• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Luyện thi đại học - Number 2

FOREVER812

New member
Xu
0
Number 2
Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one.

1. Your refusal to attend the party made everyone sad.
A. Everyone felt sad attending the party.
B. Everyone felt sad when you refused to attend the party.
C. Your attendance at the party made everyone feel sad.
D. You made everyone sad about your refusal to throw the party.

2. Mr. Smith is now the fifth wealthiest man in this city.

A. Mr. Smith is wealthier than five people in this city.
B. No one in this city has more wealth than Mr. Smith.
C. Mr. Smith is wealthiest one in this city.
D. Only four people in this city are wealthier than Mr. Smith.

3. California attracted people from many countries when gold was discovered in 1848.

A. Discovered in 1848, gold was attractive to people in California.
B. Discovered in California in 1848, gold attracted people from many countries there.
C. Gold in California was discovered in 1848 after many people came here.
D. When people are attracted to California, they discovered gold in 1848.

4. Were it not for the money, this job wouldn't be worthwhile.

A. The only thing that makes this job worthwhile is the money.
B. This job is rewarding at all.
C. This job offers a poor salary.
D. Although the salary is poor, the job is worthwhile.

5. As soon as he arrived at the airport, he called home.

A. Calling home, he said that he had arrived at the airport.
B. No sooner had he arrived at the airport than he called home.
C. He arrived at the airport sooner than he had expected.
D. He arrived at the airport and called me to take him home.

6. I like Robinson Crusoe. He is the main character in a book by Daniel Defoe.

A. I like Robinson Crusoe because he is the main chareacter in a book by Daniel Defoe.
B. I like Robinson Crusoe, who is the main chareacter in a book by Daniel Defoe.
C. I like Robinson Crusoe and who is the main chareacter in a book by Daniel Defoe.
D. I like Robinson Crusoe, who are the main chareacter in a book by Daniel Defoe.

7. There was a hurricane in August 1992 over West Africa. This hurricane was named Andrew.

A. There was a hurricane who was named Andrew in August 1992 over West Africa.
B. There was a hurricane what was named Andrew in August 1992 over West Africa.
C. There was a hurricane which was named Andrew in August 1992 over West Africa.
D. There was a hurricane whom was named Andrew in August 1992 over West Africa.

8. There are a lot of people. The people like to do things together.

A. There are a lot of people whom like to do things together.
B. There are a lot of people who like to do things together.
C. There are a lot of people who like do things together.
D. There are a lot of people like to do things together.

9. Sue lives in a house. The house is opposite my house.
A. Sue lives in a house where is opposite my house.
B. Sue lives in a house which is opposite my house.
C. Sue lives in a house who is opposite my house.
D. Sue lives in a house and which is opposite my house.

10. The plants may develop differently. The plants grow on that island.

A. The plants which grows on that island may develop differently.
B. The plants which grow on that island may develop differently.
C. The plants grow on that island may develop differently.
D. The plants which grow that island may develop differently.


Answer Key1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
B|D|B|A|B|B|C|B|B|B

 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top