ngôn ngữ là một hệ thống kí hiệu

  1. Trang Dimple

    Chia Sẻ Bản chất của ngôn ngữ

    BẢN CHẤT CỦA NGÔN NGỮ. 1.1 Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội. Ngôn ngữ được hình thành, tồn tại và phát triển trong xã hội loài người. Thế giới loài vật không có ngôn ngữ. Những tiếng kêu của động vật khi gọi bầy, khi âu yếm, khi tranh giành... chỉ là những tiếng...