• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Vô cơ

Ilovek49

New member
Xu
0
OÂN TAÄP HOÙA HOÏC 11 – VOÂ CÔ – NC
A. LYÙ THUYEÁT
  1. Dd naøo sau ñaây khoâng daãn ñieän ñöôïc?
a. Br2 trong bebzen b. röôïu etilic trong xaêng c. CH3COONa trong nöôùc d. NaHSO4 trong nöôùc.
2. Chaát naøo khoâng ñieän li ra ion khi hoøa tan trong nöôùc?
a. CaCl2 b. HClO4 c. Ñöôøng glucozô d. NH4NO3
3. Taïi sao dd axít, bazô, muoái laø chaát ñieän li?
a. Khaû naêng phaân li trong dung dòch. b. Caùc ion coù tính daãn ñieän.
c. Coù söï di chuyeån electron taïo thaønh doøng electron daãn ñieän. d. Dd cuûa chuùng daãn ñieän ñöôïc.
4. Röôïu etilic laø chaát khoâng ñieän li vì:
a. Dd röôïu etilic khoâng coù tính daãn ñieän.
b. Phaân töû röôïu etilic khoâng coù khaû naêng phaân li thaønh ion trong dung dòch
c. Phaân töû röôïu etilic khoâng coù khaû naêng taïo ion hidrat hoùa vôùi dung moâi nöôùc.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
5. Nöôùc ñoùng vai troø gì trong quaù trình ñieän li caùc chaát tan trong nöôùc?
a. Moâi tröôøng ñieän li b. dung moâi khoâng phaân cöïc.
c. dung moâi phaân cöïc d. taïo lieân keát hidro vôùi caùc chaát tan.
6. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây daãn ñöôïc ñieän?
a. nöôùc caát b. NaOH raén, khan c. Hidroclorua loûng d. nöôùc bieån.
7. Trong caùc chaát sau, chaát naøo laø chaát ñieän li maïnh:
a. NaCl, Al(NO3)3, Ca(OH)2 b. NaCl, Al(NO3)3 , CaCO3
c. NaCl, Al(NO3)3 , AgCl d. CaCO3, Ca(OH)2, AgCl
8. Cho caùc chaát sau:
(1) H2SO4 (2) Ba(OH)2 (3) H2S (4) CH3COOH (5) NaNO3
Nhöõng chaát naøo sau ñaây ñeàu laø chaát ñieän li maïnh:
a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 4 c. 2, 3, 5 d. 1, 2, 5
9. Coù 100 ml dd Ba(OH)2 1M, theâm vaøo 200 ml nöôùc thu ñöôïc dd X. Noàng ñoä ion OH- trong dd X laø:
a. 1M b. 2M c. 3M d. Keát quaû khaùc.
10. Troän 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M vôùi 100 ml dd KOH 0,5M ñöôïc dd A. Noàng ñoä mol/l cuû ion OH- trong dd A laø:
a. 0,65M b. 0,75M c. 0,55 d. 1,5M
11. Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng nhaát:
a. Chæ coù hôïp chaát ion khi hoøa tan trong nöôùc môùi bò ñieän li. b. Ñoä ñieän li α chæ phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa chaát ñieän li.
c. Khi pha loaõng dd, ñoä ñieän li α cuûa chaát ñieän li yeáu taêng. d. Ñoä ñieän li α coù theå lôùn hôn 1.
12. Caâu naøo sau ñaây ñuùng khi noùi veà söï ñieän li?
a. Söï ñieän li laø söï hoøa tan moät chaát vaøo nöôùc thaønh dd.
b. Söï ñieän li laø söï phaân li moät chaát döôùi taùc duïng cuûa doøng ñieän.
c. Söï ñieän li laø söï phaân li moät chaát thaønh ion döông vaø ion aâm khi chaát ñoù tan trong nöôùc hay ôû traïng thaùi noùng chaûy.
d. Söï ñieän li thöïc chaát laø moät quaù trình oxi hoùa khöû.
