• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
    Định hướng VnKienthuc.com
    VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
    Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn sinh chuyên Hà Tĩnh năm 2022 (Có đáp án)

Kina Ngaan

Active member
Kỳ thi THPTQG sắp tới gần, để rèn luyện thêm những kỹ năng và kiến thức cần thiết, bạn hãy luyện thêm đề thi thử của các trường. Mỗi một đề thi sẽ giúp bạn tiếp cận với nhiều dạng đề hơn. Luyện nhiều đề sẽ giúp bạn nắm vững tâm lý chủ động khi làm bài thi. Dưới đây, là đề thi thử THPT môn sinh chuyên Hà Tĩnh năm 2022.


Câu 81: Xét chuỗi thức ăn sau: Lúa → Chuột → Rắn hổ mang → Diều hâu. Sinh vật nào trong chuỗi thức ăn có bậc dinh dưỡng cấp 3?
A. Chuột. B. Lúa. C. Diều hâu. D. Rắn hổ mang.

Câu 82: Ở người, tính trạng do gen nào sau đây quy định sẽ được di truyền theo dòng mẹ?
A. Gen nằm trên NST X không có alen trên Y. B. Gen nằm trên NST Y không có alen trên X.
C. Gen nằm trên NST thường. D. Gen nằm trong ty thể.

Câu 83: Hệ tuần hoàn của loài nào sau đây là tuần hoàn hở?
A. Tôm. B. Giun đất. C. Chuột chũi. D. Cá chép.

Câu 84: Theo lí thuyết, trong các phép lai sau, phép lai nào cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?
A. Aabb × AaBb. B. AaBb × aabb. C. AaBB × Aabb. D. AABb × Aabb.

Câu 85: Ví dụ nào sau đây minh họa cho quan hệ cạnh tranh cùng loài?
A. Bồ nông xếp thành hàng săn được nhiều cá hơn bồ nông đi săn riêng lẻ.
B. Cá mập con khi nở ra sử dụng ngay trứng chưa nở làm thức ăn.
C. Lúa và cỏ dại tranh giành ánh sáng.
D. Cây sống thành nhóm chống gió bão tốt hơn so với những cây sống riêng lẻ.

Câu 86: Các loài khác nhau có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau dẫn đến không giao phối được với nhau, đây là ví dụ về kiểu cách li sinh sản nào?
A. Cách li nơi ở. B. Cách li tập tính. C. Cách li cơ học. D. Cách li địa lý.

Câu 87: Trong cấu trúc operon Lac, vùng nào sau đây là vị trí tương tác với ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã?
A. Gen điều hòa (R). B. Vùng khởi động (P).
C. Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A. D. Vùng vận hành (O).

Câu 88: Tiến hành dung hợp tế bào sinh dưỡng của cây có kiểu gen AaBb với tế bào sinh dưỡng của cây có kiểu gen DdEe. Theo lý thuyết, tế bào lai thu được có kiểu gen là
A. AABBddee. B. AaBbDdEe. C. ABDE. D. abde.

Câu 89: Trên đồng ruộng, người nông dân phun thuốc trừ sâu để diệt sâu hại, bảo vệ hoa màu. Quan hệ sinh thái giữa người với sâu hại thuộc mối quan hệ nào sau đây?
A. Ức chế cảm nhiễm. B. Sinh vật ăn sinh vật. C. Cạnh tranh. D. Hội sinh.

Câu 90: Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây được sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền?
A. ARN polimeraza. B. Amilaza. C. Pepsin. D. Ligaza.

Câu 91: Một loài thực vật có 2n = 18. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là bao nhiêu?
A. 9. B. 20. C. 36. D. 18.

Câu 92: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh của dơi và cánh bướm. B. Gai của cây hoa hồng và gai của cây hoàng liên.
C. Cánh của dơi và chân trước của mèo. D. Cánh của bọ hung và cánh của chim.

Câu 93: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, kết quả của quá trình tiến hóa nhỏ là hình thành nên
A. chi mới. B. hệ sinh thái mới. C. loài mới. D. quần thể mới.

Câu 94: Một quần thể có cấu trúc di truyền là 0,4 AA : 0,5 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A trong quần thể là
A. 0,5. B. 0,4. C. 0,65. D. 0,35.

