• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Luyện thi đại học - Number 8

FOREVER812

New member
Xu
0
Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one.


1. A very successful salesman, Mr. Smith often has more customers than he can handle.

A. Mr. Smith's customers cannot handle him successfully.
B. Mr. Smith finds it difficult to handle his customers.
C. Mr. Smith is a successful salesman of handles to many customers.
D. Mr. Smith sometimes has too many customers to take care of.

2. Tim is likely to fail if he takes the exam without studying.

A. Tim will fail if he takes the exam without studying.
B. It's probable that Tim will fail the exam if he doesn't study.
C. It's certain that Tim will pass the exam if he studies.
D. It's certain that Tim will fail because he doesn't study.

3. He looked so funny that I couldn't help laughing.

A. I couldn't laugh because he looked so funny.
B. I couldn't help him laugh because he looked so funny.
C. He looked too funny for me to laugh.
D. I laughed because he looked so funny.

4. They bought a gift that was very expensive for their son.

A. Their son bought an expensive gift for his birthday.
B. They gave their son a gift that was very expensive.
C. The gift was so expensive that they did not buy it.
D. Although the gift was inexpensive, they did not buy it.

5. I found it difficult to communicate in English.

A. I had no difficulty communicating in English.
B. I didn't like to communicate in English.
C. I was not used to communicating in English.
D. I preferred communicating in English.

6. A majority of the students in this college are from overseas.

A. Everyone in this college is from overseas.
B. No one in this college is from overseas.
C. Few students in this college are from overseas.
D. Most of the students in this college are from overseas.

7. He acts as though nothing matters to him.

A. He acts when there's no matter for him.
B. He acts although nothing matters for him.
C. He seems not to care about anything.
D. Nothing matters to him when he acts.

8. Nancy isn't used to walking so far.

A. Nancy used to walk farther.
B. Nancy doesn't like to walk so far.
C. Nancy isn't accustomed to walking very far.
D. Nancy needed help to walk so far.

9. She wanted to avoid an argument, so she said nothing.

A. She didn't say a word to avoid an argument.
B. She avoided an argument because she said nothing.
C. If she said nothing, she wanted to avoid an argument.
D. She had nothing to say to avoid an argument.

10. My daughter is looking forward to seeing her friend.

A. My daughter is expecting to see her friend.
B. My daughter is being looked after while her friend is abroad.
C. My daughter feels bored because she is going to see her friend soon.
D. My daughter does not want to see her friend again.

Đáp án

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
D|B|D|B|C|D|D|C|A|A
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top