13. Ñoä ñieän li α phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây?
a. Baûn chaát cuûa chaát ñieän li. b. Baûn chaát cuûa dung moâi
c. Nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng vaø noàng ñoä chaát tan. d. taát caû ñeàu ñuùng.
14. Caùc phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra ñöôïc?
a. NaHSO4 + NaOH b. NaNO3 + CuSO4 c. CuO + HNO3 d. Al2(SO4)3 + BaCl2
15. Choïn nhöõng ion ñoàng thôøi cuøng toàn taïi trong cuøng moät dd:
a. Mg2+, SO42-, Cl-, Ba2+. b. H+, Cl-, Na+, Al3+ c. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- d. Fe3+, OH-, Na+, Al3+.
16. Caâu naøo sau ñaây laø ñònh nghóa axít – bazô cuûa Bronsted:
a. Axít laø chaát cho H+, bazô laø chaát cho OH- b. Axít laø chaát cho H+, bazô laø chaát nhaän H+.
c. Axít laø chaát nhaän H+, bazô laø chaát cho H+ d. Axít laø chaát coù vò chua, bazô laø chaát coù vò noàng.
17. Hidroxit naøo sau ñaây khoâng phaûi laø hidroxit löôùng tính:
a. Zn(OH)2 b. Al(OH)3 c. Ca(OH)2 d. Sn(OH)2
18. CH3COOH ñieän li theo caân baèng sau: CH3COOH D CH3COO- + H+.
Cho bieát ñoä ñieän li cuûa CH3COOH taêng khi naøo?
a. Theâm vaøi gioït dd HCl b. theâm vaøi gioït dd NaOH
c. theâm vaøi gioït dd CH3COONa d. Caû A, B
19. Choïn caùch phaùt bieåu sai:
a. Giaù trò Ka cuûa moät axít phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. B. Giaù trò Ka cuûa moät axít phuï thuoäc vaøo baûn chaát cuûa axít ñoù
c. Giaù trò Ka cuûa moät axít phuï thuoäc vaøo noàng ñoä. D. Giaù trò Ka cuûa moät axít caøng lôùn thì löïc axít caøng maïnh.
20. Trong caùc dd sau: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. coù bao nhieâu dd coù pH >7?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
21. Dòch vò daï daøy thöôøng coù pH trong khoaûng töø 2 – 3. Nhöõng ngöôøi naøo bò maéc beänh vieâm loeùt daï daøy, taù traøng thöôøng coù pH < 2. Ñeå chöõa caên beänh naøy, ngöôøi beänh thöôøng uoáng tröôùc böõa aên chaát naøo sau ñaây?
a. dung dòch NaHCO3 b. Nöôùc ñun soâi ñeå nguoäi. c. Nöôùc ñöôøng saccarozô d. Moät ít giaám aên.
22. Dung dòch H2SO4 0,005M coù pH baèng:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
23. Haõy chæ ra caâu traû lôøi sai veà pH:
a. pH = - lg[H+] b. [H+] = 10-a thì pH = a c. pH + pOH = 14 d. [H+][OH-] = 10-14.
24. Cho 100 ml dd HCl 0,1M taùc duïng vôùi 100 ml dd NaOH thu ñöôïc dd coù pH = 12. Noàng ñoä mol/l cuûa dd NaOH ban ñaàu laø:
a. 0,1M b. 0,2M c. 0,3M d. 0,4M.
25. Theo Brosterd thì caùc ion:
a. HCO3-, Na+, Cl- laø trung tính. b. NH4+, Al(H2O)3+, CO32- laø bazô.
c. NH4+, Al(H2O)3+, Zn(H2O)2+ laø axít. d. Taát caû laø axít.
25. Theo Bronsted thì caùc chaát vaø ion :
a. CO32-, S2-, NH3 laø bazô b. Na+, NH3, Cl- laø trung tính.
c. CO32-, HSO4-, Na+ laø axít. d. HSO4-, S2-, HCO3- laø löôõng tính.
