Luật so sánh. Các ac ơi có thể phân tích giúp em tư tưởng Corpus Juris