• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trắc nghiệm Hiđrocacbon no

hangquyet

New member
Xu
0
Chöông 4: Hidrocacbon no
1. Ankan Y coù coâng thöùc phaân töû laø C6H14. Soá ñoàng phaân daãn xuaát monoclo lôùn nhaát coù theå thu ñöôïc khi thöïc hieän p/ö theá halogen vaøo Y laø bao nhieâu?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
2. Thöïc hieän p/ö dehidro hoùa moät hidrocacbon M thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa metan thu ñöôïc moät hoãn hôïp goàm H2 vaø 3 hidrocacbon N, P, Q. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,48 lit khí N hoaëc P hoaëc Q ñeàu thu ñöôïc 17,92 lit CO2 vaø 14,4 g H2O ( theå tích caùc khí ño ôû ñktc). Haõy xaùc ñònh caáu taïo cuûa M?
A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH(CH3)2
C. CH3CH2CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3
3 Moät hoãn hôïp 2 ankan laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù khoái löôïng 10,2 g. Ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng hoãn hôïp noùi treân caàn 36,8 gam oxi. Xaùc ñònh % theå tích cuûa 2 ankan trong hoãn hôïp ñaàu?
A. 50% vaø 50% B. 25% vaø 75% C. 40% vaø 60% D. 70% vaø 30%
4 Ankan Y coù coâng thöùc phaân töû laø C6H14. Soá ñoàng phaân daãn xuaát monoclo thu ñöôïc khi thöïc hieän p/ö theá halogen vaøo Y laø2. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa Y laø ?
A. B.
C. D.
5. Ñoát chaùy heát 1,152 g moät hidrocacbon maïch hôû roài cho saûn phaåm vaøo dung dòch Ba(OH)2 thu ñöôïc 3,94 g keát tuûa vaø dung dòch B. Ñun noùng dd B laïi thaáy keát tuûa xuaát hieän, loïc laáy keát tuûa laàn 2 ñem nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc 4,59 g chaát raén. Xaùc ñònh coâng thöùc cuûa hidrocacbon?
A. C3H8 B. C4H10 C. C5H10 D. C5H12
6. Tæ khoái cuûa hoãn hôïp metan vaø oxi so vôùi hidro laø 40/3. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp treân, sau p/ö thu ñöôïc saûn phaåm vaø chaát dö laø?
A. CO2, H2O B. O2, CO2, H2O C. H2, CO2, H2O D. CH4, CO2, H2O
7. Khi cracking moät ankan khí ôû ñieàu kieän thöôøng thu ñöôïc moät hoãn hôïp goàm ankan vaø anken trong ñoù coù hai chaât X vaø Y coù tæ khoái so vôùi nhau laø 1,5. Tìm coâng thöùc cuûa X vaø Y?
A. C2H6 vaø C3H8 B. C2H4 vaø C3H6 C. C4H8 vaø C6H12 D. C3H8 vaø C5H6
8. Moät hoãn hôïp 2 ankan laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù khoái löôïng 10,2 g. Ñoát chaùy hoaøn toaøn löôïng hoãn hôïp noùi treân caàn 36,8 gam oxi. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa 2 ankan?
A. C3H8 vaø C4H10 B. C3H8 vaø C2H6 C. CH4 vaø C2H6 D. C5H12 vaø C4H10
9. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,7 mol moät hoãn hôïp khí goàm 2 RH thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng coù khoái löôïng phaân töû hôn keùm nhau 28 ñ.v.C thu ñöôïc CO2 vaø H2O theo tæ leä soá mol töông öùng laø 24:31. Khoái löôïng CO2 vaø khoái löôïng nöôùc laø?
A. 158,4 g vaø 83,7 g B. 132 g vaø 69,75 g C. 52,8 g vaø 27,9 g D. 105,6 g vaø 55,8 g
10. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,7 mol moät hoãn hôïp khí goàm 2 RH thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng coù khoái löôïng phaân töû hôn keùm nhau 28 ñ.v.C thu ñöôïc CO2 vaø H2O theo tæ leä soá mol töông öùng laø 24:31. Ñoù laø caùc RH naøo?
A. CH4 vaø C3H8 B. C3H6 vaø C5H10 C. C2H6 vaø C4H10 D. C3H8 vaø C5H12
11. Cho phaûn öùng: X + Cl2 ---> 2-clo-2-metylbutan. X coù theå laø hidrocacbon naøo sau ñaây?
A. CH3CH2CH2CH(CH3)2 B. CH3CH2CH(CH3)2
C. CH3CH(CH3)CH(CH3)2 D. CH3CH2CH2CH3
12. Ankan Y coù haøm löôïng cacbon laø 84,21%. Y phaûn öùng vôùi Cl2 ( 1:1) trong aùnh saùng chæ cho moät daãn xuaát monoclo duy nhaát. Vaäy coâng thöùc caáu taïo cuûa Y laø?
A. B.
C. D.
13. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,7 mol moät hoãn hôïp khí goàm 2 RH thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng coù khoái löôïng phaân töû hôn keùm nhau 28 ñ.v.C thu ñöôïc CO2 vaø H2O theo tæ leä soá mol töông öùng laø 24:31. Phaàn traêm veà theå tích cuûa caùc RH trong hoãn hôïp ñaàu laø?
A. 32,13% vaø 67,87% B. 30% vaø 70% C. 18,55% vaø 81,45% D. 28,57% vaø 71,43%
