• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
  -
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề thi thử đại học môn tiếng anh lương thế vinh 2014

 • Thread starter HuyNam
 • Ngày gửi
H

HuyNam

Guest
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH LƯƠNG THẾ VINH 2014

[PDF]
https://server1.vnkienthuc.com/files/1/de an/132new_ltv_243.pdf[/PDF]

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheetto indicate the word that differs from the
rest in the position of the main stress in each of the following questions from 1 to 3.
Question 1:A. entrepreneur B. extracurricular C. autobiography D. disciplinary
Question 2:A. elaborately B. flamingo C. embryo D. gazelle
Question 3:A. e-book B. quick-witted C. in-depth D. white-collar
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part
differs from the other three in pronunciation in each of the following questions from 4 to 5.
Question 4: A. markedly B. cooked C. punished D. laughed
Question 5: A. recollect B. restore C. preface D. predator
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheetto indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 6:___________ giraffe is the tallest of all __________animals.
A. A/ ø B. ø/ the C. The/ ø D. A/ the
Question 7:By the year 2050, many people currently employed __________ their jobs.
A. have lost B. will be losing C. will have lost D. are losing
Question 8:He may be shy now, but he will soon come out of his __________ when he meets the
right girl.
A. shoe B. shell C. shed D. hole
 
CHAT
 1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top