26. Cho 5o ml dd HCl 0,12M vaøo 50 ml dd NaOH 0,1M. pH cuûa dd sau phaûn öùng laø:
a. 2 b. 7 c. 1 d. 10
27. Ñeå ñaùnh giaù ñoä maïnh yeáu cuûa axít, bazô ngöôøi ta döïa vaøo:
a. Ñoä ñieän li b. khaû naêng ñieän li ra ion H+, OH-.
c. Giaù trò pH d. Haèng soá ñieän li axít, bazô ( Ka, Kb).
28. Ñoä ñieän li cuûa chaát ñieän li yeáu seõ thay ñoåi khi:
a. thay ñoåi nhieät ñoä. b. thay ñoåi noàng ñoä
c. theâm vaøo dd moät chaát ñieän li maïnh coù chöùa 1 trong 2 ion cuûa chaát ñieän li yeáu ñoù.
d. caû 3 tröôøng hôïp treân.
29. Nhöõng chaát naøo sau ñaây khi cho vaøo nöôùc khoâng laøm thay ñoåi pH:
a. Na2CO3, NH4Cl, HCl b. NH4Cl, NaCl, KNO3
c. NaCl, KNO3, K2SO4 d. KNO3, K2SO4, CH3COONa.
30. Choïn phaùt bieåu sai:
a. dd NH4NO3 coù theå laøm quyø tím hoùa ñoû. b. dd NaAlO2 coù pH < 7.
c. troän dd HCl vôùi dd K2CO3 thaáy khí bay ra. d. dd Na2SO4 coù moâi tröôøng trung tính.
31. Caùc ion naøo sau ñaây coù theå cuøng toàn taïi trong moät dd?
a. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-. b. Fe2+, K+, OH-, NH4+.
c. NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+ d. Na+, Cu2+, Fe2+, NO3-, Cl-.
32. Choïn caùch phaùt bieåu sai:
a. Phaûn öùng axít – bazô laø phaûn öùng coù söï cho vaø nhaän proton.
b. Phaûn öùng trao ñoåi ion khoâng coù söï cho vaø nhaän proton.
c. Phaûn öùng trao ñoåi ion chæ xaùy ra khi saûn phaåm coù chaát ít tan, hoaëc chaát deã bay hôi hoaëc chaát ñieän li yeáu.
d. Phaûn öùng trung hoøa H+ + OH- à H2O laø phaûn öùng axít – bazô vaø cuõng laø phaûn öùng trao ñoåi ion.
33. Troän 500 ml dd HNO3 0,2M vôùi 500 ml dd Ba(OH)2 0,2M. Neáu boû qua hieäu öùng theå tích thì pH cuûa dd thu ñöôïc laø:
a. 13 b. 12 c. 7 d. 1
34. Theo Bronsted thì phaûn öùng axít – bazô laø phaûn öùng:
a. do axít taùc duïng vôùi bazô. b. do oxít axít taùc duïng vôùi oxít bazô.
c. do coù söï nhöôøng, nhaän proton. d. do coù söï dòch chuyeån electron töø chaát naøy sang chaát khaùc.
Haõy choïn caùch phaùt bieåu ñuùng nhaát.
35. Cho caùc dd A, B, C, D chöùa caùc taäp ion sau:
A. Cl-, NH4+, Na+, SO42- B. Ba2+, Cl-, Ca2+, OH- C. K+, H+, Na+, NO3- D. K+, NH4+, HCO3-, CO32-.
Troän 2 dd vôùi nhau thì caëp naøo khoâng phaûn öùng :
a. A + B b. B + C c. C + D d. D + A e. Taát caû ñeàu sai.
36. Ion CO32- khoâng phaûn öùng vôùi dd naøo sau ñaây:
a. NH4+, Na+, K+, NO3- b. Ba2+, Ca2+, Cl-, OH- c. K+, HSO4-, Na+, Cl- d. Fe2+, NH4+, Cl-, SO42-.
