• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài toán đốt cháy este

Este - Lipit là chương đầu tiên môn Hoá học lớp 12. Đây là một trong những nội dung vô cùng quan trọng sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT. Cùng tham khảo một số bài tập dạng 1: Bài toán đốt cháy este
Bài toán đốt cháy este.png

CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE
Câu 1:
Đốt cháy hoàn toàn 1mol este X no, đơn chức, mạch hở thu được 3mol CO2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn este X là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este E no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ a mol khí O2, sản phẩm cháy thu được gồm CO2 và a(mol) H2O. Tên gọi của E là:
A. Etyl propionat B. Metyl axetat C. Etyl axetat D. Metyl fomat
Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn một este X no, đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng 4/5 số mol oxi phản ứng. Số đồng phân este X thỏa mãn là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO2 và 0,3mol H2O. Công thức phân tử của X là:
A. C3H6O B. C3H8O2 C. C3H6O2 D. C3H4O2
Câu 5: Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở trong khí oxi dư thì sau phản ứng thu được 3,6g nước và V lít khí CO2(đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24l B. 1,12l C. 3,36l D. 4,48l
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol este X thu được 19,8g CO2 và 0,45mol nước. Công thức phân tử của este là:
A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 7,8g este X thu được 11,44g CO2 và 4,68g H2O. Công thức phân tử của este là:
A. C4H8O2 B. C4H8O4 C. C2H4O2 D. C3H6O2
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g este X thu được 3,136l khí CO2(đktc) và 2,52g nước. Tên gọi của X là:
A. Etyl axetat B. Metyl axetat C. Vinyl axetat D. Metyl fomat
Câu 9: Đốt cháy hết m gam một este đơn chức no, mạch hở thu được (m + 2,8) gam CO2 và (m – 2,4) gam nước. Công thức cấu tạo của este là:
A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở A cần dùng 13,44l khí O2(đktc), sau phản ứng thu được 21,12g CO2. Công thức phân tử của A là:
A. C2H4O2 B. C4H8O2 C. C3H6O2 D. C5H10O2
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este no, đơn chức mạch hở X cần dùng 0,5mol khí O2, thu được khí CO2 và b mol H2O. Giá trị của b là:
A. 0,3mol B. 0,35mol C. 0,2mol D. 0,4mol
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH3. D. CH3COOC2H5.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este đơn chức X cần 0,5mol O2 thu được 8,96l khí CO2(đktc) và b mol H2O. Giá trị của b là:
A. 0,4 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,35
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH3. D. CH3COOC2H5.
Câu 15: Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết X có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH3. B. HCOOCH2CH2CH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,11g một este no, đơn chức, mạch hở thu được 0,22g CO2 và 0,09g nước. Biết este được điều chế từ axit và ancol tương ứng. Tên của ancol và axit cấu tạo nên este là:
A. Ancol metylic và axt axetic C. Ancol etylic và axit axetic
B. Ancol etylic và axit fomic D. Ancol etylic và axit propionic
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng KOH dư thấy khối lượng bình tăng lên 9,3g. Số mol CO2 và H2O thu được là:
A. 0,1mol và 0,1mol B. 0,15mol và 0,15mol
C. 0,25mol và 0,25mol D. 0,05mol và 0,25mol
Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C5H8O2.
Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 7,4g hỗn hợp 2 este là đồng phân của nhau thu được 6,72l khí CO2(đktc) và 5,4g nước. Công thức phân tử của hai este đó là:
A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C4H6O2 D. C4H8O2
Câu 20: Hỗn hợp X gồm các chất CH2O2; C2H4O2; C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được 0,8mol nước và m gam khí CO2. Giá trị của m là:
A. 35,2 B. 17,92 C. 17,6 D. 70,4
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng H2O thu được là:
