sở hữu công chúng

  1. aries_girl

    Chuyên đề quyền sở hữu trí tuệ - Tầm quan trọng của những thông tin được sở hữu bởi công chúng

    Điều khoản về sáng chế và tác quyền của Hiến pháp Hoa Kỳ (Điều 1, khoản 8, mục 8) trao cho Quốc hội quyền “Thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và các hình thức nghệ thuật hữu ích” đề cập đến việc “bảo đảm cho các tác giả và nhà phát minh đặc quyền đối với các tác phẩm và phát minh của mình trong...