• VnKienthuc đang nâp cấp. Mời mọi người trải nghiệm và góp ý kiến TẠI ĐÂY,
    hoặc VnKienthuc Facebook group
  • Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
    Định hướng VnKienthuc.com
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
    Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi trắc nghiệm đại từ quan hệ

Đỗ Thị Lan Hương

Cộng tác viên
Thành viên BQT
Mệnh đề quan hệ là một trong những mảng ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Để nắm vững chủ điểm này chúng ta cần luyện tập một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến mệnh đề quan hệ nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm đại từ quan hệ

Question 1: As a celebrity __________ many children admire, it is important for her to act responsibility.
A: when
B: whom
C: where
D: which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người có vai trò làm túc từ trong câu (chủ ngữ của vế này là “many children”), nên đáp án B là đáp án chính xác.

Question 2: Before coming to my office, please check the appointments __________ are listed in my official calendar.
A: when
B: why
C: that
D: what
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ vật (the appointments), nên trong các đáp án được đưa ra chỉ có đáp án C là phù hợp, do đó đây là đáp án chính xác.

Question 3: The reason __________ they are holding a meeting today is to find out a solution to their financial problem.
A: why
B: of which
C: for whom
D: where
Ở đây cần đại từ quan hệ thay thế cho “the reason”, giải thích lí do vì sao nên đáp án A là đáp án chính xác.

Question 4: The park is open to the public at no charge except for one weekend __________ the flower show is held there.
A: where
B: when
C: which
D: whom
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ thời gian (one weekend), nên đáp án B là đáp án chính xác.

Question 5: In that production Hamlet’s role was played by a very attractive young actress, __________ many spectators regarded as an unnecessary oddity.
A: that
B: whom
C: which
D: what
Dựa vào nghĩa, đại từ quan hệ trong trường hợp này không dùng chỉ người (a very attractive young actress), mà chỉ sự việc được nhắc đến trước đó (Hamlet’s role was played by a very attractive young actress). Đại từ “that” không đứng sau dấu phẩy. Do đó chỉ có đáp án C là đáp án chính xác.

Question 6: August is the month __________ I always give my birthday parties.
A: in which
B: which
C: what
D: why
Trước “the month” cần dùng giới từ “in”. Ở đây cần có giới từ nên không thể dùng đại từ quan hệ “that”. Do đó đáp án A là đáp án chính xác.

Question 7: The top model about __________ I was telling you is on TV now.
A: who
B: whom
C: that
D: which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người có vai trò làm túc từ trong câu (chủ ngữ của vế câu đó là “I”), nên đáp án B là đáp án chính xác.

Question 8: Isadora Duncan, __________ dance techniques revolutionised ballet, had a tragic personal life.
A: where
B: whose
C: whom
D: which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người, sau chỗ trống cần điền lại có danh từ nên dựa vào nghĩa cần dùng đại từ “whose”. Do đó đáp án B là đáp án chính xác.

Question 9: The pupils __________ we took to the amusement park behaved themselves very well.
A: which
B: with whom
C: whom
D: of which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người có vai trò làm túc từ trong câu (the pupils), nên chỉ có đại từ “whom” là phù hợp. Dựa vào nghĩa, trong trường hợp này không cần dùng giới từ “with” hay “of”. Do đó đáp án A là đáp án chính xác.

Question 10: The reason __________ I didn’t call you is that my father didn’t let me use my cell phone.
A: why
B: which
C: when
D: what
Ở đây cần đại từ quan hệ thay thế cho “the reason”, giải thích lí do vì sao nên đáp án A là đáp án chính xác.

Question 11: The people to __________ she was speaking didn’t know German.
A: who
B: whose
C: that
D: whom
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người có vai trò làm túc từ trong câu (chủ ngữ của vế câu đó là “she”), nên đáp án D là đáp án chính xác.

Question 12: Robert Riva, an Italian __________ used to play for Cremonese, now coaches the Reigate under ll’s football team.
A: when
B: which
C: who
D: whom
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người có vai trò làm chủ ngữ trong câu, nên đáp án C là đáp án chính xác.

Question 13: “Don’t run away. Stay __________ I can see you,” the mother shouted to her children.
A: which
B: how
C: where
D: when
Dựa vào nghĩa, ở đây cần dùng đại từ quan hệ chỉ nơi chốn, nên chỉ có giới từ “where” là phù hợp. Do đó đáp án C là đáp án chính xác.

Question 14: This the time of month __________ a lot of retired people are waiting in queues in front of the banks for their pensions.
A: which
B: when
C: whom
D: where
Ở đây cần đại từ quan hệ thay thế cho “the time of month”, chỉ thời gian hay một thời điểm nào đó nên đáp án B là đáp án chính xác.