14. Hoãn hôïp khí goàm etan vaø propan coù tæ khoái so vôùi hidro laø 20,25 ñöôïc nung trong bình vôùi chaát xuùc taùc ñeå thöïc hieän p/ö dehidro hoùa. Sau moät thôøi gian thu ñöôïc hoãn hôïp khí coù tæ khoái so vôùi hidro laø 16,2 goàm coù caùc ankan, anken vaø hidro. Tính hieäu suaát cuûa p/ö dehidro hoùa bieát raèng toác ñoä p/ö cuûa etan vaø propan laø nhö nhau?
A. 30% B. 50% C. 25% D. 40%
15. Thöïc hieän p/ö dehidro hoùa hoãn hôïp M goàm etan vaø propan thu ñöôïc hoãn hôïp N goàm boán hiddrocacbon vaø hidro. Goïi d laø tæ khoái cuûa M so vôùi N. Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng?
A.0 < d < 1 B.. d > 1 C. d = 1 D. d khoâng theå xaùc ñònh
16. Cho m g RH A thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa metan taùc duïng vôùi clo coù chieáu saùng, chæ thu ñöôïc moät daãn xuaát clo duy nhaát B vôùi khoái löôïng 8,52 g. Ñeå trung hoøa heát khí HCl sinh ra caàn 80ml dd NaOH 1M. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa A vaø B?
A. (CH3)2CH vaø (CH3)2CCl B. (CH3)4C vaø (CH3)3CCH2Cl
C. (CH3)3CC(CH3)3 vaø (CH3)3CC(CH3)2(CH2Cl) D. (CH3)2CHCH(CH3)2 vaø (CH3)2CHCCl(CH3)2
17. Cho 80 g metan p/ö vôùi clo coù chieáu saùng thu ñöôïc 186,25 g hoãn hôïp A goàm hai chaát höõu cô B vaø C. Tæ khoái hôi cuûa B vaø C so vôùi metan töông öùng laø 3,15625 vaø 5,3125. Ñeå trung hoøa heát khí HCl sinh ra caàn vöøa ñuùng 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Tính hieäu suaát p/ö taïo ra B vaø C?
A. 50% vaø 26% B. 25% vaø 25% C. 30% vaø 30% D. 30% vaø 26%
18. Tieán haønh p/ö dehidro hoùa butan ta coù theå thu ñöôïc bao nhieâu anken laø ñoàng phaân cuûa nhau?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
19. Cho m g RH A thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa metan taùc duïng vôùi clo coù chieáu saùng, chæ thu ñöôïc moät daãn xuaát clo duy nhaát B vôùi khoái löôïng 8,52 g. Ñeå trung hoøa heát khí HCl sinh ra caàn 80ml dd NaOH 1M. Tính m bieát hieäu suaát cuûa p/ö clo hoùa laø 80% ?
A. 3,6 g B. 7,2 g C. 7,112 g D. 11,4 g
20. Taïi sao trong caùc oáng xaû khí cuûa ñoäng cô ñoât trong, beáp daàu, boùng ñeøn daàu thöôøng coù muoäi ñen?
A. Vì xaêng daàu laø caùc ankan coù haøm löôïng cacbon nhoû neân khi chaùy khoâng hoaøn toaøn deã sinh ra muoäi than.
B. Vì buïi baån laâu ngaøy baùm vaøo. C. Vì xaêng daàu coøn dö baùm vaøo.
D. Vì xaêng daàu laø caùc ankan coù haøm löôïng cacbon cao neân khi chaùy khoâng hoaøn toaøn deã sinh ra muoäi than.
21. Tæ khoái hôi cuûa moät hoãn hôïp khí goàm metan vaø etan so vôùi khoâng khí baèng 0,6. Hoûi phaûi duøng bao nhieâu lit khí oxi ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn 3 lít hoãn hôïp khí treân ? ( theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän)
A. 6,45 lit B. 10,05 lit C. 8,25 lit D. 6,3 lit
22. Tieán haønh p/ö clo hoùa 3-metylpentan tæ leä 1:1, ta co theå thu ñöôïc bao nhieâu daãn xuaát monoclo laø ñoàng phaân cuûa nhau?
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
23. Cho 80 g metan p/ö vôùi clo coù chieáu saùng thu ñöôïc 186,25 g hoãn hôïp A goàm hai chaát höõu cô B vaø C. Tæ khoái hôi cuûa B vaø C so vôùi metan töông öùng laø 3,15625 vaø 5,3125. Ñeå trung hoøa heát khí HCl sinh ra caàn vöøa ñuùng 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûa B vaø C?
A. CCl4 vaø CH2Cl2 B. CH3Cl vaø CH2Cl2 C. CH3Cl vaø CHCl3 D. CHCl3 vaø CH2Cl2
24. Tính theå tích khí metan sinh ra khi cho 59,6 g nhoâm cacbua coù laãn 2% taïp chaát taùc duïng vôùi nöôùc dö ôû 270C vaø 755 mmHg. P/ö hoaøn toaøn.
A. 30,151 lit B. 29,254 lit C. 31,146 lit D. 27,257 lit
25. Xicloankan ( chæ coù moät voøng) A coù tæ khoái so vôùi nitô baèng 3. A taùc duïng vôùi clo coù chieáu saùng chæ cho moät daãn xuaát monoclo duy nhaát, xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuaû A?
A. B. C. D.
26. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,3 g chaát höõu cô A thu ñöôïc 67,2 lit CO2 vaø 0,35 mol H2O. Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn 1 mol chaát A caàn 212,8 lit oxi. Xaùc ñònh c.t.p.t A bieát theå tích caùc khí ño ôû ñieàu kieän chuaån.
A. C6H14 B. C6H12 C. C5H12 D. C7H16
27. Tính theå tích khí metan sinh ra khi ñun noùng 76,875 g natri axetat khan vôùi moät löôïng dö voâi toâi xuùt, (p/ö hoaøn toaøn) ôû 270C vaø 755 mmHg ?
A. 23,23 lit B. 21 lit C. 20,68 lit D. 24,5 litSửa phông chữ =>
Chương 4: Hidrocacbon no

