Mọi người cho em hỏi ý kiến với ạ. Em cảm ơn

Hoàng Lê My

New member
12/7/21
1
0
1
Bài 2 (5 điểm) (Mỗi câu 1 điểm): Hãy chọn phương án ĐÚNG / SAI và giải thích ngắn gọn (mỗi câu khoảng 5 dòng):

  • Sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người là quá trình tự nhận thức của con người.
  • Ngôn ngữ tạo ra sự giao tiếp giữa người với người, từ đó tạo nên ý thức.
  • Ý thức là sự hồi tưởng của ý niệm tuyệt đối.
  • Chất là sự thống nhất giữa các thuộc tính, các yếu tố làm cho sự vật là nó nhưng không phân biệt được nó với các sự vật khác.
  • Sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất của sự vật là độc lập tương đối, không có quan hệ với nhau.
 

Bài Trước

Tiểu luận triết học

Bài Tiếp

Phân tích quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất