• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Luyện thi đại học - Number 10

FOREVER812

New member
Xu
0
Choose the correct sentence among A, B, C or D which has the same meaning as the given one.

1. Peter has not had his hair cut for over four months.
A. It's over four months since Peter has his hair cut.
B. It's over four months since Peter has had his hair cut.
C. It's over four months since Peter had his hair cut.
D. It's over four months since Peter had had his hair cut.

2. The water was so cold that the children could not swim in it.

A. The water was not warm enough for the children to swim in it.
B. The water was not warm enough for the children to swim in.
C. The water was not enough warm for the children to swim in.
D. The water was not warm enough for the children swim in.

3. They never made us do anything we didn't want to do.

A. We are never made to do anything we didn't want to do.
B. We were never made to do anything we didn't want to do.
C. We have never made to do anything we didn't want to do.
D. We had never made to do anything we didn't want to do.

4. "Why don't you put a better lock on the door, Mary?" Jane asked.

A. Jane suggested that Mary must put a better lock on the door.
B. Jane suggested that Mary should put a better lock on the door.
C. Jane suggested that Mary may put a better lock on the door.
D. Jane suggested that Mary might put a better lock on the door.

5. He had hardly left the office when the phone rang.

A. No sooner had he left the office than the phone rang.
B. No sooner he had left the office than the phone rang.
C. No sooner he had left the office when the phone rang.
D. No sooner he did leave the office than the phone rang.

6. There were a lot of errors in his essays.

A. He made a lot of errors in his essays.
B. He makes a lot of errors in his essays.
C. He had made a lot of errors in his essays.
D. He has made a lot of errors in his essays.

7. I haven't got enough money, so I'm not going on holiday.

A. If I have enough money I would go on holiday.
B. If I had enough money I would go on holiday.
C. If I had had enough money I would go on holiday.
D. If I have had enough money I would go on holiday.

8. She is so busy that she can't come to the party.

A. If she was not so busy she must come to the party.
B. If she was not so busy she could come to the party.
C. If she was not so busy she need to come to the party.
D. If she was not so busy she should come to the party.

9. The noise next door did not stop until after midnight.

A. The noise next door didn't stop during midnight.
B. The noise next door stopped after midnight.
C. The noise next door didn't stop after midnight.
D. The noise next door didn't stop at midnight.

10. Someone has already paid for it.

A. It has already paid for someone.
B. It has been already paid for.
C. It has already been paid for.
D. It has already paid for.

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
C|B|B|B|A|A|B|B|B|C
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top