thời cơ và thách thức

  1. Trang Dimple

    Chia Sẻ Đại hội lấn thứ VII - Đại hội tiếp tục công cuộc đổi mới

    Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, những diễn biến quốc tế phức tạp đã tác động xấu đến tình hình chính trị, kinh tế và xã hội nước ta. Nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì tìm tòi, khai phá con đường đổi mới tuy chưa có một khuôn mẫu cho...