Hàm số nào tuần hoàn?

lovinyou

New member
14/1/11
5
0
0
27
Lượng giác - đề 1 :


Câu hỏi 1:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = sinx

B. y = x + 1

C. y = x²

D. y = (x - 1) / (x + 2)

E. Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 2:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = sinx - x

B. y = cosx

C. y = xsinx

D. y = (x² + 1) / x

E. Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 3:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = xcosx

B. y = xtgx

C. y = tgx

D. y = 1/x

E. Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 4:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = sinx / x

B. y = x + tgx

C. y = x² + 3

D. y = cotgx

E. Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 5:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = x / sinx

B. y = xsinx

C. y = x + sinx

D. y = 1+ x

E. y = sin2xA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 6:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = xcos2x

B. y = x + cos2x

C. y = x² + 3

D. y = cos2x

E. y = Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 7:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = 2x +3sinx

B. y = sinx + cosx + x

C. y = sin²x

D. y = xsin²x

E. y = Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 8:
Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn ?

A. y = xcos²x

B. y = cos²x

C. y = x² - cos²x

D. y = x²

E. y = Không có
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 9:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sinx

A. T = k2π, k € Z

B. T = π / 2

C. T = π

D. T = π / 3

E. T = 2π
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 10:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cosx

A. T = 2π / 3

B. T = k2π, k € Z

C. T = π

D. T = π / 2

E. T = 2π
A.
B.
C.
D.
E.
Lượng giác - Đề 2 :


Câu hỏi 1:
Tìm chu kỳ của hàm số y = tgx

A. T = 2π

B. T = kπ, k€ Z

C. T = π / 2

D. T = π

E. T = Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 2:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cotgx

A. T = π / 2

B. T = kπ, k€ Z

C. T = 2π

D. T = π

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 3:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin2x

A. T = π

B. T = k2π, k€ Z

C. T = π / 2

D. T = π / 4

E. T = 2π
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 4:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin(ax + b)

A. T = a / 2π

B. T = 2π / a

C. T = 2π

D. T = π

E. T = a.2π
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 5:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cos3x

A. T = 2π

B. T = π

C. T = 2π / 3

D. T = π / 3

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 6:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin(x/2)

A. T = π

B. T = 2π

C. T = π / 2

D. T = 4π

E. T = Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 7:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cos(ax + b)

A. T = a / 2π

B. T = 2π / 2

C. T = a.2π

D. T = 2π

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 8:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cos(x/3)

A. T = 6π

B. T = 3π

C. T = 2π

D. T = k2π, k€ Z

E. T = π / 3A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 9:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sinx + cosx

A. T = k2π, k€ Z

B. T = 2π

C. T = π

D. T = 4π

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 10:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin(x/2) + cosx

A. T = 6π

B. T = 2π

C. T = 4π

D. T = 0

E. T = Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.
Lượng giác - Đề 2 :


Câu hỏi 1:
Tìm chu kỳ của hàm số y = tgx

A. T = 2π

B. T = kπ, k€ Z

C. T = π / 2

D. T = π

E. T = Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 2:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cotgx

A. T = π / 2

B. T = kπ, k€ Z

C. T = 2π

D. T = π

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 3:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin2x

A. T = π

B. T = k2π, k€ Z

C. T = π / 2

D. T = π / 4

E. T = 2π
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 4:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin(ax + b)

A. T = a / 2π

B. T = 2π / a

C. T = 2π

D. T = π

E. T = a.2π
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 5:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cos3x

A. T = 2π

B. T = π

C. T = 2π / 3

D. T = π / 3

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 6:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin(x/2)

A. T = π

B. T = 2π

C. T = π / 2

D. T = 4π

E. T = Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 7:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cos(ax + b)

A. T = a / 2π

B. T = 2π / 2

C. T = a.2π

D. T = 2π

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 8:
Tìm chu kỳ của hàm số y = cos(x/3)

A. T = 6π

B. T = 3π

C. T = 2π

D. T = k2π, k€ Z

E. T = π / 3A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 9:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sinx + cosx

A. T = k2π, k€ Z

B. T = 2π

C. T = π

D. T = 4π

E. T = Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 10:
Tìm chu kỳ của hàm số y = sin(x/2) + cosx

A. T = 6π

B. T = 2π

C. T = 4π

D. T = 0

E. T = Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.
Lượng giác - đề 4 :


Câu hỏi 1:
Tìm miền xác định của hàm số y = cotgx

A. x ≠ (π /2) + kπ, k € Z

B. x ≠ ±(π /2) + k2π, k € Z

C. x € R

D. x ≠ (π /4) + kπ, k € Z

E. x ≠ kπ, k € Z
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 2:
Tìm miền xác định của hàm số y = tgx + cotgx

A. x ≠ k(π/2), k € Z

B. x ≠ (π /2) + kπ, k € Z

C. x ≠ kπ, k € Z

D. x € R

E. Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 3:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 4:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 5:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 6:
Tìm miền giá trị của hàm số y = sin6x + cos6x

