năng lực lãnh đạo

  1. Trang Dimple

    Chia Sẻ Công cuộc đổi mới đất nước

    Công cuộc đổi mới đất nước 1. Hoàn cảnh lịch sử mới Sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội 1976 — 1985 ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm khuyết điểm gây ra, dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng. Yêu cầu phải đổi mới...