• HÃY CÙNG TẠO & THẢO LUẬN CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC [Vn Kiến Thức] - Định hướng VnKienthuc.com
    -
    Mọi kiến thức & Thông tin trên VnKienthuc chỉ mang tính chất tham khảo, Diễn đàn không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan
    - VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo. Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Chia Sẻ Hòan cảnh ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học- Tuyên ngôn Ðảng Cộng Sản

Trang Dimple

New member
Xu
38
Từ những năm 30 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã được xác lập ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Lực lượng sản xuất TBCN phát triển ngày càng mạnh và đạt đến một trình độ khá cao. Cách mạng công nghiệp đang tiến hành ở một số nước, có nơi đã hoàn thành như ở Anh. Nhìn chung, đến khoảng giữa thế kỷ XIX, sự phát triển của nền công nghiệp lớn TBCN là một nét nổi bật trong tình hình kinh tế của các nước châu Âu.
I. HOÀN CẢNH RA ÐỜI CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHOA HỌC

1. Nhìn lại sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và phong trào công nhân đến những năm 40 của thế kỷ XIX.

1.1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản:

Từ những năm 30 của thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã được xác lập ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Lực lượng sản xuất TBCN phát triển ngày càng mạnh và đạt đến một trình độ khá cao. Cách mạng công nghiệp đang tiến hành ở một số nước, có nơi đã hoàn thành như ở Anh. Nhìn chung, đến khoảng giữa thế kỷ XIX, sự phát triển của nền công nghiệp lớn TBCN là một nét nổi bật trong tình hình kinh tế của các nước châu Âu.

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã làm cho tình hình xã hội biến đổi sâu sắc: ở những nước đã làm cách mạng tư sản như Anh, Pháp; chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội; nông dân sản xuất nhỏ bị phá sản, thợ thủ công bị đe dọa. Những công xưởng lớn xuất hiện đưa đến tình trạng tập trung công nhân, dân số thành thị tăng lên nhanh chóng. Sự phát triển của giao thông dẫn đến sự nối liền các trung tâm công nghiệp, xóa bỏ sự ngăn cách giữa các vùng với nhau. Tuy nhiên, khi chủ nghĩa tư bản càng phát triển thì sự tương phản giữa cái giàu và cái nghèo rõ rệt: sự bóc lột của giai cấp tư sản đã đưa tình cảnh của giai cấp công nhân ở các nước đến chỗ thật là bi đát. Ðối với một số nước chưa hoàn thành cách mạng tư sản,nghĩa là còn ở tình trạng nửa phong kiến, giai cấp tư sản mong muốn phát triển, ý thức dân tộc nảy nở, phong trào dân tộc dân chủ bát đầu xuất hiện.

1.2. Phong trào công nhân.

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã gây ra cho giai cấp vô sản những nỗi đau khổ ghê gớm và giai cấp công nhân đã dũng cảm đứng lên để tự giải phóng. Những hình thức phản kháng đầu tiên là phong trào đập phá máy móc của công nhân, nhưng đó chỉ là một phong trào tự phát, những hoạt động như vậy không thể đưa những người lao động đến thắng lợi được. Qua quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân dần dần có ý thức và tổ chức hơn, họ tiến hành những cuộc đấu tranh có qui mô lớn hơn, chống lại toàn bộ giai cấp tư sản; đòi hỏi không những quyền lợi về kinh tế mà cả những quyền lợi về chính trị nữa. Những cuộc đấu tranh ở Lyon 1831-1834, ở Anh từ 1836-1848, ở Ðức 1848 đã phản ánh tình hình trên; nó đánh dấu thời kỳ đấu tranh độc lập của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, cuối cùng, các phong trào đều thất baị, qua đó bộc lộ những nhược điểm: chưa có một đường lối đấu tranh khoa học và chính xác, chưa có một tổ chức lãnh đạo của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa xã hội không tưởng càng bộc lộ những nhược điểm của nó, là một trở ngại đối với việc giải quyết những vấn đề cấp thiết của giai cấp công nhân. Cuộc đấu tranh cách mạng buộc giai cấp vô sản phải đề ra nhiệm vụ sáng tạo một học thuyết đúng đắn để đưa phong trào đi đến thắng lợi, do đó, yêu cầu xác lập một cương lĩnh đấu tranh cho giai cấp công nhân là một yêu cầu cấp thiết của lịch sử.

