• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Lời giải chi tiết bài tập SGK bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Kina Ngaan

Active member
Nước là một chất điện li yếu. pH của một chất đo lường và so sánh với thang 7 để nói lên môi trường của chất. Công thức tính độ pH để xử lý các bài tính nồng độ mol hoặc số mol. Đây là những kiến thức của bài 3 hóa 11. Để củng cố kiến thức, mời bạn đọc tham khảo lời giải chi tiết bài 3 hóa 11: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.

20220721_150533.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

Bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11
Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C?

Lời giải:
Tích số KH2O = [H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước. Tích số này là hằng số ở nhiệt độ xác định, tuy nhiên giá trị tích số ion của nước là 1,0.10-14 thường được dùng trong các phép tính, khi nhiệt độ không khác nhiều so với 25oC.

Bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11
Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Lời giải:
pH = -lg[H+]
Môi trường axit là môi trường trong đó:
[H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M => pH < 7
Môi trường trung tính là môi trường trong đó:
[H+] = [OH-] hay [H+] = 1,0.10-7M => pH = 7
Môi trường kiềm là môi trường trong đó:
[H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M => pH > 7

Bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11
Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

Lời giải:
Để xác định môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất chỉ thị axit - bazo. Chất chỉ thị axit - bazo là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch.
Màu của quỳ tím và phenolphtalen trong dung dịch có khoảng pH khác nhau:
Quỳ
pH ≤ 6 (đỏ)
pH = 7 (tím)
pH ≥ 8 (xanh)
Phenol phtalein
pH < 8,3 (không màu)
pH ≥ 8,3 màu hồng
(trong dung dịch NaOH đặc màu hồng bị mất)

Bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11
Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10^-5 M. Môi trường của dung dịch này là
A. axit
B. trung tính
C. kiềm
D. không xác định được

Lời giải:
Đáp án C
Một dung dịch có [OH- ]= 1,5.10-5M.
Vậy dung dịch có môi trường kiềm.

Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11
Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Lời giải:
- Xét dung dịch HCl
HCl —> H+ + Cl-
0,10M 0,10M
Dung dịch HCl 0,10M có:
[H+] = 0,1M
pH = -log [H+] = 1,0
Mà [H+]. [OH-] = 1,0.10-14
=> [OH-] = 1,0.10-14/[H+] = 1,0.10-13M
- Xét dung dịch NaOH
NaOH —> Na+ + OH-
0,010M 0,010M
Dung dịch NaOH 0,010M có:
[OH-] = 0,01M
Mà [H+]. [OH-] = 1,0.10-14
=> [H+] = 1,0.10-14/[OH-] = 10-12M
pH = -log [H+] =12

Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11
Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là
A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14
B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14
C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14
D. không xác định được.

Lời giải:
Vì tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong các dung dịch loãng của các chất khác nhau
Đáp án B

Sưu tầm
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top