• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Kina Ngaan

Active member
Nước là một chất điện li yếu. pH của một chất đo lường và so sánh với thang 7 để nói lên môi trường của chất. Công thức tính độ pH để xử lý các bài tính nồng độ mol hoặc số mol. Đây là những kiến thức của bài 3 hóa 11. Để củng cố kiến thức, mời bạn đọc tham khảo câu hỏi trắc nghiệm bài 3 hóa 11: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.

20220721_151830.jpg

(Nguồn ảnh: Sưu tầm)

Câu 1: Tính pH của dung dịch dd HCl 0,01M
A. pH=3 B. pH=12 C. pH=2 D. pH=11

Câu 2: Tính pH của dung dịch dd HCl 2.10^(-7)M
A. pH = 6,700 B. pH = 6,617 C. pH = 2 D. pH = 11

Câu 3: Tính pH của dung dịch dd Ba(OH)2 0,01M ;
A. pH = 12,3 B. pH = 10 C. pH = 7 D. pH = 11

Câu 4: Tính pH của dung dịch HNO2 0,2M biết Ka = 4.10^(-4)
A. 2 B. 1 C. 0,6 D. 2,05

Câu 5: Tính pH của 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,025M và HCl 0,05 M) ?
A. 1 B. 2 C. 6 D. 7

Câu 6: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1M biết Ka = 1,8.10^(-5)?
A. 1,00 B. 2,87 C. 6,05 D. 6,04

Câu 7: Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10^(-2) M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10^(-4) M.Biết CH3COOH có Ka=10^(-4,76).
A. 2 B. 2,87 C. 3,05 D. 5,04

Câu 8: Tính pH của dung dịch gồm NaOH 10^(-3)M và NH3 10^(-2)M (NH3 có Kb=1,8.10^-5)
A. 11,00 B. 12,87 C. 11,06 D. 12,04

Câu 9: Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9)thu được dung
dịch có pH=8. Tỉ lệ V1/ V2 là:
A. 1/3 B. 3/1 C. 9/11 D. 11/9

Câu 10: Trộn lẫn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M .Vậy pH của
dung dịch thu được bằng bao nhiêu?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 11: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được:
A. 10 B. 12 C. 11 D. 13

Câu 12: Dung dịch axit fomic HCOOH 0,007 M có độ điện li = 0,1. Tính pH của dung dịch HCOOH:
A. 3,15 B. 3,44 C. 3,55 D. 3,89

Câu 13: Khi hòa tan trong nước, chất nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển màu xanh ?
A. NaCl. B. NH4Cl.
C. Na2CO3. D. FeCl3.

Câu 14: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12, thu được dung dịch mới cố pH = 4. Tỉ số V1 : V2 có giá trị là
A. 8/1 B. 101/9 C. 10/1 D. 4/1

Câu 15: Cho 10 ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. thể tích dung dịch NaOH 1M cần đẻ trung hòa dung dịch X là
A. 10 ml. B. 15 ml. C. 20 ml. D. 25 ml.

Câu 16: Chỉ dùng quỳ tím , có thể nhận biết ba dung dịch riêng biệt nào sau đây ?
A. HCl, NaNO3, Ba(OH)2 B. H2SO4, HCl,KOH.
C. H2SO4, NaOH, KOH D. Ba(OH)2, NaCl, H2SO4

Sưu tầm
 
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

Dành cho học sinh

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top