?- Hòan cảnh ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học?

II. HOẠT ÐỘNG CỦA MARX VÀ ENGELS
cac_mac_1_yfwq.jpg

Các mác
Fred_Engels.png


Ăng ghen

1. Xây dựng lý luận.

Marx-Engels là những người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, là những người đầu tiên đã sáng lập ra học thuyết cách mạng cho giai cấp vô sản.

Quá trình ra đời và phát triển của học thuyết Marx chính là quá trình đấu tranh không ngừng chống những quan điểm duy tâm và siêu hình, thể hiện trong những tác phẩm Marx -Engels cùng viết từ năm 1844 đến năm 1848. Trên cơ sở kế thừa có phê phán các thành tựu của khoa học và những trào lưu tư tưởng thế kỉ XIX, Marx và Engels đã xây dựng cho giai cấp công nhân một học thuyết cách mạng. Ðó là chủ nghĩa cộng sản KH.

2. Ðấu tranh tuyên truyền và xây dựng tổ chức trong phong trào công nhân.

Ðể tạo điều kiện tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản vào phong trào công nhân và đặt sợi dây liên lạc giữa những nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa, Marx và Engels đã thành lập Ủy ban thông tấn cộng sản 1845 ở Bruxelles. Ủy ban này thiết lập và duy trì quan hệ với những người xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ở Ðức, quan hệ với những người chủ nghĩa cộng sản Pháp. Tháng 6-1847, Ðồng minh những người cộng sản được thành lập trên cơ sở cải tổ Ðồng minh những người chính nghĩa. Ðại hội thứ II của Ðồng minh những người cộng sản họp ở London vào mùa thu 1847 đã thông qua điều lệ về tổ chức và tiến hành xây dựng cương lĩnh. Marx và Engels được ủy nhiệm soạn thảo bản cương lĩnh của Ðồng minh. Tháng 2-1848, Tuyên ngôn được ra mắt lần đầu tiên ở Luân đôn bằng tiếng Ðức.

III. TUYÊN NGÔN CỦA ÐẢNG CỘNG SẢNTuyên ngôn Ðảng Cộng Sản là văn kiện cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản khoa học. Trong Tuyên ngôn, Marx-Engels trình bày một cách súc tích và có hệ thống những nguyên lý lý luận của mình về triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học. Trái với những lời lẽ giả dối và vu khống chủ nghĩa cộng sản, trái với những điều bịa đặt về chủ nghĩa cộng sản, Marx - Engels đã công khai và dũng cảm tuyên bố cho thế giới biết sự thật về nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân.

Tuyên ngôn có một lời mở đầu và 4 chương.

Lời mở đầu gồm: lý do ra đời và mục đích của tuyên ngôn.

Chương I: Tư sản và vô sản

Trình bày một cách khái quát qui luật phát triển của chủ nghĩa tư bản, nêu lên sự đối lập giữa tư sản và vô sản, nêu lên vai trò lịch sử của giai cấp vô sản.

- Marx-Engels vạch ra qui luật phát triển của xã hội loài người sau khi chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã là lịch sử phát triển của sản xuất và lịch sử của đấu tranh giai cấp.

- Tiếp đó, Marx-Engels nêu lên giai cấp tư sản là sản phẩm của một quá trình phát triển lâu dài, nêu rõ vai trò của giai cấp tư sản trong lịch sử, đồng thời vạch rõ những mặt tiêu cực của họ. Giai cấp tư sản ra đời, tạo nên những lực lượng sản xuất phát triển mạnh, nhưng chính sự phát triển mạnh của sức sản xuất sẽ trở thành một yếu tố đưa giai cấp tư sản đi dần đến chỗ diệt vong.

