nhập dữ liệu

  1. Đỗ Thị Lan Hương

    Các thủ tục vào/ra đơn giản - Bài 7

    Các bạn có biết cách nhập dữ liệu và đưa dữ liệu ra màn hình không? Cùng tìm hiểu qua bài 7: Các thủ tục ra vào đơn giản nhé! Bài 7: Các thủ tục vào/ra đơn giản - Những chương trình đưa dữ liệu vào cho phép đưa dữ liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa vào gán cho các biến và những chương trình đưa dữ...
Top