1.Ankan Y có công thức phân tử là C6H14. Số đồng phân dẫn xuất monoclo lớn nhất có thể thu được khi thực hiện p/ư thế halogen vào Y là bao nhiêu?

A.3
B. 4
C. 6
D. 5

2.Thực hiện p/ư dehidro hóa một hidrocacbon M thuộc dãy đồng đẳng của metan thu được một hỗn hợp gồm H2 và 3 hidrocacbon N, P, Q. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit khí N hoặc P hoặc Q đều thu được 17,92 lit CO2 và 14,4 g H2O ( thể tích các khí đo ở đktc). Hãy xác định cấu tạo của M?

A.CH3CH2CH2CH2CH3
B. CH3CH(CH3)2
C. CH3CH2CH(CH3)2
D. CH3CH2CH2CH3

3 Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 10,2 g. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp nói trên cần 36,8 gam oxi. Xác định % thể tích của 2 ankan trong hỗn hợp đầu?

A.50% và 50%
B. 25% và 75%
C. 40% và 60%
D. 70% và 30%

4 Ankan Y có công thức phân tử là C6H14. Số đồng phân dẫn xuất monoclo thu được khi thực hiện p/ư thế halogen vào Y là2. Vậy công thức cấu tạo của Y là ?
A. B.
C. D.

5. Đốt cháy hết 1,152 g một hidrocacbon mạch hở rồi cho sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 3,94 g kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dd B lại thấy kết tủa xuất hiện, lọc lấy kết tủa lần 2 đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4,59 g chất rắn. Xác định công thức của hidrocacbon?

A.C3H8
B.C4H10
C. C5H10
D. C5H12

6. Tỉ khối của hỗn hợp metan và oxi so với hidro là 40/3. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên, sau p/ư thu được sản phẩm và chất dư là?

A.CO2, H2O
B. O2, CO2, H2O
C. H2, CO2, H2O
D. CH4, CO2, H2O

7. Khi cracking một ankan khí ở điều kiện thường thu được một hỗn hợp gồm ankan và anken trong đó có hai chât X và Y có tỉ khối so với nhau là 1,5. Tìm công thức của X và Y?

