gdp

  1. Chien Tong

    Chỉ số GDP thực và GDP danh nghĩa

    Câu hỏi: - Kinh tế đại cương. Giải thích sự khác nhau giữa chỉ tiêu GDP thực và GDP danh nghĩa? Chỉ số GDP Việt Nam qua các năm Trả lời Giải thích sự khác nhau giữa chỉ tiêu GDP thực và GDP danh nghĩa? GDP danh nghĩa là chỉ tiêu GDP tính tại mức giá hiện hành GDP thực là chỉ tiêu GDP...
Top