cung cầu

  1. Chien Tong

    Bài toán định giá, cung cầu

    Câu hỏi: Doanh nghiệp A tham gia sản xuất và bán trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo với đường cầu và đường cung thị trường lần lượt là: P = -20Q + 500 và P = 10Q + 200. Hàm tổng chi phí của doanh nghiệp A có dạng TC = 2Q2+280Q+30. (ĐV: P: ngàn đồng/SP, Q: SP) a. Doanh nghiệp A phải bán...
  2. Chien Tong

    Chủ đề cung và cầu trên thị trường

    Câu hỏi: Hãy xem xét thị trường xe đẩy làm bằng thép. Đối với mỗi biến số sau đây, hãy xác định biến số đó có ảnh hưởng đến đường cung hoặc đường cầu hay không? Nếu có hãy phân tích giá cả, sản lượng xe đẩy sau khi bị tác động: a. Mọi người quyết định có nhiều con hơn. b. Một cuộc đình công...
Top