• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Trắc nghiệm sự điện ly

thoa812

New member
Xu
0
Câu 1: Dung dịch glixerol trong nước không dẫn điện, dung dịch NaOH dẫn điện tốt. Điều này được giải thích là do
A. glixerol là chất hữu cơ, natri hiđroxit là chất vô cơ.
B. glixerol là hợp chất cộng hóa trị, natri hiđroxit là hợp chất ion.
C. glixerol là chất lỏng, natri hiđroxit là chất rắn.
D. glixerol là chất không điện li, natri hiđroxit là chất điện li.

Câu 2: Các muối, axít, hiđroxit tan là những chất điện li vì:
A. chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch.
B. các ion hợp phần có tính dẫn điện.
C. có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron dẫn điện.
D. dung dịch của chúng dẫn điện.

Câu 3: Một cốc nước có chứa a mol Ca[SUB2]2+[/SUB2], b mol Mg[SUB2]2+[/SUB2], c mol Cl-, d mol HCO[SUB]3[/SUB]-. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là
A. 2a + 2b = c-d.
B. 2a + 2b = c + d.
C. a + b = c + d.
D. a + b = 2c + 2d.

Câu 4: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 2M với 300 ml dung dịch KOH 1,5M. Nếu thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ ion OH- trong dung dịch thu được là
A. 1,7M.
B. 1,8M.
C. 1M.
D. 2M.

Câu 5: Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2] thì số mol Fe2(SO4)3 trong dung dịch đó là
A. 1,8.
B. 0,9.
C. 0,2.
D. 0,6.

Câu 6: Hoà tan 12,5 g CuSO4.5H2O vào một lượng nước vừa đủ thành 200 ml dung dịch. Tổng nồng độ mol/l của các ion Cu[SUB2]2+[/SUB2] và SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2] trong dung dịch là
A. 1M.
B. 0,5M.
C. 0,25M
D. 0,1M.

Câu 7: Phương trình phân li của axít axetic là: CH3COOH ---> CH3COO- + H+ ( K[SUB]a[/SUB].)
Biết [CH3COOH] = 0,5M và ở trạng thái cân bằng [H+] = 2,9.10-3M. Giá trị của Ka là
A. 1,7.10[SUB2]-5[/SUB2].
B. 8,4.10[SUB2]-5[/SUB2].
C. 5,95.10[SUB2]-4[/SUB2].
D. 3,4.10[SUB2]-5[/SUB2].

Câu 8: Trong dãy các chất dưới đây, dãy nào mà tất cả các chất đều là chất điện li mạnh?
A. KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3.
B. CaCO3, MgSO4, Mg(OH)2, H2CO3.
C. CH¬3COOH, Ca(OH)2, AlCl3.
D. NaCl, AgNO3, BaSO4, CaCl2.

Câu 9: Trong 150ml dung dịch có hoà tan 6,39g Al(NO3)3. Nồng độ mol/l của ion NO[SUB]3[/SUB]- có trong dung dịch là
A. 0,2M.
B. 0,06M.
C. 0,3M.
D. 0,6M.

Câu 10: Thêm từ từ từng giọt H2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đến dư thì độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như sau:
A. tăng dần.
B. giảm dần.
C. lúc đầu giảm, sau đó tăng.
D. lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Câu 11: Có 2 dung dịch X và Y, mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion với số mol như sau: K+ (0,15); Mg[SUB2]2+[/SUB2] (0,10); NH[SUB]4[/SUB]+ (0,25); H+ (0,20); Cl- (0,10); SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2] (0,075); NO[SUB]3[/SUB]- (0,25); CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2] (0,15). Các ion trong X và Y là
A. X chứa (K+, NH[SUB]4[/SUB]+, CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2]); Y chứa (Mg[SUB2]2+[/SUB2], H+, NO[SUB]3[/SUB]-, Cl-).
B. X chứa (K+, NH[SUB]4[/SUB]+, CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], NO[SUB]3[/SUB]-); Y chứa (Mg[SUB2]2+[/SUB2], H+, SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], Cl-).
C. X chứa (K+, NH[SUB]4[/SUB]+, CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], Cl-); Y chứa (Mg[SUB2]2+[/SUB2], H+, SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], NO[SUB]3[/SUB]-).
D. X chứa (H+, NH[SUB]4[/SUB]+, CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], Cl-); Y chứa (Mg[SUB2]2+[/SUB2], K+, SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], NO[SUB]3[/SUB]-).

Câu 12: Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca[SUB2]2+[/SUB2], c mol HCO[SUB]3[/SUB]- và d mol NO[SUB]3[/SUB]-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d và công thức tổng số gam muối trong dung dịch lần lượt là
A. a + 2b = c + d và 23a + 40b + 61c + 62d.
B. a + b = c + d và 23a + 40b + 61c + 62d.
C. a + b = c + d và 23a + 40b - 61c - 62d.
D. a + 2b = c + d và 23a + 40b - 61c - 62d.

