hữu tỉ

 1. Thandieu2

  Đại 8: Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

  ĐẠI SỐ 8: CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ BÀI 9: BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Biểu thức hữu tỉ - Một biểu thức hữu tỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân. - Một đa thức còn được gọi là một biểu thức...
 2. Thandieu2

  Đại 7: Cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ

  CHƯƠNG I - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC. Bài 2+3: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ (Các số hữu tỉ được xét đều có nghĩa) 1. Cộng trừ số hữu tỉ. Muốn cộng hay trừ hai số hữu tỉ x,y ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu số dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số. Muốn cộng (hay trừ)...
 3. Thandieu2

  Đại 7: Tập hợp Q các số hữu tỉ

  CHƯƠNG I - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC. Bài 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. 1. Số hữu tỉ: - Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \[\frac{a}{b}\] . Với \[a, b \in Z, b\neq 0\] - Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q. * Các số \[0,6; -1,25; 1\frac{1}{3}\] là các số hữu tỉ vì chúng đều viết...
Top