• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
    Định hướng VnKienthuc.com
    VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
    VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
    Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về câu ước

Các bạn có biết cấu trúc câu ước là gì không? Cách sử dụng của nó như thế nào? Cùng tham khảo bài viết dưới đây về lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về câu ước

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về câu ước.png

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm về câu ước

I- Phần lý thuyết

Wish và if only thường được để diễn đạt ước muốn ( if only mạnh mẽ và rõ ràng hơn wish). Sau wish và only là một mệnh đề chỉ sự ao ước một ĐK không có thật . Mệnh đề sau wish và if only được xem như một mệnh đề danh từ .
Sau wish /only có 3 loại mệnh đề được dùng để chỉ sự ao ước ở hiện tại , quá khứ và tương lai .

1. Ao ước ở hiện tại (present wish) .

a. Cấu trúc:
S + WISH (es) /IF ONLY + S+ V (past subjunctive)
(be / were)


b. Cách dùng : diễn đạt mong ước về một điều không có thật hoặc không thể thực hiện được ở hiện tại .

Eg1 :I wish I lived nearer. Then we could meet more often. (I'm sorry that I don't live nearer)
Eg2: Cathy wishes she had blond hair. (Cathy is sorry that she doesn't have blond hair)
- Would không được dùng để diễn đạt mong muốn ở hiện tại , nhưng chúng ta có thể dùng could .
Eg3: You're brilliant. I wish I could play the guitar like you. (I'm sorry that I can't play the guitar like you)

2. Ao ước ở quá khứ (past wish)

a. cấu trúc:
S + WISH(es) /IF ONLY + S+ V (past perfect subjunctive)

b. Cách dùng : diễn đạt mong ước về một điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc diễn đạt sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy ra.
Eg: I wish I had never told him my secret. (I'm sorry that I told him my secret)
Eg: Santiago wishes he hadn't spent so much money last night. (Santiago regrets spending so much money last night)
-Chúng ta có thể dùng could have +past participle để vao ước về quá khứ khi chủ ngữ trước và sau wish là một người hay một vật.
Eg : I wish I could have been at the wedding ,but I was in New York.

3. Ao ước ở tương lai(future wish)

a. Cấu trúc :
S + WISH(es) /IF ONLY + S+ would/ could /might + V (bare-infinitive

b. Cách dùng: mong muốn điều gì đó xảy ra hoặc muốn người nào đó làm điều gì đó.

Eg: I wish it would stop snowing.
Eg: I wish Mark would call me back.
Eg: I wish more people would read my blog.

Chú ý: I wish ....woud ...được dùng khi nói về hành động và sự thay đổi ,would không được nói về một tình trạng
Eg: I wish something exciting would happen.

II - Phần bài tập
Exercise : Choose the best answer:


1. I'm not very fit. I wish ______
A. I would be fitter B. I were fitter C. I was fitter D. I am fitter

2. It's very hot.
A. I wish it were cooler. C. A. I wish it were hotter.
B. I wish it was rain tomorrow. D. If only it had rained.

3. He likes to swim.
->He wishes he ……………… near the sea.
A. liked B. living C. lives D. to live

4. She wishes she ………………. blue eyes.
A.has B. had C. had had D. would have

5. If only I ___ him now.
A. see B. saw C. have seen D. seen

6. I wish it ___ a holiday today.
A. were B. will be C. is D. had been

7. What a pity I didn’t meet you yesterday.
A. If only I met you yesterday. B. If only I meet you yesterday.
C. If only I had met you yesterday. D. If only I hadn’t met you yesterday.

8. . Susan regretted not buying that villa.
A. Susan wished she had bought that villa. B. Susan wished she bought that villa.
C. Susan wished she could buy that villa. D. Susan wished she hadn’t bought that villa.

9. It’s a pity that you didn’t tell us about this.
A. I wish you told us about this. B. I wish you would tell us about this.
C. I wish you had told us about this. D. I wish you have told us about this.

10. He wishes he …………… buy a new car.
A. can B. will C. could D. would

11. Those children are really noisy.
A. I wish they were quieter B. I wish they would be quiet
C. If only they were quieter D. Both A and C are correct

12. She misses him. She wishes he ……………. her a letter.
A. would send B. will send C. has sent D. would have sent

13. I wish I …….................... help you.
A. would B. can C. could D. will

14. She wishes she ……………………. him yesterday.
A. would meet B. meets C. met D. had met

15. Yesterday, John told me that he wishes he ________ harder in high school because then university might not be so difficult for him.
A. studied B. would study C. had studied D. studies

16. If only my motorbike………………broken down again, I would have arrived on time
A.would B. hadn’t C. didn’t D. wasn’t

17. I wish I _________ in prison, but I am
A. wasn't B. am not C. weren't D. were

18. I wish you…………….make that noise, it’s annoying!
A. don't B. wouldn't C. would D. couldn't

19. I wish I…………………………….to the movies with you last night.
A. went B. did go C. could go D. could have gone

20. . I hate Canadian winters. I wish I ______ in Hawai right now.
A. was B. am C. will be D. were

Tổng kết: Qua tài liệu và một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo về câu ước mong rằng các bạn có thể dễ dàng phân biệt cách sử dụng để dễ dàng đưa ra câu trả lời đúng nhất
 
CHAT
  1. Hide Nguyễn @ Hide Nguyễn: Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Mùa thu đến rồi, quê nhà trái chín đầy vườn...
Chào mùa Trung Thu rực rỡ sau CoVid19
Con, cháu mình đi học rồi và những tài liệu ngày xửa ngày xưa chia sẻ làm mình nhớ một thời sôi nổi quá..
Chú bé đeo ba lô màu đỏ - Món quà quý cho trẻ thơ hôm nay. (PGS.TS Bùi Thanh Truyền)

1658739276981.png

Mùa hè này VHT BOOKS muốn đưa đến cho bạn đọc, không chỉ riêng bạn đọc nhỏ tuổi, những trang sách đầy hấp dẫn và sự trải nghiệm khám phá thế giới tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Đình Tú.
Xin chào, Bỏ Phố Về Làng

Cộng đồng yêu quê hương, xóm làng. Nơi chia sẻ những kỉ niệm, câu chuyện và đời sống quê hương xóm làng.

#Bophovelang #langtrongpho #photronglang #langtoi #chuyenlangtoi

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.

VnKienthuc lúc này

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top