37. X, Y, Z laø caùc hôïp chaát voâ cô cuûa moät kim loaïi, khi ñoát noùng ôû nhieät ñoä cao cho ngoïn löûa maøu vaøng. X taùc duïng vôùi Y thaønh Z. Nung noùng Y ôû nhieät ñoä cao thu ñöôïc Z, hôi nöôùc vaø khí E. Bieát E laø hôïp chaát cuûa caùcbon, E taùc duïng vôùi X cho Y hoaëc Z. X, Y, Z, E laàn löôït laø nhöõng chaát naøo sau ñaây?
a. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 b. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2
c. NaOH, NaHCO3, CO2, Na2CO3 d. NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3
38. Chaát naøo sau ñaây khoâng daãn ñieän?
a. KCl raén, khan b. KOH trong nöôùc c. MgCl2 trong nöôùc d. HI trong dung moâi nöôùc.
39. Chaát naøo sau ñaây khoâng phaân li r ion khi hoøa tan trong nöôùc?
a. HCl trong benzen b. CH3COONa trong nöôùc c. Ca(OH)2 trong nöùôc d. dd NaHSO4 trong nöôùc.
40. Chaát ñieän li maïnh coù ñoä ñieän li?
a. a = 0 b. a= 1 c. a< 1 d. 0 < a <1
41. Chaát ñieän li yeáu coù ñoä ñieän li ?
a. a = 0 b. a= 1 c. a< 0 d. 0 < a <1
42. Keát luaän naøo sau ñaây ñuùng theo Arenyut?
A. 1 hôïp chaát trong thaønh phaàn phaân töû coù hidro laø axít.
b. 1 hôïp chaát trong thaønh phaàn phaân töû coù n hoùm OH laø bazô
c. 1 hôïp chaát trong thaønh phaàn phaân töû coù hidro vaø phaân li ra H+ trong nöôc laø axít.
d. 1 bazô nhaát thieát phaûi coù nhoùm OH trong thaønh phaàn phaân töû.
43. Theo Bronsted thì nhaän xeùt naøo sau ñaây ñuùng?
a. Trong thaønh phaàn cuûa bazô phaûi coù nhoùm OH b. Axít hoaëc bazô coù theå laø phaân töû hoaëc ion
c. Trong thaønh phaàn cuûa axít coù theå khoâing coù hiodro d. axít hoaëc bazô khoâng theå laø ion.
44. Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong soá caùc caâu sau:
a. Giaù trò Ka cuûa axít phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä. b. Giaù trò Ka cuûa axít phuï thuoäc vaøo aùp suaát.
c. Giaù trò Ka cuûa axít phuï thuoäc vaøo noàng ñoä. d. Giaù trò cuûa axít caøng nhoû, löïc axít caøng maïnh.
45. Trong soá nhöõng phaân töû vaø ion sau, nhöõng phaân töû vaø ion naøo laø bazô theo Brosted?
(1) HI (2) CH3COO- (3) H2PO4- (4) HPO42- (5) PO43- (6) S2- (7) NH3.
a. 2, 5, 6, 7 b. 1, 3, 4, 5 c. 2, 3, 5, 7 d. 1, 3, 5, 7
46. Moät dd coù [OH-] = 2,5.10-10. Moâi tröôøng cuûa dd laø:
a. axít b. kieàm c. trung tính d. khoâng xaùc ñònh ñöôïc.
47. Moät dd coù pH = 5,00. Ñaùnh giaù naøo döôùi ñaây laø ñuùng?
a. [H+] = 2,0.10-5M b. [H+] = 5,0.10-4M c. [H+] = 1,0.10-5M d. [H+] = 1,0.10-4M
48. Ka cuûa CH3COOH laø 1,75.10-5, cuûa HNO2 laø 4,0.10-4. Neáu 2 axít coù nioàng ñoä mol baèng nhau vaø ôû cuøng nhieät ñoä. Khi quaù trình ñieän li ôû traïng thaùi cô baûn, ñaùnh giaù naøo döôùi ñaây laø ñuùng?
