta có: \[-...
 12. Thandieu2

  Đại 8: Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 5: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức - Quy tắc: Muốn cộng hai (hay nhiều) phân thức có cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyễn mẫu thức và rút gọn phân thức vừa tìm được (nếu có thể)...
 13. Thandieu2

  Đại 8: Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 4: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy đồng mẫu thức: Để thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân thức không cùng mẫu,ta cần biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức có mẫu thức chung. Phép biến đổi này gọi là...
 14. Thandieu2

  Đại 8: Bài 3: Rút gọn phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 3: RÚT GỌN PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy tắc: Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải: - Phân tích tử và mẫu thức thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung. - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau. 2. Chú ý: - Có khi cần đổi...
 15. Thandieu2

  Đại 8: Chương 2: Bài 1: Phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 1: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CỞ BẢN 1. Định nghĩa: Một phân thức đại số là một biểu thức có dạng \[\frac{A}{B}\]. trong đó A; B là những đa thức và \[B \neq 0\]. - A được gọi là tử thức - B được gọi là mẫu thức. Đặc biệt: Mỗi đa thức cũng được...
 16. Thandieu2

  Đại 8: Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC BÀI 12: CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương pháp: Ta trình bày phép chia này tương tự cách chia số tự nhiên. Với hai đa thức tùy ý A và B của cùng một biến, (B khác 0), tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao...
 17. Thandieu2

  Đại 8: Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC BÀI 11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC. I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy tắc: Đa thức A và đơn thức B (B khác 0) Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau. VD...
 18. Thandieu2

  Đại 8: Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC BÀI 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Giả sử ta có A và B là hai đơn thức (B khác 0). Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B.Q kí hiệu Q = A:B hoặc \[ Q=\frac{A}{B}\] 2. Quy tắc: a) Trường...
 19. Thandieu2

  Đại 8: Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC BÀI 9: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương pháp chung: Ta đi tìm hướng giải bài toán bằng cách đọc kỹ đề và rút ra nhận xét; có thể: - Đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng...
 20. Thandieu2

  Đại 8: Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

  ĐẠI SỐ 8 - CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN - PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC BÀI 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phương pháp chung: - Trước hết ta nhận xét rằng đa thức đó không thể phân tích thành nhân tử bằng phương pháp đặt thành nhân tử chung (PP1)...
Top