biểu thức đại số

  1. Thandieu2

    Đại 7: Bài 3: Đơn thức

    ĐẠI SỐ 7: CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ BÀI 3: ĐƠN THỨC Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức I./ KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đơn thức: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số...
  2. Thandieu2

    Đại 7: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của một biểu thức đại số

    BIỂU THỨC ĐẠI SỐ GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Biểu thức đại số gồm các số, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) liên hệ với nhau bởi các phép toán cộng, trừ, nhân , chia, lũy thừa, …. Trong đó, các kí tự đại diện cho số (x, y, z ….) gọi là biến số. * Lưu ý: Để cho...
Top