A.C2H6 và C3H8
B. C2H4 và C3H6
C. C4H8 và C6H12
D. C3H8 và C5H6

8. Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 10,2 g. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp nói trên cần 36,8 gam oxi. Xác định công thức phân tử của 2 ankan?

A.C3H8 và C4H10
B. C3H8 và C2H6
C. CH4 và C2H6
D. C5H12 và C4H10

9.Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol một hỗn hợp khí gồm 2 RH thuộc cùng một dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31. Khối lượng CO2 và khối lượng nước là?

A.158,4 g và 83,7 g
B. 132 g và 69,75 g
C. 52,8 g và 27,9 g
D. 105,6 g và 55,8 g

10. Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol một hỗn hợp khí gồm 2 RH thuộc cùng một dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31. Đó là các RH nào?

A.CH4 và C3H8
B. C3H6 và C5H10
C. C2H6 và C4H10
D. C3H8 và C5H12

11. Cho phản ứng: X + Cl2 ---> 2-clo-2-metylbutan. X có thể là hidrocacbon nào sau đây?

A.CH3CH2CH2CH(CH3)2
B. CH3CH2CH(CH3)2
C. CH3CH(CH3)CH(CH3)2
D. CH3CH2CH2CH3

12. Ankan Y có hàm lượng cacbon là 84,21%. Y phản ứng với Cl2 ( 1:1) trong ánh sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất. Vậy công thức cấu tạo của Y là?

A.
B.
C.
D.

13. Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol một hỗn hợp khí gồm 2 RH thuộc cùng một dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31. Phần trăm về thể tích của các RH trong hỗn hợp đầu là?

A.32,13% và 67,87%
B. 30% và 70%
C. 18,55% và 81,45%
D. 28,57% và 71,43%

14. Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện p/ư dehidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm có các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất của p/ư dehidro hóa biết rằng tốc độ p/ư của etan và propan là như nhau?

A.30%
B. 50%
C. 25%
D. 40%

15. Thực hiện p/ư dehidro hóa hỗn hợp M gồm etan và propan thu được hỗn hợp N gồm bốn hiddrocacbon và hidro. Gọi d là tỉ khối của M so với N. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.0 < d < 1
B..d > 1
C. d = 1
D. d không thể xác định

16. Cho m g RH A thuộc dãy đồng đẳng của metan tác dụng với clo có chiếu sáng, chỉ thu được một dẫn xuất clo duy nhất B với khối lượng 8,52 g. Để trung hòa hết khí HCl sinh ra cần 80ml dd NaOH 1M. Xác định công thức cấu tạo của A và B?

A.(CH3)2CH và (CH3)2CCl
B. (CH3)4C và (CH3)3CCH2Cl
C. (CH3)3CC(CH3)3 và (CH3)3CC(CH3)2(CH2Cl)
D. (CH3)2CHCH(CH3)2 và (CH3)2CHCCl(CH3)2

17. Cho 80 g metan p/ư với clo có chiếu sáng thu được 186,25 g hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C. Tỉ khối hơi của B và C so với metan tương ứng là 3,15625 và 5,3125. Để trung hòa hết khí HCl sinh ra cần vừa đúng 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Tính hiệu suất p/ư tạo ra B và C?

A.50% và 26%
B. 25% và 25%
C. 30% và 30%
D. 30% và 26%

18. Tiến hành p/ư dehidro hóa butan ta có thể thu được bao nhiêu anken là đồng phân của nhau?

A.2
B. 3
C. 4
D. 1

19. Cho m g RH A thuộc dãy đồng đẳng của metan tác dụng với clo có chiếu sáng, chỉ thu được một dẫn xuất clo duy nhất B với khối lượng 8,52 g. Để trung hòa hết khí HCl sinh ra cần 80ml dd NaOH 1M. Tính m biết hiệu suất của p/ư clo hóa là 80% ?

A.3,6 g
B. 7,2 g
C. 7,112 g
D. 11,4 g

20. Tại sao trong các ống xả khí của động cơ đôt trong, bếp dầu, bóng đèn dầu thường có muội đen?

A.Vì xăng dầu là các ankan có hàm lượng cacbon nhỏ nên khi cháy không hoàn toàn dễ sinh ra muội than.
B. Vì bụi bẩn lâu ngày bám vào.
C. Vì xăng dầu còn dư bám vào.
D. Vì xăng dầu là các ankan có hàm lượng cacbon cao nên khi cháy không hoàn toàn dễ sinh ra muội than.

