• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề thi thử đại học môn tiếng anh lương thế vinh mã đề 209 2014

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi
H

HuyNam

Guest
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH LƯƠNG THẾ VINH MÃ ĐỀ 209 2014

[PDF]https://server1.vnkienthuc.com/files/1/de an/209new_ltv_1014.pdf[/PDF]

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheetto indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 1:Governments shoud __________ international laws against terrorism.
A. bring up B. bring about C. bring in D. bring back
Question 2:-“I’m going out now.” - “__________ you happen to pass a chemist’s, would you get
me some aspirins?”
A. Should B. Had C. Were D. Did
Question 3:By the year 2050, many people currently employed __________ their jobs.
A. have lost B. will be losing C. will have lost D. are losing
Question 4:Simple sails were made from canvas __________ over a frame.
A. was stretched B. a stretch C. it was stretched D. stretched
Question 5:The documentary was so __________ that many viewers cried.
A. moody B. touching C. touchy D. moved
Question 6:Some __________ back workers were working hard in the sunshine.
A. empty B. vacant C. bare D. naked
Question 7:A cooperative program between China and Germany on building Yangzhow, a famous
ancient city, into a(n) ________ city has proceeded smoothly since it started in September last year.
A. ecological-friendly B. friendly ecology C. ecology-friendly D. friendly-ecological
Question 8:___________ giraffe is the tallest of all __________animals.
A. A/ the B. The/ ø C. A/ ø D. ø/ the
Question 9:She had just enough time to __________ the report before the meeting.
A. dip into B. go into C. turn round D. get through
Question 10:Students can __________ a lot of information just by attending class and taking
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top