a. [H+]CH3COOH > [H+]HNO2 b. [H+]CH3COOH > [H+]HNO2``` c. pHCH3COOH < pHHNO2 d. [CH3COO-] > [NO2-]
49. Moät dd coù [OH-] = 4,2.10-3M. Ñaùnh giaù naøo döôùi ñaây laø ñuùng?
a. pH = 3,00 b. pH = 4,00 c. pH < 3,00 d. pH > 4,00
50. Trong dd HNO34 0,01M, tích soá ion cuûa nöôùc laø:
a. [H+].[OH-} = 1,0.10-14 b. [H+].[OH-} > 1,0.10-14
c. [H+].[OH-} < 1,0.10-14 d. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc.
51. Ñoái vôùi dd axít yeáu HNO2 0,10M, neáu boû qua söï ñieän li cuûa nöôùc thì ñaùnh giaù naøo sau ñaây laø ñuùng?
a. pH > 1,00 b. pH = 1,00 c. [H+] > [NO2-] d. [H+] < [NO2-]
52. Ñoái vôùi dd axít yeáu HNO3 0,010M, neáu boû qua söï ñieän li cuûa nöôùc thì ñaùnh giaù naøo sau ñaây laø ñuùng?
a. pH < 1,00 b. pH > 1,00 c. [H+] = [NO3-] d. [H+] > [NO3-]
53. Ñoä ñieän li cuûa axít yeáu taêng theo ñoä pha loaõng dd, khi ñoù giaù trò cuûa haøng soá phaân li axít Ka laø:
a. taêng b. giaûm c. khoâng ñoåi d. coù theå taêng, coù theá giaûm.
53. Phöông trình ion guùt goïn cuûa phaûn öùng cho bieát:
a. nhöõng ion naøo toàn taïi trong dd b. noàng ñoä nhöõng ion naøo trong dd lôùn nhaát
c. baûn chaát cuûa phaûn öùng trong dd caùc chaát ñieän li d. khoâng toàn taïi caùc phaân töû trong dd caùc chaát ñieän li.
54. Theo Bronsted ion naøo ñöôùi ñaây laø bazô?
a. Cu2+ b. Fe3+ c. BrO- d. Ag+
55. Ion naøo döôùi ñaây laø löôõng tính theo Brosted?
a. Fe2+ b. Al3+ c. HS- d.Cl-
56. . Ion naøo döôùi ñaây laø axít theo Brosted?

a. SO42- b. NH4+ c. NO3- d. SO32-
57. Dung dòch chaát naøo döôùi ñaây coù moâi tröôøng kieàm?
a. AgNO3 b. NaClO3 c. K2CO3 d. SnCl2
58. Dung dòch chaát naøo döôùi ñaây coù moâi tröôøng axít?
a. NaNO3 b. KClO4 c. Na3PO4 d. NH4Cl
59. Dung dòch chaát naøo döôùi ñaây coù pH = 7,00?
a. SnCl2 b. NaF c. Cu(NO3)2 d. KBr
60. Dung dòch chaát naøo döôùi ñaây coù pH < 7,00?
a. KI b. KNO3 c. FeBr2 d. NaNO2
61. Dung dòch chaát naøo döôùi ñaây coù pH > 7,00?
a. KI b. KNO3 c. FeBr2 d. NaNO2
62. Phaûn öùng trao ñoåi ion trong dd chaát ñieän li chæ xaûy ra khi:
a. Caùc chaát phaûn öùng phaûi laø nhöõng chaát deã tan. b. 1 soá ion trong dd keát hôïp ñöôïc vôùi nhau laøm giaûm noàng ñoä cuûa chuùng.
c. Phaûn öùng khoâng phaûi laø thuaän nghòch d. Caùc chaát phaûn öùng phaûi laø nhöõng chaát ñieän li maïnh.
