kịch bản

  1. songngu

    Copywriter = copy + writer

    Copywriter có thể là người làm việc độc lập cũng như tự làm cho chính mình, “tay ngang” cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Họ cũng có thể làm việc như một nhân viên bình thường trong một tổ chức nào đó, thường là các công ty quảng cáo, các công ty PR, các phòng quảng cáo của những công ty lớn...