• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Tổng hợp các câu hỏi vận dụng cao este

Kina Ngaan

Active member
Trong các đề thi, este vận dụng cao thường là các câu chinh phục 9, 10 điểm. Nếu bạn có mục tiêu cao thì chắc chắn đây là dạng bạn không thể bỏ qua. Este vận dụng cao liên quan đến tích hợp các phản ứng hóa học của chất tham gia hoặc sản phẩm. Cần nắm vững định luật bảo toàn, phương pháp giải toán. Để củng cố thêm kỹ năng về dạng này, sau đây là một số bài tập rèn luyện.

20220705_235651.jpg

Câu 1: [BGD-2018] Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 11,2. B. 6,7. C. 10,7. D. 7,2.

Câu 2: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ, phân tử không nhánh và không có nhóm chức nào khác) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol. Xà phòng hóa hoàn toàn 37,28 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa một ancol đơn chức duy nhất và 41,28 gam hỗn hợp muối. Cô cạn dung dịch sau phản ứng rồi cho toàn bộ muối tác dụng với lượng NaOH/CaO dư, nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được 8,064 lít hỗn hợp khí trong đó có 3,136 lít H2, còn lại là hai ankan đồng đẳng kế tiếp. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 21,05%. B. 30,04%. C. 23,56%. D. 27,36%.

Câu 3: Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2 . Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và a gam hỗn hợp ba muối. Phần trăm khối lượng của muối không no trong a gam là
A. 50,84%. B. 61,34%. C. 63,28%. D. 53,28%.

Câu 4: Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở đều tạo từ axitcacboxylic và ancol. X (no đơn chức), Y (không no, đơn chức, phân tử có hai liên kết pi) và Z (no, hai chức). Cho 0,58 mol E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 38,34 gam hỗn hợp ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 73,22
gam hỗn hợp T gồm 3 muối của 3 axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 0,365 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 0,6 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị
nào sau đây:
A. 6. B. 7. C. 5 D. 8.

Câu 5: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi (π) trong phân tử, trong đó có một este đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E bằng O2, thu được 0,37 mol H2O. Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu đươc hỗn hợp X gồm các muối của các axit cacboxylic không no, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử; hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m1 gam và một ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m1 : m2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 2,7. B. 1,1. C. 4,7. D. 2,9.

Câu 6: [BGD-2018] Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic no có mạch cacbon không phân nhánh và 6,88 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 0,09 mol O2. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là
A. 54,18%. B. 50,31%. C. 58,84%. D. 32,88%.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở có cùng số mol, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 19,44 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 22,41 gam muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,7425 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 54,0 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là
A. 40,28%. B. 39,35%. C. 33,80%. D. 38,46%.

Câu 8: Hỗn hợp E chứa các este đều mạch hở gồm X đơn chức, Y ba chức. Cho 0,16 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn T gồm 3 chất đều no 16,24 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 5,824 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được CO2, H2O và 21,2 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X có trong E là
A. 9,23%. B. 11,17%. C. 13,08%. D. 15,23%.

Câu 9: Cho hai este X, Y (MX < MY) đều no, mạch hở; trong đó X đơn chức, Y hai chức. Thủy phân hoàn toàn 10,56 gam hỗn hợp E gồm X và Y trong dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và 12,12 gam hỗn hợp T gồm ba muối khan. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được 0,07 mol Na2CO3; 0,21 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 49. B. 74. C. 68. D. 32.

Câu 10: Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở X,Y, Z (trong đó X là este no, đơn chức; Y là este không no, đơn chức, trong phân tử chứa một liên kết đôi C=C; Z là este no, hai chức). Đun 0,6 mol E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 38,55 gam hỗn hợp gồm ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 73,65 gam hỗn hợp T gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,4125 mol O2, thu được Na2O3 và 0,735 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 8,35%. B. 82,08%. C. 9,57%. D. 9,35%.

Câu 11: Hỗn hợp E gồm ba este: X (đơn chức), Y và Z (là đồng phân của nhau và đều no, hai chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần dùng 0,33 mol O2, thu được 0,31 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 13,36 gam E cần vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M đun nóng, thu được 0,06 mol hỗn hợp hai ancol (đồng đẳng kế tiếp) và 21,6 gam hỗn hợp F gồm bốn muối (trong đó chỉ có hai muối của axit cacboxylic). Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 41. B. 38. C. 19. D. 22.