- Marx -Engels cũng chứng minh rằng khi nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển thì giai cấp vô sản cũng trưởng thành, lớn lên về mặt chính trị, nhận thức được sức mạnh giai cấp và họ sẽ đứng lên đảm đương vai trò lịch sử của mình. Khi cuộc đấu tranh giai cấp phát triển, cuối cùng sẽ dẫn đến cuộc nội chiến tiềm tàng, ngấm ngầm trong lòng xã hội tư bản, cho đến lúc nội chiến ấy bùng nổ thành ra cách mạng công khai", và sẽ đến lúc giai cấp vô sản xây dựng sự thống trị của mình bằng cách dùng bạo lực, lật đổ giai cấp tư sản. Hai ông đã kết luận rằng giai cấp tư sản tạo ra người đào huyệt chôn ngay chính nó, sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu.

Chương II: Những người vô sản và những người Cộng sản

Marx-Engels nêu lên mối quan hệ khăng khít giữa giai cấp vô sản và đội tiên phong của nó, tức là Ðảng của giai cấp vô sản. Hai ông vạch rõ rằng muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử chôn vùi giai cấp tư sản và xây dựng xã hội mới, giai cấp vô sản phải có chính Ðảng của mình, phải thiết lập chuyên chính vô sản và tiến hành những biện pháp cách mạng.

- Marx- Engels cho rằng những người cộng sản là bộ phận tiên tiến nhất, kiên quyết nhất của giai cấp vô sản; họ được giác ngộ về quyền lợi giai cấp, được vũ trang bằng lí luận cách mạng, hiểu rõ những điều kiện và bước tiến cũng như những kết quả của phong trào cách mạng.

- Marx- Engels chỉ ra đường lối, biện pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân để khẳng định sự thống trị của mình và thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp: xây dựng chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa: Muốn giành được chính quyền và sử dụng chính quyền đó vào mục đích của giai cấp vô sản, phải dùng bạo lực cách mạng, xâm phạm một cách chuyên chế vào quyền sở hữu và chế độ sản xuất tư sản.

Chương III: Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Marx- Engels nêu lên những học thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa ra đời trước và cùng lúc với chủ nghĩa cộng sản khoa học. (Chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội tư sản, chủ nghĩa xã hội bảo thủ....) Marx- Engels vạch rõ tính giai cấp của những trào lưu tư tưởng phi vô sản, tác hại của những trào lưu đó. Ðặc biệt, Marx- Engels đánh giá một cách đúng đắn chủ nghĩa xã hội không tưởng vì nó dám phê phán một cách sâu sắc xã hội tư bản, đồng thời nêu lên tính chất không tưởng của nó và chỉ ra rằng khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển cao mà còn giữ lấy chủ nghĩa xã hội không tưởng là sẽ kìm hãm phong trào công nhân.

Chương IV: Lập trường của những người cộng sản đối với các Ðảng đối lập.

Marx Engels đề ra những nguyên lý cơ bản về sách lược của Ðảng cộng sản trong cuộc đấu tranh cho dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

- Những người cộng sản phải ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống lại những trật tự xã hội và chính trị hiện có. Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản có thắng lợi hay không là ở chỗ nó có đoàn kết được chung quanh mình quần chúng nhân dân bị bóc lột hay không. Ðảng cộng sản phải giáo dục cho giai cấp vô sản nhận thức đầy đủ mục đích cuối cùng của mình là đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản, phải bảo đảm tính chất độc lập về chính trị và tổ chức của mình để lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi.

Bản Tuyên Ngôn kết thúc bằng khẩu hiệu chiến đấu Vô sản tất cả các nước liên hợp lại

Sự ra đời của CNCSKH đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào công nhân. Việc truyền bá chủ nghĩa CSKH trong hàng ngũ giai cấp công nhân đã đem lại một nhân tố tự giác cho phong trào công nhân, nâng phong trào lên một trình độ cao hơn và tạo nên một sức mạnh chưa từng có cho giai cấp công nhân.

?- Những luận điểm cơ bản trong TNÐCS?

?- Ý nghĩa lịch sử của TNÐCS?
 
Sửa lần cuối:
CHAT
  1. No shouts have been posted yet.

VnKienthuc lúc này

Không có thành viên trực tuyến.

Định hướng

Diễn đàn VnKienthuc.com là nơi thảo luận và chia sẻ về mọi kiến thức hữu ích trong học tập và cuộc sống, khởi nghiệp, kinh doanh,...
Top