• Chào mừng bạn truy cập Kiến thức Việt Nam - VnKienthuc.Com
  Định hướng VnKienthuc.com
  VHT BOOKS - Hiệu sách dành cho học sinh, sinh viên
  VnKienthuc tạm khóa đăng ký tài khoản tự động để hạn chế SEO bẩn, SPAM, quảng cáo.
  Chưa đăng ký, KHÁCH vẫn có thể đọc và bình luận.

Nội dung mới nhất bởi lo kien

 1. L

  Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình t

  Trả lời: 1.Ảnh hưởng của truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam: Hồ Chí Minh là một trong những người con ưu tú của dân tộc. Trong mấy nghìn năm phát triển của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã tạo ra anh hùng thời đại – Hồ Chí Minh người anh hùng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết bắt nguồn từ...
 2. L

  Trình bày chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng ta trong thời kỳ 1939-1945?

  Bối cảnh lịch sử: +Thế giới:ngày 01/09/1939 phát xít Đức tấn công xâm lược BaLan,chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.Ngày 03/09/1939 Anh-Pháp tuyên chiến với phát xít Đức. +Đông Dương: -Thực dân Pháp phát xít hóa bộ máy thống trị ở Đông Dương,tấn công khủng bố vào ĐCS Đông Dương,thủ tiêu...
 3. L

  Phân tích và chứng minh về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam

  ĐÁP ÁN Lịch sử cách mạng nước ta chứng minh: ĐCSVN luôn là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. -Sự kiện ĐCSVN ra đời bước lên vũ đài chính trị đã chấm dứt thời kỳ khủng hỏang về đường lối cứu nước, chấm dứt thời kỳ đấu tranh tự phát, chuyển lên thời kỳ đấu...
 4. L

  Nội dung và phương thức lãnh đạo của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay

  1. Nội dung lãnh đạo: - Đảng đề ra cương lĩnh chính trị, chiến lược, đường lối, chính sách lớn trên các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Đây được coi là những quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức khác. -...
 5. L

  Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được xây dựng theo những nguyên lý cơ bản nào? Trình bày nguyên

  1. Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được tổ chức theo các nguyên lý cơ bản sau: - Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản. - Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ, cách mạng nhất và giác ngộ nhất...
 6. L

  Những giải pháp xây dựng Đảng CSVN trong điều kiện hiện nay. Theo anh/chị, giải pháp nào là quan trọ

  1. Nêu những giải pháp: - Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, hoàn thiện đường lối đổi mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. - Tăng cường công tác tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng… - Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí…. - Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ...
 7. L

  Tại sao nói quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại nêu cách

  Đáp. có ba ý lớn 1. Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biện chứng duy vật. Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật về sự chuyển hoá từ những biến đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chất và ngược lại (quy luật lượng đổi-chất đổi) chỉ ra cách thức chung...
 8. L

  Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác - Lênin là một phạm trù song song với phạm trù vật chất?

  Trả lời Nguồn gốc Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì trong lịch sử triết học, vấn đề nguồn gốc, bản chất của ý thức là một trong những vấn đề trung tâm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Mặt tự nhiên Theo quan điểm của triết học Mác - Lê nin, ý thức là...
 9. L

  Tính thống nhất vật chất của thế giới?

  Vấn đề tính thống nhấtcủa thế giới luôn gắn liền với cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Chủnghĩa duy vật biện chứng khẳng định bản chất của thế giới là vật chất; các sự vật,hiện tượng thống nhất với nhau ở tính vật chất. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳngđịnh bản chất của thế giới là...
 10. L

  Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật?

  Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật? Đáp. Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Trong phép biện chứng duy vật, phát triển là quá trình vận động đi lên từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Quá trình đó vừa diễn ra dần dần, vừa nhảy vọt làm cho sự vật, hiện tượng cũ...
 11. L

  Tại sao nói quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động,

  Tại sao nói quy luậtthống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động,phát triển của sự vật, hiện tượng? Đáp. Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biệnchứng duy vật. Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật...
 12. L

  Tại sao nói quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại nêu cách

  Đáp. Câutrả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biệnchứng duy vật. Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quyluật về sự chuyển hoá từ những biến đổi về lượng dẫn đến những biến đổi về chấtvà ngược lại (quy luật lượng đổi-chất đổi) chỉ ra cách thức...
 13. L

  Tại sao nói quy luật phủ định của phủ định nêu khuynh hướng và kết quả phát triển của sự vật, hiện t

  . Tại sao nói quy luậtphủ định của phủ định nêu khuynh hướng và kết quả phát triển của sự vật, hiệntượng? Đáp. Câu trả lời có ba ý lớn 1) Vị trí, vai trò của quy luật trong phép biệnchứng duy vật. Là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, quyluật phủ định của phủ định (quy...
 14. L

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng

  I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC NGÀY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1- Việt Nam từ nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa - Dân tộc Việt Nam sớm hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết và bất khuất, dân tộc ta từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược...
 15. L

  Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) như thế nào? ý nghĩa lịc

  Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) như thế nào? ý nghĩa lịch sử của thắng lợi? trả lời Vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã bị các nước đế quốc, các thế lực phản động cấu kết với nhau chống phá rất quyết liệt hòng tiêu diệt chính quyền...
Top