63. Nöôùc ñoùng vai troø gì trong quaù trình ñieän li caùc chaát trong nöôùc?
a. Moâi tröôøng ñieän li. b. Dung moâi phaân cöïc
c. Dung moâi khoâng phaân cöïc d. Taïo lieân keát hidro vôùi caùc chaát tan.
64. Ñoä ñieän li cuûa chaát ñieän li phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây?
a. Baûn chaát cuûa chaát ñieän li b. Baûn chaát cuûa dung moâi.
c. Nhieät ñoä vaø noàng ñoä cuûa chaát tan. d. Caû a, b, c.
65. Ñoä daãn ñieän cuûa dd axit1 CH3COOH thay ñoåi nhö theá naøo neá taêng noàng ñoä cuûa axit1 töø 0% ñeán 100%?
a. Ñoä daãn ñieän taêng tæ leä vôùi noàng ñoä axít. b. Ñoä daãn ñieän giaûm.
c. Ban ñaåu ñoä daãn ñieän taêng sau ñoù giaûm. d. Ban ñaàu ñoä daãn ñieän giaûm sau ñoù taêng.
66. Saccarozo khoâng daãn ñieän vì:
a. phaân töû saccarozo khoâng coù tính daãn ñieän.
b. phaân töû saccarozo khoâng coù khaû naêng phaân li thaønh ion trong dung dòch.
c. phaân töû saccarozo khoâng coù khaû naêng hidrat hoùa vôùi dung moâi nöôùc.
d. Taát caû caùc lí do treân.
67. Chaát naøo sau ñaây laø chaát ñieän li?
a. Röôïu etilic b. Nöôùc nguyeân chaát c. Axít sulfuric d. Glucorô
68. Dung dòch chaát naøo sau ñaây khoâng daãn ñieän?
a. CH3OH b. CuSO4 c. NaCl d. Na2SO4
69. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng daãn ñieän?
a. KCl raén, khan b. nöôùc bieån c. Nöôùc ôû hoà, nöôùc maën d. Dd KCl trong nöôùc.
70. Caùc dung dòch sau ñaây coù cuøng noàng ñoä mol, dd naøo daãn ñieän toát nhaát?
a. NH4NO3 b. Al2(SO4)3 c. H2SO4 d. Ca(OH)2.
71. Chaát naøo döôùi ñaây laø axit1 theo Areniut?
a. Cr(OH)3 b. HBrO3 c. CdSO4 d. CsOH.
72. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng nhaát?
a. Al(OH)3 laø moät bazo. b. Al(OH)3 laø moät bazo löôõng tính.
c. Al(OH)3 laø moät chaát löôõng tính. d. Al(OH)3 laø moät hidroxit löôõng tính.
73. Choïn caâu ñuùng nhaát khi noùi veà Zn(OH)2. Hôïp chaát Zn(OH)2 laø:
a. Chaát löôõng tính b. Hidroxit1 löôõng tính.
c. Bazo löôõng tính d. Hidroxit1 trung hoøa.
74. Daõy chaát naøo sau ñaây vöøa taùc duïng vôùi dd HCl vöøa taùc duïng vôùi dd NaOH?
a. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 b. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.
c. Na2SO4, HNO3, Al2O3 d. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2.
75. Theo ñònh nghóa veà axit – bazo cuûa Brosted coù bao nhieâu ion trong soá caùc ion sau ñaây laø bazo7: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2-?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
76. Caùc chaát naøo trong soá caùc chaát sau vöøa taùc duïng vôùi dd kieàm maïnh, vöøa taùc duïng vôùi dd axit maïnh?
a. Al(OH)3, (NH2)2CO, NH4Cl b. NaHCO3, Zn(OH)2, CH3COONH4
c. Ba(OH)2, AlCl3, ZnO d. Mg(HCO3)2, FeO, KOH.
77.Trong nhöõng phaûn öùng sau, phaûn öùng naøo nöôùc ñoùng vai troø laø moät axit theo Brosted?
a. HCl + H2O à H3O+ + Cl- b. NH3 + H2O à NH4+ + OH-
c. CuSO4 + 5H2O à CuSO4.5H2O d. H2SO4 + H2O à H3O+ + HSO4-.
