• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài toán về hàm đặc trưng

Kina Ngaan

Active member
Hàm đặc trưng của hàm số là một trong dạng toán hàm số khó. Đây có thể là một kỹ năng giải toán hàm số khi nhìn ra hàm đặc trưng. Dưới đây là một các bài toán tạo cho bạn một kỹ năng làm bài.


Câu 1: Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình f(x^2+2x) <= f(mx-10) đúng với mọi x thuộc R ?

20220610_182623.jpg


Câu 2: Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-30;30] để phương trình f(mx + x+1) = f(x(4x+4) có hai nghiệm phân biệt ?

20220610_182657.jpg


Câu 4: Cho hàm 2021 f(x) = x^2021 + 2022x + 1. Hỏi phương trình f(x^3 + 3x) - f(4x+2) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực x ?
A.0
B.3
C.2
D. 1

Câu 5: Cho hàm f(x)= 20 + cosx - x - x^3. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-20;20] để phương trình
f(x^2+2x) - f(mx-4)=0 có nghiệm thực x ?
A.32
B.34
C.36
D.18

Câu 6: Cho hàm số f(x)= x^3 + 1/2x +1/8. Số nghiệm của phương trình f(f(x))=x là:
A. 3 B. 1 C. 6 D. 2

Câu 7: Cho hàm số f(x)=x^3+1/4x+m/20. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f(f(f(x))) >= x có ba nghiệm thực x ?
A.7
B.9
C.5
D.11

Câu 8: Cho hàm số x^5+76/81x+m/100. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-200;200] để bất phương trình f(f(f(x))) >= x với mọi x thuộc [-1;0]

A.85
B.108
C.107
D.122

Câu 9: Cho 2.x^2021+x-sinx. Hỏi phương trình f(x^4-x-1) + f(1+x-2x^2)=0 có tất
cả bao nhiêu nghiệm thực x ?
A.3
B.5
C.1
D. 4

Câu 10: Cho hàm số f(x)=x^5+2x+sin2x. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-20;20] để phương trình
f(x^2-mx+1) + f(x+3)=0 có hai nghiệm thực phân biệt x ?
A.14
B.16
C.30
D. 26

Câu 11: Cho hàm số f(x)= x^3+x+sinx. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-20;20] để bất phương trình f(x^4-mx^2+1) + f(2x^2+10) đúng với mọi x thuộc R ?
A.14
B.16
C.30
D. 29

Câu 12: Cho hàm số x^5+2x-sinx+1. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-30;30] để bất phương trình f(x^2-4x) + f(2x-m) <=2 đúng với mọi x thuộc [-3;2]
A.15
B.16
C.31
D. 30

Câu 13: Cho hàm số f(x)= (x^2-1)/x + (x^6-1)/x^3. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình f(x^2+mx+1) + f(x^2+2)=0 có nghiệm ?
A.3
B.1
C.6
D.5

Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top