A. T = [ 0 ; 1]

B. T = [ 1/4 ; 1]

C. T = [ 0 ; 2 ]

D. T = [ 1/2 ; 1]

E. Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 7:
Tìm miền xác định của hàm số y = arctgx là :

A. D = ( 0 ; 1)

B. D = [ 0 ; 1]

C. D = ( -∞ ; +∞ )

D. D = [- π/2 ; π/2]

E. Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 8:
Tìm miền giá trị của hàm số y = arctgx là :

A. T = R

B. T = ( -∞ ; 0 )

C. T = [ 0 ; 1 ]

D. T = (- π/2 ; π/2)

E. Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 9:
Tìm miền xác định của hàm số y = arccotgx là :

A. D = [- π/2 ; π/2]

B. D = ( 0 ; 1)

C. D = [ 0 ; 1 ]

D. D = ( 0 ; π )

E. D = ( -∞ ; +∞ )A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 10:
Miền giá trị của hàm số y = arccotgx là :

A. T = R

B. T = ( 0 ; 1)

C. T = [ 0 ; 1)

D. T = (- π/2 ; π/2)

E. T = ( 0 ; π)
A.
B.
C.
D.
E.
Lượng giác - đề 4 :


Câu hỏi 1:
Tìm miền xác định của hàm số y = cotgx

A. x ≠ (π /2) + kπ, k € Z

B. x ≠ ±(π /2) + k2π, k € Z

C. x € R

D. x ≠ (π /4) + kπ, k € Z

E. x ≠ kπ, k € Z
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 2:
Tìm miền xác định của hàm số y = tgx + cotgx

A. x ≠ k(π/2), k € Z

B. x ≠ (π /2) + kπ, k € Z

C. x ≠ kπ, k € Z

D. x € R

E. Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 3:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 4:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 5:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 6:
Tìm miền giá trị của hàm số y = sin6x + cos6x

A. T = [ 0 ; 1]

B. T = [ 1/4 ; 1]

C. T = [ 0 ; 2 ]

D. T = [ 1/2 ; 1]

E. Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 7:
Tìm miền xác định của hàm số y = arctgx là :

A. D = ( 0 ; 1)

B. D = [ 0 ; 1]

C. D = ( -∞ ; +∞ )

D. D = [- π/2 ; π/2]

E. Các đáp số trên đều saiA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 8:
Tìm miền giá trị của hàm số y = arctgx là :

A. T = R

B. T = ( -∞ ; 0 )

C. T = [ 0 ; 1 ]

D. T = (- π/2 ; π/2)

E. Một đáp số khácA.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 9:
Tìm miền xác định của hàm số y = arccotgx là :

A. D = [- π/2 ; π/2]

B. D = ( 0 ; 1)

C. D = [ 0 ; 1 ]

D. D = ( 0 ; π )

E. D = ( -∞ ; +∞ )A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 10:
Miền giá trị của hàm số y = arccotgx là :

A. T = R

B. T = ( 0 ; 1)

C. T = [ 0 ; 1)

D. T = (- π/2 ; π/2)

E. T = ( 0 ; π)
A.
B.
C.
D.
E.
Lượng giác - Đề 6 :


Câu hỏi 1:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 2:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 3:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 4:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 5:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 6:
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 7:
Giải phương trình sinx = 0 là :

A. x = kπ, k € Z

B. x = (π/2) + kπ, k € Z

C. x = (π/2) + k2π, k € Z

D. Các đáp số trên đều đúng

E. Các đáp số trên đều sai
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 8:
Giải phương trình sinx = 1 là :

A. x = -(π/2) + k2π

B. x = (π/2) + kπ

C. x = kπ

D. x = (π/2) + k2π, k € Z

E. Một đáp số khác
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 9:
Giải phương trình sinx = -1 là :

A. x = -(π/2) + kπ

B. x = (π/2) + kπ

C. x = -(π/2) + k2π

D. x = (π/4) + k2π, k € Z

E. Một đáp số khác
A.
B.
C.
D.
E.


Câu hỏi 10:
Giải phương trình sinx = 1/2 là :

A. x = (π/2) + kπ

B. x = (-1)k . (π/6) + kπ

C. x = -(π/2) + kπ

D. x = (π/3) + k2π, k € Z

E. Một đáp số khác
A.
B.
C.
D.
E.


 

Bài Trước

Tìm min lượng giác?

Bài Tiếp

KT Lượng giác

Đăng nhập

CHAT
  1. VnKienThuc @ VnKienThuc: Shoutbox has been pruned!

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.