Đề ôn tập giữa HKI _ lớp 12 _ môn Sinh P1

CHƯƠNG I:

Câu 1: Trong các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại nào ?

A. Timin B. Adenin
C. Uraxin D. Guanin

Câu 2: Mạch thứ nhất của gen có trình tự nucleotit là 3'XGTGGGAXXAAA5'. Tỉ lệ (A+G)/(T+X) ở mạch
thứ 2 của gen trên là?

A. 1/2 B. 2
C. 1/4 D. 1

Câu 3: Các bộ ba ở vùng mã hóa :

A. Mang tín hiệu mở đầu quá trình dịch mã
B. Mang tín hiệu mở đầu quá trình phiên mã
C. Mang thông tin mã hóa axitamin
D. Mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã

Câu 4: Tính thoái hóa của mã di truyền được hiểu là:

A. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền
B. Một bộ ba chỉ mã hóa cho một axitamin
C. Nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một axitamin
D. Các bộ ba được đọc từ một điển xác định theo từng bộ ba không gối lên nhau

Câu5: Đâu là bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực?

A. 5'UAX3' B. 3'UGA5'
C. 5'UAA3' D. 3'UAG5'

Câu6: Hai chuỗi polynucleotit trong phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết:

A. Hidro B. Cộng hóa trị
C. Pepti D. Photphodieste

Câu 7: Một gen có chiều dài 3060A*, số Guanin (G) chiếm 20%. Nhận định nào sau đây đúng

I, chu kì xoắn của gen là 30
II, số Adenin của gen là 450
III, Tổng số nucleotit của gen là 1800
IV, Số liên kết hidro của gen là 2160

A. I, II B. II, III
C. III, IV D, I, IV

Câu 8: Bộ ba anticodon của tARN vận chuyển aa metionin là

A. 3'AUG5' B. 3'UAX5'
C. 5'AUG3' D. 5'UAX3'

Câu9: Theo mô hình của operon Lac, tại sao pr ức chế lại bị mất tác dụng?

A. Vì lactozo làm mất cấu hình của vùng gen điều hòa
B. Vì pr ức chế bị phân hủy khi có lactozo
C. Vì pr ức chế bị lactozo làm mất cấu trúc không gian
D. Vì gen cấu trúc bị bất hoạt

Câu 10: Thành phần cấu tạo của operon Lac gồm:

A. Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).
B. Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
C. Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), gen cấu trúc.
D. Gen điều hòa, vùng vận hành (O), gen cấu trúc.

Câu 11: Trong cơ chế điều hòa operon Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra ở vị trí nào của Operon có thể làm cho gen
cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactozo.

A. Vùng điều hòa
B. vùng vận hành
C. Gen cấu trúc Z
D. Gen cấu trúc A

Câu 12: dạng đột biến nào sau đây là đột biến đồng nghĩa?

A. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit không làm thay đổi aa ở chuỗi polipeptit.
B. Đột biến mất hoặc thêm 1 cặp nucleotit làm thay đổi nhiều aa ở chuỗi pilipeptit.
C. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit làm thay đổi 1 aa ở chuỗi polipeptit.
D. Đột biến gen làm xuất hiện mã 5'AUG3'.

Câu 13: ta có trình tự đột trước và sau đột biến như sau và hãy cho biết dạng đột biến:
Trước:
ATTGXXTXXAAGAXT
TAAXGGAGGTTXTGA
Sau:
ATTGXXTAXAAGAXT
TAAXGGATGTTXTGA

A. Mất một cặp nucleotit
B. Thêm một cặp nucleotit
C. Thay một cặp nucleotit
D. Đảo vị trí một cặp nucleotit

Câu 14: Ở người dạng đột biến gây ra tế bào hồng cầu hình lưỡi liềm là dạng đột biến?

