• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
  -
  Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
  - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Kina Ngaan

Active member
Este-lipit là chương đầu của hóa học 12, đây là chương quan trọng. Nắm vững các tính chất vật lí và hóa học để giải quyết nhanh các dạng bài liên quan. Bài tập tính toán và cách thức tính các đại lượng. Dưới đây là một đề thi thử chương este-lipit mời bạn tham khảo.

Câu 1: Cho các phát biểu sau :

(a), Triolein có khả năng cộng hidro khi có xúc tác Ni

(b), Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ

(c), Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch

(d), Tristearin , triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5

Số phát biểu đúng là

A. 4 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 2: Etyl axetat có công thức hóa học là

A. HCOOCH3 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5

Câu 3: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol

A. Benzyl axetat B. Metyl fomat C. Tristearin D. Metyl axetat

Câu 4: Tripanmitin có công thức là:

A. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C17H31COO)3C3H5. D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 5: Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường?

A. (C17H33COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5

C. C6H5OH (phenol) D. (C15H33COO)3C3H5

Câu 6: Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

A. CH3[CH2]16(COONa)3 B. CH3[CH2]16COOH

C. CH3[CH2]16COONa D. CH3[CH2]16(COOH)3

Câu 7: Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. CH3COOCH=CH2 B. CH3COOCH2–CH3

C. CH2=CH–COOCH3 D. CH3COOCH3

Câu 8: Vinyl axetat có công thức cấu tạo là

A. CH2=CHCOOCH3. B. HCOOCH=CH2.

C. CH3COOCH=CH2. D. CH3COOCH3.

Câu 9: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. C15H31COOCH3 B. CH3COOCH2C6H5

C. (C17H35COO)3C3H5 D. (C17H33COO)2C2H4

Câu 10: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và ?

A. C17H35COONa B. C17H33COONa C. C15H31COONa D. C17H31COONa

Câu 11: Cho các phát biểu sau :

 1. Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol
 2. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ
 3. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch
 4. Tripanmitin, triolein có công thức lần lượt là (C15H31COO)3C3H5 , (C17H33COO)3C3H5
Số phát biểu đúng là :

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 12: Cho các chất: anlyl axetat, phenyl axetat, etyl forman, trimanmitin. Số chất trong các chất trên khi thủy phân trong dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ra ancol là:

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 13: Hợp chất mạch hở X, có công thức phân tử C4H8O3. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 14: Cho 0,1 mol ancol etylic vao một bình chứa 0,1 mol axit axetic có H2SO4 (đ) làm xúc tác. Đun nóng bình để phản ứng tạo este xảy ra với hiệu suất phản ứng là 80%, thu được x gam este. Giá trị của x là:

A. 5,12 B. 7,04 C. 6,24 D. 8,8

Câu 15: Este CH3COOCH=CH2 không tác dụng với hóa chất nào sau đây?

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng.). B. H2 (xúc tá Ni, đun nóng)

C. Kim loại Na. D. Dung dịch NaOH, đun nóng

Câu 16: Chất hữu cơ X mạch thẳng có CTPT C4H6O2.

Biết
6aoY_Q9NGFuA3WBGMsvnZPwTl6v3obNYdxgLmxP5WuC-MRXHrJUpqVr9r7GM5Z_Dlp-1XNLSH63kqPuP02cgap3AQPW7ZNpWqVGa__MLcy3CwT8fb8yeX7nSvihyJbD9sKorOJP-yKCsp6z-


Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH=CH2 B. CH2=CH-CH2-COOH

C. CH2=CH-COOCH3 D. HCOOCH2-CH=CH2

Câu 17: Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là:

A. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

B. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5

C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5

D. HCOOC6H4CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5

Câu 18: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).

C. H2 (xúc tác Ni, đun nóng). D. Dung dịch NaOH (đun nóng).

Câu 19: Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

A. HCOOC6H5 B. CH3COOC2H5 C. HCOOCH3 D. CH3COOCH3

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.

C. Trong công thức của este RCOOR’, R có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon.

D. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.

Câu 21: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH (dư) thì thu được 15,5 gam etylen glicol. Giá trị của m là

A. 33,0. B. 66,0. C. 16,5. D. 15,5.

Câu 22: Cho 20,4 gam este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được muối và 9,2 gam ancol etylic.Tên của X là

A. etyl fomat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. etyl propionat.

Câu 23: Từ chất X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):

cnQXCSh56f2zC9VvNzpGy5PVdLRtWyNMn_pQYu0exPd3fJRaHAc7d7eHfUt3YP0pR3PnSTuzHMHbbnByR1FG_AwNvUPeFKmkBF17bXujNNYuZR2fhD22lW3z2ryeH1LDHpEsaXnM7NjzK-Hq


Công thức phân tử của X là

A. C3H4O4. B. C8H8O2. C. C4H6O4. D. C4H4O4.


Câu 24: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được dung dịch Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng 2 muối trong Y lần lượt là

