KT Lượng giác

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

lovinyou

New member
14/1/11
5
0
0
27
[FONT=.VnTime]Hä vµ tªn :[/FONT]
[FONT=.VnTime]Líp :[/FONT]

[FONT=.VnTimeH]Bµi kiÓm tra 40’[/FONT]​
[FONT=.VnTime] §Ò sè 2[/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime]C©u[/FONT]
[FONT=.VnTime]1[/FONT]
[FONT=.VnTime]2[/FONT]
[FONT=.VnTime]3[/FONT]
[FONT=.VnTime]4[/FONT]
[FONT=.VnTime]5[/FONT]
[FONT=.VnTime]6[/FONT]
[FONT=.VnTime]7[/FONT]
[FONT=.VnTime]8[/FONT]
[FONT=.VnTime]9[/FONT]
[FONT=.VnTime]10[/FONT]
[FONT=.VnTime]§¸p ¸n[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime]C©u[/FONT]
[FONT=.VnTime]11[/FONT]
[FONT=.VnTime]12[/FONT]
[FONT=.VnTime]13[/FONT]
[FONT=.VnTime]14[/FONT]
[FONT=.VnTime]15[/FONT]
[FONT=.VnTime]16[/FONT]
[FONT=.VnTime]17[/FONT]
[FONT=.VnTime]18[/FONT]
[FONT=.VnTime]19[/FONT]
[FONT=.VnTime]20[/FONT]
[FONT=.VnTime]§¸p ¸n[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​
[FONT=.VnTime] [/FONT]​

[FONT=.VnTime]
[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 1 : Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh thuéc kho¶ng lµ : [/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 1[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 2 : Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh thuéc kho¶ng (00; 2400) lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 1 (B) 4 (C) 3 (D) 2[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 3 : Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh thuéc kho¶ng lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 2[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 4 : Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh thuéc ®o¹n lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 4 (B) 2 (C) 5 (D) 6[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 5 : Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh thuéc kho¶ng lµ [/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 5 (B) 6 (C) 3 (D) 4[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 6: §å thÞ cña hai hµm sè y=sin2x vµ y=2cosx c¾t nhau t¹i bao nhiªu ®iÓm cã hoµnh ®é thuéc ®o¹n [/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 7: NghiÖm d­¬ng nhá nhÊt cña ph­¬ng tr×nh sinx+sin2x=cosx+2cos2x lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) (C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 8: NghiÖm ©m lín nhÊt cña ph­¬ng tr×nh 2tan2x+5tanx+3=0 lµ:[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) (C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 9: Mét nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) 2900 (B) 2400 (C) 2200 (D) 2000 [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 10: Ph­¬ng tr×nh chØ cã c¸c [/FONT]
[FONT=.VnTime]nghiÖm lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 11: Ph­¬ng tr×nh chØ cã c¸c [/FONT]
[FONT=.VnTime]nghiÖm lµ:[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 12: Ph­¬ng tr×nh chØ cã c¸c [/FONT]
[FONT=.VnTime]nghiÖm lµ : [/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 13 : Ph­¬ng tr×nh tanx=cotx chØ cã c¸c[/FONT]
[FONT=.VnTime] nghiÖm lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 14: Ph­¬ng tr×nh 4sin2x=3 chØ cã c¸c nghiÖm lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 15: Ph­¬ng tr×nh sin2x-4sinxcosx+3cos2x=0 cã tËp nghiÖm trïng víi tËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) cosx=0 (B) cotx=1 (C) tanx=3 (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 16: Ph­¬ng tr×nh 2sin2x+7cosx-5=0[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) V« nghiÖm[/FONT]
[FONT=.VnTime](B) ChØ cã c¸c nghiÖm lµ : [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) ChØ cã c¸c nghiÖm lµ : [/FONT]
[FONT=.VnTime](D) ChØ cã c¸c nghiÖm lµ : [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 17 : Ph­¬ng tr×nh chØ cã c¸c nghiÖm lµ :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) (B) [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) (D) [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 18: Ph­¬ng tr×nh 3sinx+(m-1)cosx=m+2 ( víi m lµ tham sè) cã nghiÖm khi vµ chØ khi :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) m>1 (B) m<1 (C) m[/FONT]≥1 (D) m≤1

[FONT=.VnTime]C©u 19 : Ph&shy;¬ng tr×nh cos5xcos3x=cos4xcos2x cã tËp nghiÖm trïng víi tËp nghiÖm cña ph&shy;¬ng tr×nh nµo d&shy;íi ®©y : [/FONT]
[FONT=.VnTime](A) sinx=cosx (B) cosx=0 [/FONT]
[FONT=.VnTime](C) cos8x=cos6x (D) sin8x=cos6x[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 20: Ph&shy;¬ng tr×nh sin3x+sin2x=sinx cã tËp nghiÖm trïng víi tËp nghiÖm cña ph&shy;¬ng tr×nh nµo sau ®©y :[/FONT]
[FONT=.VnTime](A) sinx=0 (B) cosx=-1 (C) (D) [/FONT]

[FONT=.VnTime]
[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
 

Bài Trước

Hàm số nào tuần hoàn?

Bài Tiếp

Lượng giác 11
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.