hoán dụ

  1. Ngọc Suka

    Thực hành tiếng việt trang 99 (Kết nối tri thức – Ngữ văn 6)

    Trong bài thực hành tiếng Việt trang 99 (Kết nối tri thức - Ngữ văn 6), chúng ta sẽ học về biện pháp tu từ và nghĩa của từ. Biện pháp tu từ hoán dụ là một trong những biện pháp tu từ quan trọng và phần nghĩa của từ chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: BIỆN PHÁP TU TỪ VÀ...
Top