Câu 95: Menden đã sử dụng phương pháp nào sau đây để tạo các dòng thuần chủng?
A. Tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ.
B. Lai thuận nghịch.
C. Nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh rồi cho lưỡng bội hóa.
D. Lai phân tích.

Câu 96: Phân tử nào sau đây có chức năng làm khuôn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit?
A. ADN. B. rARN. C. tARN. D. mARN.

Câu 97: Tế bào sinh dưỡng của thể song nhị bội chứa
A. 2 bộ NST đơn bội của 2 loài. B. 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài.
C. 2 bộ NST lưỡng bội của 1 loài. D. 2 bộ NST đơn bội của 1 loài.

Câu 98: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?
A. Độ ẩm. B. Loài kí sinh. C. Nhiệt độ. D. Ánh sáng.

Câu 99: Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều. Đây là ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể
A. theo chu kì tháng. B. theo chu kì mùa. C. không theo chu kì. D. theo chu kì nhiêu năm.

Câu 100: Màu xanh lục của lá cây là do loại sắc tố nào sau đây tạo ra?
A. Chlorophyl. B. Caroten. C. Xanthophyl. D. Antocyanin.

Câu 101: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội lấn át hoàn toàn alen lặn, các gen phân li độc lập, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen giống với tỉ lệ kiểu hình?
A. AABb × AABB. B. AaBb × aaBB. C. Aabb × aaBb. D. AaBb × AaBb.

Câu 102: Ở người, sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra insulin làm cho nồng độ glucôzơ trong máu giảm về mức bình thường. Insulin đã làm giảm nồng độ glucôzơ trong
máu bằng cách nào sau đây?
A. Xúc tác phản ứng phân giải glucôzơ thành CO2 và H2O.
B. Kích thích các tế bào hồng cầu tăng cường hấp thu glucôzơ.
C. Xúc tác biến đổi glucôzơ thành glicogen.
D. Kích thích tế bào gan nhận glucôzơ và chuyển thành glicogen dự trữ.

Câu 103: Dưới đây là sơ đồ về quá trình diễn thế sinh thái xảy ra tại rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Quan sát hình và cho biết phát biểu nào sau đây sai?
20220524_193745.jpg

A. Trong quá trình diễn thế, môi trường vô sinh không thay đổi, chỉ có quần xã thay đổi.
B. Đây là quá trình diễn thế thứ sinh.
C. Hoạt động khai thác của con người là nguyên nhân chủ yếu gây ra diễn thế.
D. Ở giai đoạn giữa gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau.

Câu 104: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, khi nói về các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến có thể làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Chọn lọc tự nhiên có thể đào thải hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
D. Di nhập gen làm trung hòa sự khác biệt vốn gen giữa các quần thể cùng loài.

Câu 105: Một loài thực vật trên cạn có áp suất thẩm thấu của tế bào rễ là 3 atm. Theo lí thuyết, loài này có thể sống được ở môi trường đất có giá trị áp suất thẩm thấu nào sau đây?
A. 3,2 atm. B. 1,5 atm. C. 4 atm. D. 3,5 atm.

Câu 106: Tác hại của đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể được giảm bớt nhờ đặc tính nào của mã di truyền?
A. Tính phổ biến. B. Mã di truyền được đọc liên tục.
C. Tính thoái hóa. D. Tính đặc hiệu.

Câu 107: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến gen luôn làm thay đổi kiểu hình của cá thể.
B. Đột biến gen có thể gây hại, vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.
C. Đột biến gen làm thay đổi trình tự nuclêôtit của gen.
D. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể.

Câu 108: Một cơ thể có kiểu gen
Ab
ab thực hiện giảm phân tạo giao tử. Quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị giữa A và a với tần số 30%. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử Ab được tạo ra là bao nhiêu?
A. 15%. B. 50%. C. 35%. D. 40%.

Câu 109: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN và phiên mã trong tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cả nhân đôi ADN và phiên mã đều cần có sự tham gia của các nuclêôtit A, U, G, X.
B. Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza trượt từ đầu 5’ hướng đến đầu 3’ của mạch mã gốc.
C. Nhân đôi ADN và phiên mã luôn xảy ra cùng lúc.
D. Trong quá trình nhân đôi ADN, đoạn okazaki được tổng hợp theo chiều 3’→5’.