A. 25,2gam. B. 50,4gam. C. 12,6gam. D. 100,8gam.
Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH2O2; C2H4O2; C3H6O2, sau phản ứng thu được m gam nước và V (lít) khí CO2 (đktc). Hấp thụ hết V (lít) khí trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 4,5g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 0,45 B. 0,36 C. 0,81 D. 0,27
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm thu được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng kết tủa là 4,5g. Khối lượng dung dịch sau phản ứng so với khối lượng ban đầu
A. giảm 1,71g B. tăng 1,71g C. giảm 3,42g D. tăng 3,42g
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm thu được sau phản ứng dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm 3,8g. Khối lượng kết tủa tạo ra là:
A. 10g B. 12,4g C. 20g D. 24,8g
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 13,12g hỗn hợp X gồm 2 este là đồng đẳng kế tiếp thu được 21,12g khí CO2 và 8,64g nước. Công thức phân tử của 2 este trong X là :
A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C3H4O2 và C4H6O2 C. C3H6O2 và C4H8O2 D. C4H8O2 và C5H8O2
Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn x mol este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no (chứa một liên kết đôi), đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Giá trị của x là:
A. 0,05. B. 0,15. C. 0,10. D. 0,20.
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một lượng metyl acrylat thu được 1,62 gam H2O và V lít (đktc) khí CO2. Giá trị của V là:
A. 0,672. B. 1,120. C. 3,584. D. 2,688.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 1g este X đơn chức, mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết C=C thu được 1,12l khí CO2(đktc) và 0,72g nước. Công thức phân tử của X là:
A. C4H8O2 B. C5H8O2 C. C4H6O2 D. C5H10O2
Câu 29: Hỗn hợp G gồm axit acrylic, axit metacrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat. Đốt cháy hoàn toàn 3,44 gam G cần vừa đủ a mol khí O2, thu được H2O và 7,04 gam CO2. Giá trị của a là:
A. 0,18. B. 0,20. C. 0,16. D. 0,12.
Câu 30: Este E (đơn chức, mạch hở) được tạo thành từ axit cacboxylic X và ancol no Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 2,52 lít khí O2 (đktc), thu được 4,4 gam CO2 và 1,35 gam H2O. Công thức của Y là:
A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C4H9OH. D. C3H7OH.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam chất hữu cơ X, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm đốt cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư có 20 gam kết tủa xuất hiện, độ giảm khối lượng dung dịch là 8,5 gam. Biết MX < 100. CTPT của X là:
A. C5H10O2. B. C3H6O2. C. C4H8O2. D. C4H6O2.
Câu 32: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là:
A. 25% B. 27,92% C. 72,08% D. 75%
Câu 33: Hỗn hợp E gồm vinyl axetat; metyl acrylate; metyl metacrylat. Đốt cháy hoàn toàn 3,72g hỗn hợp E cần vừa đủ V lít khí oxi (đktc) thu được H2O và 7,92g CO2. Giá trị của V là:
A. 4,032 B. 4,704 C. 3,136 D. 3,584
Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm etyl fomat và vinyl axetat thu được 1,62g nước và 2,464l CO2(đktc). Phần trăm khối lượng vinyl axetat là:
A. 30,08% B. 69,92% C. 63,8% D. 36,2%
Câu 35: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm etyl axetat, axit acrylic và andeit axetic rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 45g kết tủa và khối lượng bình tăng 27g. Số gam axit acrylic trong m là:
A. 3,6 B. 18 C. 14,4 D. 7,2
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este T ( no, hai chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol khí oxi thu được H2O và a mol khí CO2. Phân tử khối của T là:
A. 132 B. 118 C. 160 D. 146
Câu 37: Este T hai chức, mạch hở được tạo thành từ axit cacboxylic đơn chức X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam T cần vừa đủ 1,904 lít khí O2 thu được 3,52g CO2 và 0,9g H2O. Công thức của X là:
A. CH3COOH B. C3H5COOH C. HCOOH D. C2H3COOH
Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15,68l khí CO2(đktc). Khối lượng H2O thu được là:
A. 25,2g B. 50,4g C. 12,6g D. 100,8g
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 4,4g hỗn hợp gồm metyl propionat và etyl axetat cần bao nhiêu lít khí oxi (đktc)?
A. 2,24l B. 1,12l C. 3,36l D. 5,6l
Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metyl fomat và axit axetic trong khí oxi dư. Hấp thụ hết sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 10g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 6
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top