• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Đề kiểm tra 15 phút chương sự điện li hóa 11

Kina Ngaan

Active member
Sự điện li là chương quan trọng của chương trình hóa học 11. Phân biệt về axit, bazo và muối theo tiêu chuẩn điện li các chất. Công thức tính độ pH cần nắm vững để tính toán, hiểu được các môi trường theo độ pH. Để củng cố kiến thức này, dưới đây là một đề kiểm tra 15 phút mời bạn tham khảo.

20220719_221231.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)​

Câu 1: Chất nào sau đây dẫn được điện?
A. Dung dịch muối ăn. B. Dung dịch glucozơ. C. KCl rắn, khan. D. NaOH rắn khan.

Câu 2: Cho các chất sau: SO2, C6H6 , C2H6, Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Mg(OH)2. Số chất hòa tan vào trong nước tạo thành chất điện li là:
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 3: Chất nào là chất điện li mạnh trong các chất sau:
A. Al(OH)3. B. NaCl. C. CH3COOH. D. HClO.

Câu 4: Muối nào sau đây là muối axit?
A. Na2CO3. B. CH3COONa. C. NaClO. D. NaHSO4.

Câu 5: Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?
A. NaClO và AlCl3. B. NaOH và KCl. C. KNO3 và HCl. D. Ba(OH)2 và AlCl3.

Câu 6: Hòa tan muối FeSO4 vào nước được dung dịch chất điện li. Dung dịch này chứa các ion:
A. Fe3+ và SO4(2-).
B. Fe3+ và S(2-).
C. Fe2+ và SO4(2-).
D. Fe2+ và S(2-).

Câu 7: Chất dùng để phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là:
A. quỳ tím. B. dd NaOH. C. HCl. D. dd AgNO3.

Câu 8: Dung dịch NaOH 0,01M có giá trị pH là:
A. 2 B. 1 C. 13 D. 12

Câu 9: Dung dịch nào sau đây có giá trị pH > 7?
A. NaNO2. B. NaCl. C. NaHSO4. D. Fe(NO3)3.

Câu 10: Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/lít, dung dịch có độ dẫn điện nhỏ
nhất là:
A. KCl. B. CH3COOK. C. CH3COOH. D.

Câu 11: Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím
thì có thể nhận biết được mấy chất?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12: Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH 1M thì độ điện li α của
CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào?
A. Tăng. B. Giảm. C. Không đổi. D. Lúc đầu tăng rồi sau đó giảm.

Câu 13: Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH<7 ?
A. CaCl2. B. CH3COONa. C. NaCl. D. NH4Cl.

Câu 14: Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0,45 mol SO4(2-) thì trong dung dịch có
chứa:
A. 0,45 mol Fe2(SO4)3. B. 0,225 mol Fe3+. C. 0,15 mol Fe2(SO4)3. D. 0,9 mol Fe3+.

Câu 15: Nồng độ ion H+ trong 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M là (coi như H2SO4 là chất điện li hoàn toàn):
A. [H+] = 0,25M. B. [H+] = 0,05M. C. [H+] = 0,1M. D. [H+] = 0,5M.

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B B D D D C D A C D A D C D

Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top