• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề cương ôn thi giữa kì I - Môn Sinh học lớp 12 (Có đáp án)

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Các bạn đã ôn được gì để chuẩn bị cho kì thi giữa kì I? Cùng tham khảo đề cương ôn thi giữa kì I môn Sinh học lớp 12 nhé!
Đề cương ôn thi giữa kì 1.png

Đề cương ôn thi giữa kì I
Môn Sinh học - lớp 12
Câu 1. Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:
A. ADN.
B.ARN.
C.Prôtêin.
D. ADN và ARN.

Câu 2. Prôtêin ức chế hoạt động bám vào vùng nào sao đây ?
A.Vùng vận hành
B.Vùng mã hóa.
C.Vùng khởi động.
D.Vùng kết thúc.

Câu 3. Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới:
A.Tính đặc hiệu.
B.Tính thoái hóa.
C.Tính phổ biến.
D.Tính liên tục.

Câu 4. Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có một cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng một chiếc là
A.thể đa nhiễm.
B. thể ba nhiễm.
C.thể một nhiễm.
D.thể đa bội.

Câu 5. Mất đoạn NST 21 gây hậu quả :
A. Hội chứng mèo kiêu.
B. Bệnh ung thư máu.
C. Bệnh hồng cầu lưỡi liềm.
D. Hội chứng đao.

Câu 6. Ở cà chua (2n=24). Số nhiễm sắc thể ở tam bội là:
A.25.
B.48.
C.27.
D.36.

Câu 7. Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe khi giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử:
A.6.
B.8.
C.12.
D.16.

Câu 8. Ở cà chua tính trạng cao trội so với thấp. Phép lai Aa x Aa cho tỉ lệ kiểu hình
A.75%: 25%.
B.50%: 50%.
C.100%.
D.25%: 50%:25%

Câu 9. Cơ thể có kiểu gen (f = 40%).Giao tử có tỉ lệ:
A.10%.
B.20%.
C.30%
D.35.

Câu 10. Cho một đoạn mạch đơn ADN: 5’ A-X-G-A-G-T-X-T-A-G-X-T-A-G 3.Mạch mARN là:
A.AXGAGTXUAGXTAG.
B.UGXUXAGAUXGAUX.
C.AXGAGUXUAGXUAG.
D.AXGAGUXUAGXUAX.

Câu 11. Khi găp bộ ba nào thì ribôxôm bị tách thành 2 tiểu phần và giải phóng chuỗi pôlipeptit:
A.UUU.
B.AUU.
C.UAA.
D.AGU.

Câu 12. Cho các phát biểu sau.
(1).Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
(2).Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình.
(3).Tất cả các đột biến gen đều có hại.
(4).Có nhiều dạng đột biến điểm như: mất đoạn NST và thêm một căp nucleotit.
Phát biểu đúng về đột biến gen?
A.1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 13. Cơ thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết phép lai nào sau đây co đời con có 5 kiểu gen ?
A. Aaaa x Aaaa.
B. AAaa x AAAa.
C. Aaaa x AAaa.
D. AAaa x AAaa.

Câu 14. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là:
A. Thay thế một cặp.
B. Thêm một cặp nucleotit.
C. Thể ba nhiễm sắc thể.
D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 15. Một gen có cấu trúc dạng B dài 5100 ăngxtrông có số nuclêôtit là:
A. 3000.
B. 1500.
C. 6000.
D. 4500.

Câu 16. Điểm khác nhau cơ bản trong quy luật phân li trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là:
A.Tỉ lệ kiểu hình F2.
B.Tỉ lệ phân li kiểu gen F2.
C.Số tổ hợp F2.
D.Số lượng kiểu gen F2.

Câu 17. Cho hai phép lai sau:
Phép lai 1: cái xám x đực đen, F1 100% xám.
Phép lai 2: đực xám x cái đen, F1 100% đen. Tính trạng màu sắc di truyền theo quy luật:
A. Di truyền tế bào chất.
B. Di truyền liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính X.
C. Di truyền trội lặn hoàn toàn.
D. Di truyền liên kết trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

Câu 18. Trong trường hợp các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau n cặp tính trạng tương phản thì tỉ lệ phân li kiểu gen ở Fn là:
A. (3:1)n.
B. (1:2:1)2 .
C. 9:3:3:1.
D. (1:2:1)n.

Câu 19. Có một trình tự mARN 5’ -AUG GGG UGX XAU UUU- 3 mã hóa cho một đoạn polipeptit gồm 5 aa. Sự thay thế nucleotit nào sau đây dẫn đến đoạn polipeptit này chỉ còn 2 axit amin ?
A. Thay thế A ở bộ ba nucleotit đầu tiên bằng X.
B. Thay thế X ở bộ ba nucleotit thứ ba bằng A.
C. Thay thế G ở bộ ba nucleotit đầu tiên bằng A.
D. Thay thế U ở bộ ba nucleotit thứ ba bằng X.