78. Muoái axit1 laø:
a. Muoái coù khaû naêng phaûn öùng vôùi bazo b. Muoái vaãn coøn hidro trong phaân töû.
c. Muoái taïo bôûi bazo yeáu vaø axit maïnh. D. Muoái vaãn coøn hidro coù khaû naêng phaân li ra cation H+.
79. Muoái trung hoøa laø:
a. Muoái maø dd coù pH = 7. b. Muoái khoâng coøn hidro trong phaân töû.
c. Muoái coù khaû naêng phaûn öùng vôùi axit vaø bazo. d. Muoái khoâng coøn hidro coù khaû naêng thay theá bôûi kim loaïi.
80. Nhaän xeùt naøo sau ñaây SAI?
a. Dung dòch axit1 coùa chöùa ion H+ b. Dung dòch bazo coù chöùa ion OH-.
c. Dung dòch muoái khoâng bao giôø coù tính bazo hoaëc tính axit. d. Dung dòch muoái NaCl coù moâi tröôøng trung tính.
81. Giaù trò tích soá ion cuûa nöôùc phuï thuoäc vaøo:
a. Nhieät ñoä b. Aùp suaát
c. Söï coù maët cuûa axit1 hoøa tan. d. Söï coù maët cuûa bazo7 hoøa tan.
82. Dung dòch A coù chöùa caùc ion sau: Na+, NH4+, HCO3-, CO32-, SO42-. Chæ coù quyø tím, dd HCl vaø dd Ba(OH)2 coù theå nhaän bieát ñöôïc:
a. Taát caû caùc ion trong dd A tröø ion Na+ b. Khoâng nhaän bieát ñöôïc ion naøo trong dd A.
c. Nhaän bieát ñöôïc ion SO42-, CO32-. d. Nhaän bieát ñöôïc taát caû caùc ion tröø NH4+, Na+.
83. Cho 4 dd: NH4NO3, (NH4)2SO4, KNO3, H2SO4. Chæ duøng theâm kim loaïi Ba, coù theå nhaän bieát ñöôïc:
a. Dd H2SO4 b. Dd (NH4)2SO4 vaø dd H2SO4
c. Dd (NH4)2SO4 vaø NH4NO3 d. Nhaän bieát ñöôïc caû 4 dd.
84. Trong caùc caëp chaát sau, caëp chaát naøo cuøng toàn taïi trong dd?
a. AlCl3 vaø Na2CO3 b. HNO3 vaø NaHCO3 c. NaAlO2 vaø KOH d. NaCl vaø AgCl.
85. Coù 4 loï ñöïng 4 dd maát nhaõn sau: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Neáu chæ ñöôïc pheùp duøng moät chaát laøm thuoác thöû thì coù theå choïn chaát naøo trong caùc chaát sau:
a. Dd NaOH b. Dd H2SO4 c. Dd Ba(OH)2 d. Dd AgNO3.
86. Söï thuûy phaân cuûa Na2CO3 taïo ra:
a. Moâi tröôøng axit. B. Moâi tröôøng bazo c. Moâi tröôøng trung tính. D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc.
87. Chaát naøo döôùi ñaây goùp phaàn nhieàu nhaát vaøosöï hình thaønh möa axit?
a. Cacbon dioxit b. Löu huyønh dioxit c. Ozon d. Daãn xuaát flo cuûa hidrocacbon.
88. Dung dòch muoái naøo sau ñaây coù tính axit1?
a. NaCl b. Na2CO3 c. Ba(NO3)2 d. NH4Cl
89. Dung dòch muoái naøo sau ñaây coù moâi tröôøng bazo?
a. K2SO4 b. CH3COONa c. NaNO3 d. AlCl3.
90. Dung dòch muoái naøo sau ñaây coù pH = 7,00?
a. Al2(SO4)3 b. NH4NO3 c. KNO3 d. taát caû 3 dd treân.