Câu 110: Ở một loài có bộ NST 2n = 24, xét một phép lai AA × aa, ở đời F1 xuất hiện cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa. Khi nói về cá thể tứ bội này, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cá thể AAaa có khả năng sinh sản hữu tính.
B. Bộ NST của cá thể này có 48 NST.
C. Cá thể này có thể được hình thành do rối loạn phân li NST trong nguyên phân hoặc giảm phân.
D. Bộ NST của cá thể này có một cặp NST bị thừa 2 NST, các cặp còn lại đều có 2 NST.

Câu 111:
20220524_194003.jpg

Một loài côn trùng H chuyên sống nhờ vào thức ăn là hạt của hai loài thực vật X và Y. Để nghiên cứu vai trò của các loài trong quần xã, một số mảnh rừng được dùng làm thí nghiệm, một số mảnh khác được dùng làm đối chứng. Trong một mảnh thí nghiệm, hạt của X và Y được bảo vệ khỏi bị côn trùng H ăn. Trong các mảnh đối chứng, hạt của X và Y không được bảo vệ. Đồ thị Hình 1 cho biết độ nhiều tương đối tính trung bình về cây non của các loài X và Y quan sát được trong các mảnh rừng nghiên cứu. Dựa vào
kết quả thí nghiệm hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở các mảnh đối chứng, số lượng cá thể của loài X và Y ổn định hơn so
với mảnh thí nghiệm.
II. Loài X và loài Y có quan hệ cạnh tranh với nhau.
III. Loài H có vai trò khống chế số lượng cá thể của cả loài X và loài Y.
IV. Ở giai đoạn 30 đến 50 tháng kể từ khi bắt đầu thí nghiệm, sự suy giảm số lượng cá thể của loài X trong
mảnh thí nghiệm là do cạnh tranh cùng loài.
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 112: Ở một loài sinh vật lưỡng bội, trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, ở một số tế bào có hiện tượng cặp NST mang cặp alen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế
bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể đực, ở một số tế bào có hiện tượng cặp NST mang cặp alen Bb không phân li trong giảm phân II, các sự kiện khác diễn ra bình thường. Theo lý
thuyết, trong các kiểu gen dưới đây, có bao nhiêu kiểu gen không xuất hiện ở đời con của phép lai
P: ♂AaBbDd × ♀AabbDd?
I. aabbbDdd. II. AaBBbDdd. III. aabbbDDD.
IV. AaBbddd. V. AABbbDdd. VI. aaBBbDd.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 113: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hình thành loài bằng cách li địa lý chỉ xảy ra ở động vật, không xảy ra ở thực vật.
II. Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường xảy ra từ từ, qua nhiều dạng trung gian, gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.
III. Quá trình hình thành loài bằng lai xa kèm theo đa bội hóa không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
IV. Những quần thể tam bội (3n) trong tự nhiên không được coi là loài mới vì các cá thể bị bất thụ.
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 114: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quả tím trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST và xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số 20%. Cho 2 cây đều dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được hạt F1. Đem gieo các hạt F1 rồi tiến hành loại bỏ các cây hoa trắng. Theo lí thuyết, tỉ lệ nào dưới đây có thể là tỉ lệ số cây quả vàng trong số các cây hoa đỏ F1?
A. 16/75. B. 21/75. C. 19/75. D. 4/25.

Câu 115:
20220524_194211.jpg


Cho sơ đồ lưới thức ăn trong hệ sinh thái như hình 2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giáp xác nhỏ tham gia vào 6 chuỗi thức ăn khác nhau.
II. Bậc dinh dưỡng cao nhất của hải cẩu là bậc 4.
III. Chim cánh cụt và cá voi xanh có cùng bậc dinh dưỡng.
IV. Ổ sinh thái về dinh dưỡng của giáp xác nhỏ rộng hơn ổ sinh thái về dinh dưỡng của hải cẩu.
A. 4. B. 3.
C. 2. D. 1.

