sử thi bình định

  1. uocmo_kchodoi

    SỬ THI BÂHNAR : DYÔNG DƯ

    SỬ THI BÂHNAR : DYÔNG DƯ Sử thi Bâhnar Kriêm ( Bình Định) Người kể : Bok Hmai – Bok Klích Sưu tầm & Biên dịch : Hà Giao – Đinh Lưu Tóm tắt cốt chuyện: Dyông Dư là em kề anh cả Dăm Joong và là anh của Dăm Dyă, của nàng Bia Jơ Răng Matnar với cậu em út Xem Đum. Dyông Dư...