Câu 20. Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất khi AND có tỉ lệ.
A. X = 5%.
B. X = 20%.
C. X = 40%.
D. X = 30%.

Câu 21. Alen D có chiều dài 510 nm và có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen d. Một tế bào chứa cặp gen Dd nguyên phần 3 lần liên tiếp đã lấy của môi trường nội bào 69307 nucleotit loaị A và 8393 nucleotit loại G. Dạng đột biến ?
A. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.
B. Mất 1 cặp A-T.
C. Mất 1 cặp G-X.
D. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T.

Câu 22. Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:
(1).Bệnh pheninketo .
(2).Bệnh ung thư.
(3).Tật có túm lông trên vành tai.
(4).Hội chứng đao.
(5).Hội chứng tocno.
(6).Bệnh máu khó đông.
Bệnh tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở nữ:
A.(1),(2),(3),(5).
B.(1),(2),(4),(5).
C.(1),(2),(4),(6).
D.(1),(2),(3),(6).

Câu 23. Loài có 2n=46 NST. Một hợp tử nguyên phân 4 đợt liên tiếp đã tạo ra các tế bào con với số lượng NST là 752. Đột biến thuộc dạng :
A.Thể đa bội
B.Thể ba nhiễm.
C. Thể tam bội.
D.Thể một nhiễm.

Câu 24. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Gỉa sử có 6 thể đột biến của loại này được kí hiệu từ I đén VI có số lượng nhiễm sắc thể kép ( NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:
Thể đột biếnIIIIIIIVVVI
Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng4884723660120
Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, số thể đột biến đa bội chẵn là :
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

Câu 25. Cho một cây tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây cao; 56,25% cây thấp. Trong số những cây thân cao ở F1, tỷ lệ cây thuần chủng là.
A. 3/16.
B. 3/7.
C. 1/9.
D. 1/4.

Câu 26. P dị hợp hai cặp gen AaBb x AaBb. Cho các phát biểu sau:
(1) . Bốn loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
(2). Số tổ hơp là 16.
(3). Số kiểu gen dị hơp một cặp ở F1 là 50%.
(4). Tỉ lệ kiểu hình đồng hợp ở F1 là 25%.
(5). Số lượng kiểu gen ở F1 là 10.
(6). F1 mang một tính trạng trội 50%.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 27. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến .Cho các phép lai sau:
(1). AaBb x aabb. (2). AaBb x AABb. (6). Aa x aa.
(3). x . (4). x . (5). XaXa x XAY.
Có bao nhiêu phép lai cho đời con tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?
A.2.
B.3.
C.4.
D.5.

Câu 28. Đột biến làm cho prôtein do gen đột biến kém hơn prôtein trong gen bình thường một axít amin và có hai axít amin mới. Đột biến thuộc dạng :
A. mất 3 cặp nu thuộc bộ ba.
B. mất 3 cặp nu thuộc hai bộ ba kế tiếp.
C. mất 3 cặp nu thuộc ba bộ ba kế tiếp.
D. mất 3 cặp nu thuộc 3 bộ ba bất kì.

Câu 29. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Cơ thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:
(1). AaaaBbbb x aaaaBBbb. (2). AAaaBBbb x AaaaBbbb.
(3). AaaaBBBb x AAaaBbbb. (4). AaaaBBbb x aaaaBbbb.
Theo lý thuyết trong 4 phép lai trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 8 kiểu gen và 4 kiểu hình.
A.1.
B.2
C.3.
D.4.

Câu 30. Ở một loài động vật, các gen trội hoàn toàn. Thực hiện phép lai (P):Ee x Ee thu được F1, kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng là 4%. Có các nhận định sau về kết quả F1
(1).Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
(2).Tỉ lệ kiểu hình mang ba tính trạng trội 49,5%.
(3).Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm 10%.
(4).Kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 18%.
(5).Có tần số hoán vị gen 20%.
(6).Số cá thể mang một alen lặn chiếm tỉ lệ 43,7%.
Trong các nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng?
A.2.
B.3.
C.4.
D.5.

Đáp án đề cương ôn thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sinh

1B2B3C4B5D6D7B8A9B10C
11C12A13D14D15A16A17A18D19B20C
21D22C23B24A25B26C27C28C29B30B

Các bạn vừa tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm để chuẩn bị kì thi giữa kì !. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao.
_Chúc các bạn học tốt!_​
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top