Câu 13:Trong dãy các ion sau. Dãy nào chứa các ion đều phản ứng được với ion OH-?
A. H+, NH[SUB]4[/SUB]+, HCO[SUB]3[/SUB]-, CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2].
B. Fe[SUB2]2+[/SUB2], Zn[SUB2]2+[/SUB2], HSO[SUB]3[/SUB]-; SO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2].
C. Ba[SUB2]2+[/SUB2], Mg[SUB2]2+[/SUB2], Al[SUB2]3+[/SUB2], PO[SUB]4[/SUB][SUB2]3-[/SUB2].
D. Fe[SUB2]3+[/SUB2], Cu[SUB2]2+[/SUB2]; Pb[SUB2]2+[/SUB2], HS -.

Câu 14: Những cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. NaHCO3 và NaOH.
B. K2SO4 và NaNO3.
C. HCl và AgNO3.
D. C6H5ONa và H2SO4.

Câu 15: Một cốc nước chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Cl-; 0,01 mol Mg[SUB2]2+[/SUB2]; 0,02 mol Ca[SUB2]2+[/SUB2] và 0,05 mol HCO[SUB]3[/SUB]-. Nước trong cốc là
A. nước mềm.
B. nước cứng tạm thời.
C. nước cứng vĩnh cửu.
D. nước cứng toàn phần.

Câu 16:
Cho 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là NaCl; CH3COONa; CH3COOH; H2SO4. Dung dịch có độ dẫn điện nhỏ nhất là
A. NaCl.
B. CH3COONa.
C. CH3COOH.
D. H2SO4.

Câu 17: Chia dung dịch X gồm CuSO4 và Al(NO3)3 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6,99 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 2,4.
B. 3,2.
C. 4,4.
D. 12,6.

Câu 18: Hãy chọn câu đúng trong các câu kết luận sau:
A. Mọi axit đều là chất điện li.
B. Mọi axit đều là chất điện li mạnh.
C. Mọi axit mạnh đều là chất điện li mạnh.
D. Mọi chất điện li mạnh đều là axit.

Câu 19: Cho các chất sau; Ca(OH)2 (A), NaHCO3 (B), H2SO4 (C), Na2CO3 (D), Na3PO4 (E), C17H[SUB]35[/SUB]COONa (F). Các chất có thể làm mất tính cứng của nước là
A. C, D, E, F.
B. A, B, C, E.
C. A, D, E, F.
D. A, C, D, E.

Câu 20: Ion CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2–[/SUB2] không tác dụng với các ion thuộc dãy nào sau đây?
A. NH[SUB]4[/SUB]+, K+, Na+. B. H+, NH[SUB]4[/SUB]+, K+, Na+.
C. Ca[SUB2]2+[/SUB2], Mg[SUB2]2+[/SUB2], Na+. D. Ba[SUB2]2+[/SUB2], Cu[SUB2]2+[/SUB2], NH[SUB]4[/SUB]+, K+.

Câu 21: Dãy nào cho dưới đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch
A. Na+, NH[SUB]4[/SUB]+, Al[SUB2]3+[/SUB2], SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], OH-, Cl-. B. Ca[SUB2]2+[/SUB2], K+, Cu[SUB2]2+[/SUB2], NO[SUB]3[/SUB]-, OH-, Cl-.
C. Ag+, Fe[SUB2]3+[/SUB2], H+, Br-, CO[SUB]3[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], NO[SUB]3[/SUB]-.
D. Na+, Mg[SUB2]2+[/SUB2], NH[SUB]4[/SUB]+, SO[SUB]4[/SUB][SUB2]2-[/SUB2], Cl-, NO[SUB]3[/SUB]-.

Câu 22: Hiện tượng tạo thành nhũ trong các hang động là do phản ứng
A. CaCO3 + CO2 + H2O --> Ca(HCO3)2.
B. Ca(HCO3)2 --> CaCO3 + CO2 + H2O.
C. CaO + CO2 --> CaCO3.
D. CaCO3 --> CaO + CO2.

Câu 23: Nguyên nhân làm cho nước suối có tính cứng là do phản ứng
A. CaCO3 + CO2 + H2O --> Ca(HCO3)2.
B. Ca(HCO3)2 --> CaCO3 + CO2 + H2O.
C. CaO + CO2 --> CaCO3.
D. CaCO3 --> CaO + CO2.

Câu 24: Để phân biệt nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu người ta dực vào sự có mặt của ion
A. Ca[SUB2]2+[/SUB2].
B. Mg[SUB2]2+[/SUB2].
C. HCO[SUB]3[/SUB]-.
D. HSO[SUB]3[/SUB]-.

Câu 25 (B-07): Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2; dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là
A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.
B. HNO3, NaCl, Na2SO4.
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.
D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

Câu 33: Dung dịch axit H2SO4 có pH = 4. Nồng độ mol/l của H2SO4 trong dung dịch đó là
A. 2.10[SUB2]-4[/SUB2]M.
B. 1.10[SUB2]-4[/SUB2]M.
C. 5.10[SUB2]-5[/SUB2]M.
D. 2.10[SUB2]-5[/SUB2]M.

Sưu tầm​
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top