Câu 116: Ở một loài động vật để nghiên cứu sự di truyền của tính trạng màu lông, người ta tiến hành các phép lai và thu được kết quả sau:
20220524_194646.jpg

Biết tính trạng do một gen quy định, không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau
đây đúng?
I. Tính trạng lông nâu và lông xám có quan hệ đồng trội.
II. Có tối đa 11 phép lai mà các cá thể bố mẹ có kiểu gen và kiểu hình khác nhau (không xét phép lai thuận
nghịch).
III. Các cá thể P của phép lai 3 đều có kiểu gen dị hợp về tính trạng màu lông.
IV. Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu
hình.
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 117: Ở một loài động vật có vú, gen D quy định lông đen, trội hoàn toàn so với alen d quy định lông vàng. Quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể loài này 5 loại kiểu gen khác nhau về gen quy định màu lông. Xét một quần thể cân bằng di truyền (quần thể X) có tỉ lệ kiểu hình 72% lông đen: 28% lông vàng. Theo lí thuyết, khi nói về quần thể X, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số alen D trong quần thể là 0,4.
II. Ở giới cái, cá thể có kiểu gen dị hợp (Dd) chiếm tỉ lệ 48%.
III. Số cá thể đực lông đen bằng số cá thể cái lông đen.
IV Chọn ngẫu nhiên 2 cá thể lông đen trong quần thể, xác suất thu được 1 con đực và 1 con cái là 35/72.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 118: Ở người, gen lặn a quy định bệnh mù màu đỏ - lục, alen trội A quy định không bị mù màu; gen lặn b quy định bệnh máu khó đông, alen trội B quy định không bị máu khó đông. Cả hai gen đều nằm trên nhiễm sắc thể X ở vùng không tương đồng với NST Y và có khoảng cách di truyền là 12 cM. Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của hai bệnh trong một gia đình.
20220524_194810.jpg

Trong trường hợp không phát sinh thêm đột biến mới, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cá thể II.1 có kiểu gen XABX
ab.
II. Cá thể I.2 và cá thể III.2 có kiểu gen giống nhau.
III. Quá trình giảm phân của cá thể II.1 chắc chắn đã xảy ra hoán vị gen.
IV. Xác suất để có thể III.2 có kiểu gen dị hợp về 2 gen là 3%.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 119: Ở một loài thú, cho 2 cá thể thân đen, chân cao (P) giao phối với nhau, thu được F1 có tỷ lệ kiểu hình:
Giới cái: 1 thân đen, chân thấp: 2 thân đen, chân cao: 1 thân trắng, chân cao.
Giới đực: 1 thân đen, chân thấp: 2 thân đen, chân cao: 4 thân trắng, chân cao: 1 thân trắng, chân thấp.
Biết rằng quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo; các gen không nằm trên NST Y. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cả 2 tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính.
II. Xét tính trạng màu sắc thân, F1 có 12 kiểu gen.
III. Giới cái F1 có thể không có kiểu gen thuần chủng.
IV. Cho cá thể cái F1 lai phân tích, thu được đời con có tối đa 16 kiểu gen.
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 120: Ở một loài thực vật có bộ NST 2n=20, gen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa vàng. Trong quần thể xuất hiện đầy đủ 10 đột biến thể ba (2n+ 1) khác nhau.
Người ta đã thu thập 10 cây, mỗi cây bị đột
biến thể ba ở một NST nhất định, không giống với dạng đột biến ở các cây khác và đều có kiểu hình hoa đỏ. Sau đó, cho mỗi cây tự thụ phấn, thu được kết quả như sau:

20220524_195404.jpg
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mùa thu đến rồi, quê nhà trái chín đầy vườn...
Chào mùa Trung Thu rực rỡ sau CoVid19
Con, cháu mình đi học rồi và những tài liệu ngày xửa ngày xưa chia sẻ làm mình nhớ một thời sôi nổi quá..
Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Món quà quý cho trẻ thơ hôm nay. (PGS.TS Bùi Thanh Truyền)

1658739276981.png

Mùa hè này VHT BOOKS muốn đưa đến cho bạn đọc, không chỉ riêng bạn đọc nhỏ tuổi, những trang sách đầy hấp dẫn và sự trải nghiệm khám phá thế giới tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Đình Tú.
Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top