tinh hình đất nước sau đại thắng mùa xuân 1975

  1. Trang Dimple

    Việt Nam xây dựng lại đất nước (1975-1986)

    I. Khắc phục hậu quả chiến tranh, hoàn thành thống nhất đất nước (1975 - 1976) 1 Tinh hình đất nước sau Đại thắng mùa Xuân 1975 Với Đại thắng mùa Xuân 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi. Đây lâ một trong những chiến thắng lịch sử oanh liệt nhất...