sin 3x

  1. D

    sinx+sin2x+sin3x+sin4x+sin5x+sin6x=0, giải dùm mình pt này với ?

    sinx+sin2x+sin3x+sin4x+sin5x+sin6x=0
  2. tapdoanpl

    Sin3x, sin4x tính ra thế nào? cos3x, cos4x tính ra thế nào ?

    Sin3x, sin4x tính ra thế nào? cos3x, cos4x tính ra thế nào ? Mọi người chia sẻ cho em với. vd : sin2x là 2sinxcosx .