91. Muoái naøo sau ñaây bò thuûy phaân coù moâi tröôøng pH < 7,00?
A. CaCl2 b. CH3COONa c. NaCl d. NH4Cl
92. Cho caùc muoái sau ñaây: NaCl, NaNO3, Na2CO3, K2S, CH3COONa, NH4Cl, ZnCl2. Caùc muoái khoâng bò thuûy phaân laø:
a. NaCl, NaNO3 b. CH3COONa ,Na2CO3 , NH4Cl, ZnCl2.
c. K2S d. CH3COONa ,Na2CO3 , NH4Cl, ZnCl2, K2S
93. Caâu naøo sau ñaây khoâng ñuùng?
a. Dd Na2CO3 laøm quyø tím hoùa xanh b. Dd AlCl3 laøm quyø tím hoùa ñoû
c. Dd NaCl khoâng laøm quyø tím ñoåi maøu. d. Khí NH3 khoâng theå hieän tính bazo.
94. Dung dòch chaát naøo sau ñaây coù theå hoøa tan AgCl?
a. Dd HNO3 b. Dd H2SO4 ñaëc c. Dd NH3 ñaëc d. Dd HCl.
95. Coù hieän töôïng gì xaûy ra khi cho töø töø dd NaHSO4 vaøo hoãn hôïp dd Na2CO3 vaø K2CO3?
a. Khoâng coù hieän töôïng gì. b. Coù suûi boït khí thoaùt ra ngay.
c. Moät laùt sau môùi coù suûi boït khí thoaùt ra. d. Coù chaát keát tuûa maøu traéng.
96. Cho caùc dd : CuCl2, NaCl, NH4Cl, NaOH, CH3COONa. Chæ duøng quyø tím coù theå nhaän bieát ñöôïc bao nhieâu dd?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5.
97. Caëp chaát naøo khoâng toàn taïi trong cuøng moät dd?
a. AlCl3 vaø Na2CO3 b. FeCl3 vaø NH3 c. Na2CO3 vaø KCl d. Caû a, b, c.
98. Caëp chaát naøo toàn taïi ñoàng thôøi trong cuøng moät dd?
a. CH3COONa vaø NH3 b. NaAlO2 vaø H2SO3 c. Na2S vaø KCl d. AgNO3 vaø NH3 dö.
99. Caân baèng sau toàn taïi trong dd: CH3COOH D CH3COO- + H+.
Tröôøng hôïp naøo sau ñaây laø cho ñoä ñieän li cuûa CH3COOH giaûm?
a. Pha loaõng dd. b. Nhoû theâm vaøi gioït dd axit HCl
c. Nhoû theâm vaøi gioït dd NaOH d. Nhoû theâm vaøi gioït dd NaCl
100. Dd naøo sau ñaây laøm quyø tím hoùa ñoû?
a. NaI b. CH3COONa c. Fe(NO3)3 d. Na2CO3
101. Dd naøo laøm quyø tím hoùa xanh?
a. NaCl b. CH3COONa c. K2SO4 d. KBr.
102. Coù hieän töôïng gì xaûy ra khi nhoû töø töø ñeán dö dd NaOH vaøo dd AlCl3?
a. Khoâng coù hieän töôïng gì.
b. Coù keát tuûa maøu traéng xuaát hieän khoâng tan trong NaOH dö.
c. Coù keát tuûa keo maøu traéng xuaát hieän khoâng tan trong NaOH dö
d. Coù keát tuûa keo traéng xuaát hieän tan trong NaOH dö.
103. Nhoû vaøi gioït dd phenolphtalein vaøo dd NH3 thaáy dd coù maøu hoàng. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây laøm cho maøu cuûa dd ñaäm leân?
a. Ñun nheï dd NH3 b. Cho vaøo dd treân vaøi gioït dd HCl
c. Cho vaøo dd treân vaøi gioït dd K2CO3 d. Cho vaøo dd treân vaøi gioït dd NH4Cl

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top