chiều sâu

  1. Chien Tong

    Hỏi Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, vùng Đông Nam Bộ?

    Câu hỏi: Nêu khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng ĐNB? Gợi ý trả lời: 1. Khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh...
Top