• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Viết lại câu ( k quá 5 từ ).

nhokboy

New member
Xu
0
1. I regret not contacting Brian when I was in Dublin. ( touch)
--> I wish that I...........................Brian when I was in Dublin.

2. In my opinion, there two kinds of music are completely different from each other. ( comparison)
--> In my opinion,there is.............. these two kinds of music.

3. I don't know why Shara left the party so suddenly. ( made)
--> I don't know.............. the party so suddenly.

4. We discussed the problem but no body had a solution. ( came)
--> We discussed the problem but.......... with a solution.

5. I arrived late because I missed the 10:30 train. (turned)
--> If I'd caught the 10:30 train, I................... time.

6. Floods meant rescue workers could not get through to the village. ( prevented)
--> Rescue workers..................... through to the village by floods.
 

nguoiconhieuhoc

New member
Xu
0
1. I regret not contacting Brian when I was in Dublin. ( touch)
--> I wish that I...........................Brian when I was in Dublin.

2. In my opinion, there two kinds of music are completely different from each other. ( comparison)
--> In my opinion,there is.............. these two kinds of music.

3. I don't know why Shara left the party so suddenly. ( made)
--> I don't know.............. the party so suddenly.

4. We discussed the problem but no body had a solution. ( came)
--> We discussed the problem but.......... with a solution.

5. I arrived late because I missed the 10:30 train. (turned)
--> If I'd caught the 10:30 train, I................... time.

6. Floods meant rescue workers could not get through to the village. ( prevented)
--> Rescue workers..................... through to the village by floods.
1. had kept in touch with
3. which made
4. noone came up with
5. would have turned up
6.were prevented from not getting
đây là cách làm của t hok biết có đúng hay k? cho ý kiến nhé^^
 

death00

New member
Xu
0
1. I regret not contacting Brian when I was in Dublin. ( touch)
--> I wish that I had kept in touch with Brian when I was in Dublin.

2. In my opinion, there two kinds of music are completely different from each other. ( comparison)
--> In my opinion,there is no comparison between these two kinds of music.

3. I don't know why Shara left the party so suddenly. ( made)
--> I don't know who made Shara leave/ why Shara made away the party so suddenly.

4. We discussed the problem but no body had a solution. ( came)
--> We discussed the problem but noone came up with a solution.

5. I arrived late because I missed the 10:30 train. (turned)
--> If I'd caught the 10:30 train, I would have turned up in time.

6. Floods meant rescue workers could not get through to the village. ( prevented)
--> Rescue workers were prevented from getting through to the village by floods.

Diễn Đàn Kiến Thức - Học Tập Suốt Đời
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top