A. 46,58% và 53,42%. B. 35,6% và 64,4%.

C. 56,67% và 43,33%. D. 55,43% và 55,57%.

Câu 25: Cho este X chỉ chứa một loại nhóm chức trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được không quá 8,96 lít CO2 đktc. Nếu thủy phân X trong môi trường kiểm đun nings thu được 1 muối và 1 ancol cùng số mol, có cùng số cacbon. Số cấu tạo phù hợp của X là :

A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

Câu 26: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo trong dung dịch NaOH dư thu được 9,12 g muối và 0,92 g glixerol. Giá trị của m là

A. 10,44 B. 10,04 C. 8,84 D. 9,64

Câu 27: Este X hai chức mạch hở có CTPT là C6H8O4, không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, được tạo ra từ ancol Y và axit cacboxylic Z,. Đun Y với H2SO4 đặc pử 170oC không tạo ra được anken. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Nhận xét nào sau đây là đúng

A. Trong phân tử chất Z có số nguyên tử C bằng số nguyên tử oxi

B. Chất Z không làm mất màu dung dịch Brom

C. Trong X có ba nhóm –CH3

D. Chấy Y là ancol etylic

Câu 28: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với lượng dư dung dịch KOH thì có tối đa 11,2 gam KOH phản ứng, thu được ancol Y và dung dịch chứa 24,1 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của m là

A. 20,3 B. 21,2 C. 12,9 D. 22,1

Câu 29: Xà phòng hóa hoàn toàn 33,3 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là:

A. 8,10. B. 4,05. C. 18,00. D. 2,025.

Câu 30: Thủy phân hoàn toàn 4,73 gam một este X trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 5,17 gam muối. Mặt khác 18,92 gam chất X có thể làm mất màu vừa hết 88 gam dung dịch Br2 40%. Biết rằng trong phân tử X có chứa 2 liên kết π. Tên gọi của X là:

A. metyl acrylat. B. metyl metacrylat. C. vinyl propionat. D. vinyl axetat.

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 5,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam. Biết khi xà phòng hóa X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng phân của X là

A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no ( phân tử có một liên kết đôi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,405 mol O2, thu được 15,84 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan và 3,96 gam một chất hữu cơ. Giá trị của x là

A. 7,38. B. 8,82. C. 7,56. D. 7,74.

Câu 33: Đun 0,2 mol este đơn chức X với 300 ml NaOH 1M. Sau khi kết thúc phản ứng, chưng cất lấy hết ancol Y và chưng khô được 20,4 gam chất rắn khan. Cho hết ancol Y vào bình Na dư khối bình đựng Na tăng 9 gam. Công thức

A. CH3COOC2H5. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3.

Câu 34: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau.

Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Chất T không có đồng phân hình học.

B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, t°) theo tỉ lệ mol 1 : 3.

C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.

D. Chất Z làm mất màu nước brom.

Câu 35: X là este mạch hở được tạo bởi từ một axit cacboxylic đa chức và một ancol đơn chức, trong X chỉ chứa một loại nhóm chức. Hiđro hóa hoàn toàn X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0), thu được este Y có công thức phân tử là C6H10O4. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 36. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi

B. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1:2

C. X có hai đồng phân cấu tạo

D. Z và T là các ancol no, đơn chức

Câu 37. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 20,24 gam E cần dùng vừa đủ 140 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 9,72 gam H2O. Giá trị của a gần nhấtvới giá trị nào sau đây?

A. 43 B. 21,5 C. 20,2 D. 23,1

Câu 38. Este X đơn chức có tỉ khối so với oxi bằng 2,3125. Đun nóng 10,98 gam hôn hợp E chứa X và este Y (chỉ chứa một loại nhóm chức, mạch hở) cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol có cùng số cacbon và hỗn hợp chứa x gam muối A và y gam muối B (MA<MB). Dẫn từ từ toàn bộ Z qua bình đựng Na dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau khi khí thoát ra hết thì thấy khối lượng bình tăng 5,85 gam. Tỉ lệ x:y là

A. 2,5 B.2,7 C.2,9 D. 3,1Câu 39. Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở Y và Z (Z có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,53 mol O2. Mặt khác, thủy phân hết m gam X cần dung dịch chứa 0,3 mol KOH sau phản ứng thu được 35,16 gam hỗn hợp muối T và một ancol no, đơn chức, mạch hở Q. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối T ở trên cần vừa đủ 1,08 mol O2. Công thức của Z là

A. C5H6O2 B. C5H8O2 C. C4H6O2 D. C4H8O2

Câu 40. Hỗn hợp E chứa các este đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CnH2nO2), este Z (CmH2m-4O6). Đun nóng 15,34 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T chứa các ancol đều no và 16,84 gam hỗn hợp các muối. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 8,176 gam lít khí O2 (ở đktc), thu được CO2 và 7,02 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 7,80% B. 6,65% C. 13,04% D. 9,04%

Sưu tầm
 
CHAT
 1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top