giá trị biểu thức

  1. Thandieu2

    Đại 7: Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

    ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 2: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Bài 3: Đơn thức Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Giá trị của một biểu thức đại số: Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá...
  2. Thandieu2

    Đại 7: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của một biểu thức đại số

    BIỂU THỨC ĐẠI SỐ GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Biểu thức đại số gồm các số, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) liên hệ với nhau bởi các phép toán cộng, trừ, nhân , chia, lũy thừa, …. Trong đó, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) gọi là biến số. * Lưu ý: Để cho...
Top