cân bằng

  1. Chien Tong

    Tính mức sản lượng cân bằng

    Câu hỏi: Một nền kinh tế đóng có: H = 250, KM=3, C = 50 + 0,75Yd, I = 100 + 0,1Y-15r, G = 30, T = 10, DM=800 – 50r. (Đơn vị: tỷ USD) a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế. b. Việc NHTW bán một lượng trái phiếu chính phủ trị giá 30 tỷ USD ra thị trường mở tác động tới sản lượng nền...
Top