phân thức

 1. Thandieu2

  Đại 8: Ôn tập chương 2

  ĐẠI SỐ 8: ÔN TẬP CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BẢNG TÓM TẮT KIẾN THỨC I. Khái niệm về phân thức đại số và tính chất của phân thức đại số: 1. - Phân thức đại số là biểu thức có dạng \[\frac{A}{B}\], với A;B là những đa thức và B khác đa thức 0. 2. - Hai phân thức bằng nhau: \[\frac{A}{B} =...
 2. Thandieu2

  Đại 8: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 9: BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Biểu thức hữu tỉ - Một biểu thức hữu tỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân. - Một đa thức còn được gọi là một biểu thức...
 3. Thandieu2

  Đại 8: Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 7: PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức đại số ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được. \[\frac{A}{B}.\frac{C}{D}=\frac{A.C}{B.D}\] 2. Các tính chất...
 4. Thandieu2

  Đại 8: Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 6: PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Phân thức đối: Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 Tổng quát: Phân thức đối của phân thức \[\frac{A}{B}\] là phân thức \[-(-\frac{A}{B})=\frac{A}{B}\] Ta có: \[-...
 5. Thandieu2

  Đại 8: Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 4: QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy đồng mẫu thức: Để thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân thức không cùng mẫu,ta cần biến đổi các phân thức đã cho thành những phân thức có mẫu thức chung. Phép biến đổi này gọi là...
 6. Thandieu2

  Đại 8: Bài 3: Rút gọn phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 3: RÚT GỌN PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Quy tắc: Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải: - Phân tích tử và mẫu thức thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung. - Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau. 2. Chú ý: - Có khi cần đổi...
Top