le tuong duc

  1. Ngọc Suka

    Kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng

    Kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng Nhân vật Lê Tương Dực - Vua nhà Lê 24 tuổi Kim Phượng - Thứ phi 20 tuổi Trịnh Duy Sản - Quận công 60 tuổi Nguyễn Vũ - Đông các đại học sĩ 52 tuổi Lê An - Công bộ thượng thư 58 tuổi Vũ Như Tô - Kiến trúc sư 40 tuổi Đan Thiềm - Cung nữ 38 tuổi Thị Nhiên - Vợ Vũ...