Câu 12: X, Y, Z là este đều mạch hở và không chứa các nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ mol 1:1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 13: Hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức). Cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol và 55,92 gam hỗn hợp ba muối R. Đốt cháy hoàn toàn 55,92 gam R thu được 0,57 mol CO2, 0,37 mol Na2CO3 và 0,37 mol H2O.Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol T ở trên thu được 0,54 mol CO2, 1,04 mol H2O. Khối lượng của X trong m gam E là
A. 8,32. B. 3,60. C. 4,72. D. 29,2.

Câu 14: Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở (số nhóm chức trong mỗi este khác nhau). Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác, đun nóng 35,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của hai axit có mạch cacbon không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong hỗn hợp X là
A. 4,98%. B. 20,66%. C. 37,18%. D. 27,39%.

Câu 15: Hỗn hợp E gồm 3 este mạch hở: X (CxH2xO2); Y (CnH2n-2O2) và Z (CmH2m-4O4) đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 36,2 gam. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,15 mol E cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác Ni, t0). Đun nóng 0,15 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 2 ancol no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn hỗn hợp T qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 1,904 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X có trong E là?
A. 39,5%. B. 38,3%. C. 45,1%. D. 42,9%.

Câu 16: Hỗn hợp X gồm hai este đều no, mạch hở có cùng số nhóm chức, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 ancol và hỗn hợp Z gồm hai muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,52 gam; đồng thời thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,365 mol O2, thu được Na2CO3 và 0,53 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp Y là
A. 23,17%. B. 25,69%. C. 27,34%. D. 21,46%.

Câu 17: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức, MX < MY < MZ. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần dùng 3,74 mol O2, thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 1,28 mol. Mặt khác, đun nóng 0,5 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F gồm hai ancol no, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 64,48 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn F thì cần 2,49 mol O2. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là
A. 49,71%. B. 35,74%. C. 54,68%. D. 67,46%.

Câu 18: Hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở (trong đó số mol của Y gấp 3 lần số mol của Z; MX < MY < MZ < 120). Cho 4,62 gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch F. Cô cạn F thu được 4,6 gam hỗn hợp T gồm 3 muối và 2,02 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam T, thu được CO2, Na2CO3 và 0,45 gam H2O. Khối lượng của Y trong 4,62 gam E là
A. 1,08 gam. B. 2,94 gam. C. 3,52 gam. D. 4,30 gam.

Câu 19: Hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (MX<MY<MZ, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức). Đốt cháy hoàn toàn 10,86 gam E trong O2, thu được H2O và 0,44 mol CO2. Mặt khác, cho 10,86 gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp T gồm ba ancol và dung dịch chứa 11,88 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit là đồng đẳng kế tiếp. Toàn bộ T cho vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 4,83 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là
A. 23,04%. B. 16,20%. C. 24,30%. D. 11,05%.

Câu 20: Hỗn hợp E chứa ba este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 17,36 lít O2, thu được CO2 và 11,34 gam H2O. Nếu thủy phân m gam E trên trong dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol no có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 0,22 mol hai muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y thu được 8,96 lít CO2 và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn nhất trong E là
A. 17,5%. B. 21,4%. C. 27,9%. D. 19,8%.

Câu 21: Cho m gam hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức, mạch hở Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol T và hỗn hợp Z chứa hai muối. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 và H2O bằng 1,36 mol. Cho ancol T tác dụng với Na dư, thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Biết để đốt cháy hết m gam E cần vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất là
A. 62%. B. 66%. C. 71%. D. 65%.

Câu 22: Hỗn hợp M gồm hai este X, Y mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol). Đun 19,6 gam M với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol Z (MZ< 120) và hỗn hợp muối T. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,33 mol O2, thu được K2CO3; 17,06 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Cho toàn bộ ancol Z vào bình đựng Na dư thấy bình tăng 8,9 gam. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong T là
A. 23,82%. B. 25,45%. C. 24,71%. D. 24,26%.

Sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top