21. Tỉ khối hơi của một hỗn hợp khí gồm metan và etan so với không khí bằng 0,6. Hỏi phải dùng bao nhiêu lit khí oxi để đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp khí trên ? ( thể tích khí đo ở cùng điều kiện)

A.6,45 lit
B. 10,05 lit
C. 8,25 lit
D. 6,3 lit

22. Tiến hành p/ư clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, ta co thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau?

A.4
B. 5
C. 2
D. 3

23. Cho 80 g metan p/ư với clo có chiếu sáng thu được 186,25 g hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ B và C. Tỉ khối hơi của B và C so với metan tương ứng là 3,15625 và 5,3125. Để trung hòa hết khí HCl sinh ra cần vừa đúng 8,2 lit dd NaOH 0,5M. Xác định công thức cấu tạo của B và C?

A.CCl4 và CH2Cl2
B. CH3Cl và CH2Cl2
C. CH3Cl và CHCl3
D. CHCl3 và CH2Cl2

24. Tính thể tích khí metan sinh ra khi cho 59,6 g nhôm cacbua có lẫn 2% tạp chất tác dụng với nước dư ở 270C và 755 mmHg. P/ư hoàn toàn.

A.30,151 lit
B. 29,254 lit
C. 31,146 lit
D. 27,257 lit

25. Xicloankan ( chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A?

A.
B.
C.
D.

26. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g chất hữu cơ A thu được 67,2 lit CO2 và 0,35 mol H2O. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất A cần 212,8 lit oxi. Xác định c.t.p.t A biết thể tích các khí đo ở điều kiện chuẩn.

A.C6H14
B. C6H12
C. C5H12
D. C7H16

27. Tính thể tích khí metan sinh ra khi đun nóng 76,875 g natri axetat khan với một lượng dư vôi tôi xút, (p/ư hoàn toàn) ở 270C và 755 mmHg ?

A.23,23 lit
B. 21 lit
C. 20,68 lit
D. 24,5 lit

Đáp án: 1D-2D-3A-4D-5D-6A-7B-8A-9D-10C-11B-12A-13D-14C-15B-16B-17D-18B-19B-20D-21A-22A-23B-24A-25B-26A-27A
 

HTA

New member
Xu
67
lần său ko lên nói như thế

trời
dọc mà đau hết cả mắt
cho đáp án luôn thế kia thì ai còn động não nữa
bạn nên cho xuống cuối cùng thì tốt hơn

sao lại thế cô Hằng cho luôn đáp án như vậy thế cũng đc mình cũng thường làm thế mà còn việc đọc hăy động não là việc của bạn , bạn ko nhìn vô đáp án thì đã sao ?
:hell_boy:
 

anhdao

New member
Xu
0
úi. xin lỗi cô và bạn nhiều. ! em mới vào diễn đàn nên còn bỡ ngỡ. hôm qua lúc post xong em mới biết cô là giáo viên,lịa còn phụ trách mảng hoá học ,nhưng em lỡ gửi mất rồi,không sửa lại được, giờ chỉ còn cách xin lỗi cô. mong cô lượng thứ !!!!!!!!
 

phudaobinh200

New member
Xu
0
Cô ơi, giải giúp em bài hóa này:
Cho hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp của nhau tác dụng với nước(H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm 2 rượu X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06g hỗn hợp Z,sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dich NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ NaOH bằng 0,05M. Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X,Y .(Đáp án: C2H5OH & C3H7OH)

Cô ơi giải giúp em, bài này khó quá, giải hok được, em đánh trắc nghiệm dúng rồi mà hok biết cách giải(hihihi/huhuhuhuh)
 

phudaobinh200

New member
Xu
0


Cô ơi, giải giúp em bài hóa này:
Cho hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp của nhau tác dụng với nước(H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm 2 rượu X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06g hỗn hợp Z,sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dich NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ NaOH bằng 0,05M. Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X,Y .(Đáp án: C2H5OH & C3H7OH)

Cô ơi giải giúp em, bài này khó quá, giải hok được, em đánh trắc nghiệm dúng rồi mà hok biết cách giải(hihihi/huhuhuhuh)
 

hangquyet

New member
Xu
0
em viết phương trình phản ứng
CnH2n+1 + H2O ---> CnH2n+1OH
CnH2n+OH +O2 ----> CO2+H2O
CO2 + NaOH ----> Na2CO3 + H2O
Sau phản ứng, dd T có nồng độ NaOH 0,05 M. Số mol NaOH dư là 0,05 *2 = 0,1.
số mol NaOH đã phản ứng = 0,1 mol.cân bằng phản ứng, tính tỷ lệ ===> số mol của anken = 0,05/n
==> M của anken = 1,06n/0,05= 21,2 n.
biện luận và suy ra đáp án
Chúc emhọc tốt.
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top