chân giường

  1. L

    Kể lại một câu chuyện cổ tích theo lời kể của nhân vật trong câu chuyện

    “Bống bống bang bang Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người” Tôi vừa cho cất tiếng gọi vừa ngó nghiêng xem Bống ở đâu. Nàng ta quẫy đuôi ngoi lên mặt nước, đớp nhanh những hạt cơm tôi vừa thả xuống. Nhìn Bống ăn, bao nhiêu mỏi mệt trong tôi tan biến hết...