nguồn lao động

  1. Chien Tong

    Nguồn lao động Việt Nam

    Dân số hoạt dộng kinh tế ở nguồn lao động Việt Nam chiếm 51,2% tổng số dân (42,53 triệu người- năm 2005), mỗi năm tăng hơn 1 triệu lao động. Lao động Việt Nam cần cù chịu khó sáng tạo - Lao động là lực lượng quyết định phát triển kinh tế đất nước. - Người lao động cần cù, sáng tạo, có kinh...
Top