A. lặp đoạn NST
B. Mất đoạn NST
C. Mất một cặp NST
D. Tthế một cặp nucleotit

Câu 15: Một gen cấu trúc có chứa 1800 nucleotit và 20% số nucleotit loại A. gen bị đột biến thay thế 1 căp A-T
bằng một cặp G-X. số lượng từng loại nucleotit của gen sau đột biến là

A. A= T= 361, G= X= 539 B. A= T= 359, G= X= 540
C. A= T= 360, G= X= 540 D. A= T= 359, G= X= 541

Câu 16: một loài thực vật có bộ NST 2n= 24. Một tế bào sinh dục chín của thể bào.
Tính số NST ở kì sau I biết các cặp NST đều phân li bình thường.

A. 25 NST ơn B. 25 NST kép
C. 28 NTS đơn D. 28 NST kép

Câu 17: khi nói về cơ chế di truyền của một tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng:

I. các gen trong một tế bào luôn có số lần phiên mã bằng nhau.
II. quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.
III. Thông tin di truyền ADN được tuyền từ tế bào này sang tế bào khác nhờ cơ chế nhân đôi ADN.
IV. Quá trình dịch mã có sự tham gia của mARN, tARN và riboxom.

A. I, II B. II, III
C. III, IV D. I, IV

Câu 18: Có hai phân tử Protein có cấu tạo khác hẳn nhau, được dịch mã từ 2 phân tử mARN khác nhau.
Tuy nhiên hai phân tử mARN này đều được tổng hợp từ cùng một gen cơ chế nào sau đây giải thích hợp lý nhất
cho hiện tượng trên?

A. Cơ chế mở xoắn khác nhau của ADN tại các vị trí khác nhau.
B. Một đột biến thay thế một cặp nucleotit làm thay đổi cấu trúc của gen.
C. Hai mARN được tổng hợp từ các operon khác nha.
D. Hai mARN cắt intron và exon theo những cảnh khác nhau.

câu 19: Có bao nhiêu nhận định đúng về gen?

(1)Gen mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.
(2)Dựa vào chức năng sản phẩm của gen người ta phân loại gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa.
(3)Gen cấu trúc là một đọan ADN mang thông tin mã hóa cho một tARN, rARN hay một polipeptit hoàn chỉnh.
(4)Xét về mặt cấu tạo, gen điều hòa có cấu tạo khác gen cấu trúc.
(5) Gen điều hòa mang thông tin mã hóa cho chuỗi polipeptit với chức năng điều hòa sự biểu hiện của các gen cấu trúc khác.
(6) Trong các nucleotit thành phần đường deoxiribozo là yếu tố cấu thành thông tin.
(7) Trình tự các nucleotit trong mạch gốc phân tử ADN là trình tự mang thông tin di truyền.

A. 7 B.6 C.5 D.4

Câu 20: Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
(2) Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST,
không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
(3) Đột biến chuyển đoạn chỉ xảy ra trong một NST hoặc giữa hai NST không tương đồng.
(4) Chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng làm thay đổi hình thái của NST.

A.1 B.2 C.3 D.4Đáp án: 1C 2A 3C 4C 5C 6A 7C 8B 9C 10C
11A 12A 13C 14D 15D 16B 17C 18D 19D 20B
 
CHAT
  1. Khoai @ Khoai: Lạnh quá đi
  2. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Thế mà đã giữa tháng 11 rồi đấy nhỉ?
  3. Khoai @ Khoai: Dụ là đêm ny chaý phòng :))
  4. VHT BOOKS @ VHT BOOKS: Mai 11/111 đấy cả nhà ơi :))
  5. Khoai @ Khoai: Tuần mới rồi. Còn mấy cái thứ 2 nữa thì Tết nhờ?
  6. Lục Ngạn @ Lục Ngạn: Cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
  7. VnKienThuc @ VnKienThuc: Đã mở lại rồi anh @Butchi ơi kkkk
  8. B @ Butchi: sao chú Hide lại truất quyền post link của anh rồi :(

Bình luận mới

Trang cá nhân

Mai 11/11 cả nhà nhé. Nhớ ghé hiệu sách nhà VHT :)
Butchi wrote on Ngọc Suka's profile.
Butchi wrote on VPP Sơn Ca's profile.
Butchi wrote on Hoàng Thị Ánh Ngọc's profile.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top