• Chào mừng bạn truy cập diễn đàn [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Sử dụng MIỄN PHÍ CHAT GPT
    -
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Bài toán kết hợp đốt cháy và thuỷ phân

Este một hợp chất hóa học được sinh ra từ một acid (hữu cơ hoặc vô cơ), trong đó, ít nhất một nhóm LIPOH ( hydroxyl ) được thay bằng nhóm alkyl (kiềm). Ở chương este - lipit có rất nhiều các dạng bài tập khác nhau. Cùng tham khảo một số bài tập trắc nghiệm về bài toán kết hợp đốt cháy và thuỷ phân nhé!

Bài toán kết hợp đốt cháy và thuỷ phân.png

BÀI TOÁN KẾT HỢP ĐỐT CHÁY + THỦY PHÂN

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp este X thu được 0,4mol CO2 và 0,4mol H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp trên cần 0,1mol NaOH. Giá trị của m là:
A. 6,6 B. 8,8 C. 4,4 D. 2,2

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác, khi xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol este trên thu được 8,2g muối natri. Công thức cấu tạo của este trên là:
A. HCOOC2H5 B. C2H5COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 g este đơn chức X bằng khí oxi dư thu được 2,688 l khí CO2(đktc) và 1,08g nước. Mặt khác, 0,05 mol X phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 2,5M, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 8,1 B. 10,8 C. 9,9 D. 9

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 8,16g este X no, đơn chức mạch hở thu được 7,2g nước. Cũng 8,16g X nói trên phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 3,68g ancol Y và m gam muối. Giá trị của m là:
A. 8,8 B. 6,56 C. 7,68 D. 5,44

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 14,3g este X cần vừa đủ 18,2l khí O2 thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 14,3g X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là:
A. 650 B. 162,5 C. 325 D. 487,5

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam metyl axetat thu được 13,44l khí CO2(đktc). Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp este trên là:
A. 200ml B. 400ml C. 300ml D. 600ml

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 4,4g este no đơn chức E bằng dung dịch NaOH vừa đủ sau phản ứng thu được 4,1g chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 4,4g E thu được 4,48l khí CO2 (đktc). Chất E là:
A. CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOC3H7 D. C2H5COOCH3

Câu 8: Cho 2,96g este X đơn chức cần phản ứng vừa hết với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được 0,44g CO2 và 0,36g nước. Chất X là:
A. CH3COOCH3 B. HCOOC2H5 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H3COOCH3; CH3COOC2H3 và (CH3COO)3C3H5 cần 17,808 lít O2 (đktc) thu được 30,36 gam CO2 và 10,26 gam H2O. Lượng X trên phản ứng tối đa với a mol NaOH. Giá trị của a là:
A. 0,18. B. 0,16. C. 0,12. D. 0,20.

Câu 10: Đun nóng m gam etyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được 8,2g muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng este trên bằng khí O2 dư thì số mol CO2 thu được là:
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,3 D. 0,4

Câu 11: Xà phòng hoá m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit thu được a gam glixerol và hai muối của axit panmitic và axit oleic (H=100%) .Biết rằng đốt cháy hoàn toàn m gam X sau phản ứng thu 0,32 mol CO2 (đ.k.c) và 0,3 mol nước. Giá trị của a là:
A. 0,368 gam B. 0,220 gam C. 0,506 gam D. 0,92 gam

Câu12 : Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là
A. 0,015 B. 0,010 C. 0,020 D. 0,005

Câu 13: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là
A. 23,35 B. 20,60 C. 20,15 D. 22,15

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần 1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là:
A. 17,96 B. 16,12 C. 19,56 D. 17,72

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác, khi xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol este trên, thu được 8,2 gam muối natri. Công thức cấu tạo của X là:
A.HCOO-C2H5. B.C2H5-COO-C2H5. C.C2H5-COO-CH3. D.CH3-COO-CH3.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn m gam một hỗn hợp este thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp trên cần 0,1 mol NaOH. Giá trị của m là:
A.6,6. B.2,2 C.4,4 D.8,8.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este đơn chức X bằng oxi dư thu được 2,688 lít khí CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O. Mặt khác, 0,05 mol X phản ứng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 2,5M, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là
A.8,1. B.10,8. C.9,9. D.9,0.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 8,16 gam este X no, đơn chức, mạch hở thu được 7,2 gam nước. Cũng 8,16 gam X nói trên phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH được 3,68 gam ancol Y và m gam muối Z. Giá trị m là
A.8,80. B.6,56. C.7,68. D.5,44.

Câu19: Đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam este X cần vừa đủ 18,2 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 14,3 gam X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là
A.650,0. B.162,5. C.325,0. D.487,5.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam metyl axetat thu được 13,44 lít CO2 (đ,k.c). Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp este trên là (H=100%)
A.200 ml B.400 ml C.300 ml D.600 ml

Câu 21: Hỗn hợp X gồm metyl metacrylat, axitaxetic, axitbenzoic. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt khác, a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 0,01 mol ancol và m gam muối. Giá trị của m là
A.12,02. B.25,00. C.12,16. D.11,75.
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

Chủ đề mới

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top