Question 15: The dam __________ they plan to build will cover acres of forest.
A: to which
B: which
C: of which
D: where
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ vật (the dam), nên đáp án B là đáp án chính xác. Các đáp án còn lại không phù hợp về nghĩa hay ngữ pháp.

Question 16: The man __________ on the chair behind me kept talking during the film, ___________ really annoyed me.
A: having sat – that
B: sitting – which
C: to sit – what
D: to be sitting – who
Chỗ trống thứ nhất là mệnh đề quan hệ rút gọn với mệnh đề chủ động: the man sitting = the man who sat/was sitting. Chỗ trống thứ hai cần đại từ quan hệ thay thế cho việc được nhắc đến trước đó (the man kept talking during the film), nên cần đại từ “which”. Do đó đáp án B là đáp án chính xác.

Question 17: The man __________ was in charge of the management didn’t seem friendly to us at all.
A: who
B: whom
C: O
D: when
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người có vai trò làm chủ ngữ trong câu (the man), nên đáp án A là đáp án chính xác.

Question 18: The complex in the Forbidden City, Beijing, has an outer palace, __________ emperors held official audiences, and an inner palace, __________ served as living quarters for the imperial family.
A: that – where
B: which – which
C: whose – that
D: where – which
Đại từ “that” không đứng sau dấu phẩy, nên loại được đáp án A và C. Dựa vào nghĩa có thể thấy chỗ trống thứ nhất cần điền giới từ “where”, khác với nghĩa của vế câu sau chỗ trống thứ hai chỉ có giới từ “which” phù hợp. Do đó đáp án D là đáp án chính xác.

Question 19: We’ll row until the spot __________ the river bends and then we’ll turn back.
A: which
B: when
C: whose
D: where
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ nơi chốn/địa điểm (the spot), nên đáp án D là đáp án chính xác.

Question 20: Thatcher, __________ birthplace was above a shop in the small English town of Grantham, became Prime Minister of Britain four years after she had become the leader of the Conservative Party in 1975.
A: where
B: whose
C: in which
D: at which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ người, sau chỗ trống cần điền lại có danh từ nên dựa vào nghĩa cần dùng đại từ “whose”. Do đó đáp án B là đáp án chính xác.

Question 21: Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert and the Strauss family all came to work to Vienna, __________ was the music capital of the world for many centuries.
A: which
B: where
C: in which
D: that
Ở đây cần đại từ quan hệ thay thế cho “Vienna”, một thành phố, dựa vào nghĩa của vế sau có thể thấy trong trường hợp này chỉ có đại từ “which” là phù hợp. Do đó đáp án A là đáp án chính xác.

Question 22: Freckles, __________ are largely hereditary, are caused by an uneven distribution of pigments.
A: whom
B: that
C: what
D: which
Ở đây cần đại từ quan hệ thay thế cho vật, nên chỉ có “which” hay “that” là phù hợp. Tuy nhiên “that” không đứng sau dấu phẩy, nên chỉ có đáp án D là đáp án chính xác.

Question 23: On the days __________ I feel I need to reflect on the past and plan my future, I sit by the river and watch the swans swim past.
A: where
B: when
C: whose
D: which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ thời gian (the days), nên đáp án B là đáp án chính xác.

Question 24: This is the village __________ my family and I lived for six years.
A: of which
B: in where
C: on which
D: in which
“The village” cần dùng giới từ “in”. Không dùng giới từ trước đại từ “where”. Do đó đáp án D là đáp án chính xác.

Question 25: Credit __________ is given in this semester requires approximately three hours of classroom work.
A: where
B: what
C: when
D: which
Ở đây cần đại từ quan hệ chỉ vật (credit), nên trong các đáp án được đưa ra chỉ có đáp án D là phù hợp, do đó đây là đáp án chính xác.

Hi vọng qua bài này các bạn sẽ phần nào rèn luyện kĩ năng làm bài liên quan đến đại từ quan hệ để đem lại kết quả cao trong học tập.
_Chúc các bạn học tốt!_​
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Trời rét rét. Có tô bún ốc, ốc luộc 🐚 thì thích lắm 👍😻😍
VnKienThuc wrote on Đỗ Thị Lan Hương's profile.
Cuối tuần vui vẻ!
Cả nước bước vào giai đoạn sống chung với CoVid19
Xin chào! Hoàng Thịnh đã trở lại.

Lao động là vinh quang. Lao động sáng tạo là anh hùng ^^
Bitcoin đang vùng 40k. Hold chặt

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top